29 Mayıs 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29726

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ NO: (2008/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/4/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2008/1)’in 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.