6 Haziran 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29734

YÖNETMELİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim süresince öğrencilerin katılacakları sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve mazeret sınavları adlarıyla düzenlenen sınavlardır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16 – Yarıyıl sonu sınav programları akademik takvimde gösterilen tarih aralığında, ilgili bölüm başkanlıklarınca hazırlanıp Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün onayı alındıktan sonra, sınavların başlamasından en az on beş gün önce ilan edilir. Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için o derse kayıtlı olması ve devam koşulunu yerine getirmiş olması zorunludur.

Bir dersin başarı notu; öğrencinin o dersin ara sınavlarından aldığı notların ortalamasının % 30’u ile dönem sonu sınavının % 70’i toplanarak bulunan nottur. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun yüz tam not üzerinden en az elli beş olması zorunludur. Dönem içi çalışmalardan alınan notların başarı notunu hangi oranda etkileyeceği, ilgili ders sorumlularının bölüm başkanlığı aracılığı ile Müdürlüğe sunulan önerileri ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve en geç yarıyılın beşinci haftası içinde duyurulur.

Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı kâğıtları ve sınav sonuçları; ilgili öğretim sorumlularınca, sınav tarihinden sonraki en geç on gün içinde bölüm başkanlığına, bölüm başkanlığınca da Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne kilitli dolaplarda arşivlenmek üzere teslim edilir. Sınav sonuçlarının birer örneği ilgili bölümce dosyalanır ve öğrencilerin not kütüğüne kaydedilir, asılları ise Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Yarıyıl sonu başarı notları bölüm başkanlıklarınca ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 – Bir dersin ara sınavına ya da dönem sonu sınavına sağlık mazeretleri dolayısıyla girememiş olan öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senato kararları ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Diğer mazeretlerde öğrenciler mazeret belgelerini bir form dilekçeye ekleyerek Bölüm Başkanlığına başvururlar. Bölüm Başkanlığınca Müdürlüğe gönderilen mazeret dilekçeleri MYO Yönetim Kurulunda görüşülerek kabul veya reddedilir. Mazereti kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları Bölüm Başkanlıklarınca planlanarak uygulanır.

Planlanmış mazeret sınavlarına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.