28 Mayıs 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29725

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) ve (ccc) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“v) Eşleştirme: Bir teklif bölgesi ya da belirli teklif bölgelerinden oluşan bir bölgede, ilgili bölgede yer alan teklif bölgeleri için gün öncesi piyasasına sunulmuş olan bütün tekliflerin değerlendirilmesi işlemini,”

“ccc) Minimum nakit teminat: Gün öncesi dengeleme ve/veya gün içi piyasası kapsamında faaliyet gösteren piyasa katılımcılarının; gün öncesi dengeleme ve gün içi piyasası faaliyetlerine ilişkin olarak sunmaları gereken TL cinsinden toplam nakit teminat tutarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “İşlettiği” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya mali uzlaştırma ile diğer mali işlemlerini yürüttüğü” ibareleri eklenmiş, dördüncü fıkranın sonuna aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) İşlettiği veya mali uzlaştırma işlemleri ile diğer mali işlemlerini yürüttüğü organize toptan elektrik piyasası katılımcılarının risklerinin yönetilmesini teminen Teminat Hesaplama Prosedürünün hazırlanması, uygulanması ve Kurum tarafından gerek görüldüğünde geliştirilmesi ve değiştirilmesi,

e) Fark tutarına ilişkin Fark Tutarı Prosedürünün hazırlanması, uygulanması ve Kurum tarafından gerek görüldüğünde geliştirilmesi ve değiştirilmesi.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk kez kayıt yaptıran bir piyasa katılımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Piyasa İşletmecisine karşı tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması kaydıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Piyasa katılımcıları, tüzel kişilik kayıt sürecinin tamamlanması için hesaplanan teminatını sunar. Teminatını sunmayan piyasa katılımcısının kayıt başvurusu işleme konmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30/A maddesinin birinci ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış; ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı, dokuzuncu, onbirinci ve onbeşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir serbest tüketicinin tedarikçi değiştirmesi veya Kurulca onaylanmış perakende satış tarifelerinden enerji almaktayken ilgili görevli tedarik şirketinden ikili anlaşma ile enerji alması durumunda serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen piyasa katılımcısı veya serbest tüketiciye ikili anlaşma ile enerji satmak isteyen görevli tedarik şirketi, portföy değişikliği ile ilgili talebini, içinde bulunulan ayın en geç altıncı gününden önceki son iş günü saat 24:00’a kadar bilgi girişlerini PYS üzerinden yaparak, ilgili serbest tüketici ile serbest tüketicilere satışlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formunu imzalamış olduğunu PYS üzerinden beyan eder. Yeni tedarikçi tarafından yapılan bilgi girişleri, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisine, PYS aracılığıyla içinde bulunulan ayın yirminci gününden önceki son iş günü saat 17:00’da duyurulur.

(3) Bir piyasa katılımcısı, bir serbest tüketiciye ait çekiş birimini portföyünden çıkartmayı talep etmesi durumunda, içinde bulunulan ayın en geç altıncı gününden önceki son iş günü saat 24:00’a kadar, Piyasa İşletmecisine PYS aracılığıyla başvuruda bulunur ve serbest tüketiciyi portföyden çıkarma işlemi gerçekleşir. Piyasa katılımcısı, Piyasa İşletmecisine yapacağı bu başvurudan önce ilgili tüketiciyi yazılı olarak bilgilendirir.

(4) Piyasa katılımcısının temerrüde düşmesi veya teminat yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeni ile portföyünden çıkarılan serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen bir piyasa katılımcısının, ilgili serbest tüketiciye enerji tedariği yapacağını, serbest tüketicilere portföyden çıkarılma bildiriminin yapıldığı ayın yirminci gününden önceki son iş günü saat 24:00’a kadar, serbest tüketicilere satışlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formu ile Piyasa İşletmecisine bildirmesi durumunda, ilgili kayıt güncelleme işlemleri Piyasa İşletmecisi tarafından PYS aracılığıyla gerçekleştirilir.”

“(6) Yayımlanan sayaç listesine ilişkin itiraz başvuruları, duyurunun yayımlanmasını takip eden iki iş günü içerisinde Piyasa İşletmecisine yapılır. Piyasa İşletmecisi, yapılan itiraz başvurularını iki iş günü içerisinde sonuçlandırarak, kesinleşen sayaç listesini PYS aracılığıyla ilgili piyasa katılımcısına ve bağlantı durumuna göre ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye veya TEİAŞ’a duyurur.”

“(9) Devir, taşınma veya tahliye işleminin TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı tarihte sayaç okuması yapılır ve bu okuma, son okuma olarak kabul edilir. Serbest tüketicinin mevcut tedarikçisinin portföyünden çıkarılması işlemi TEİAŞ veya ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından PYS üzerinden başlatılır ve mevcut tedarikçi tarafından PYS aracılığıyla beş iş günü içerisinde reddedilmediği takdirde onaylanmış sayılır. Mevcut tedarikçi ilgili işlemi sadece devir, taşınma veya tahliye işleminin gerçekleşmediği veya tüketim noktasını devralan yeni kişi ile ikili anlaşması olduğu gerekçesi ile reddedebilir.”

“(11) Bir serbest tüketiciye ait çekiş birimlerine elektrik enerjisi tedarik eden bir piyasa katılımcısının, uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerini ve/veya ilgili serbest tüketici sayaçlarını portföylerine ekleme ve portföyden çıkarmaya ilişkin taleplerinden vazgeçmesi durumunda, ilgili piyasa katılımcısı içinde bulunulan ayın en geç yirminci gününden önceki son iş günü saat 17.00’a kadar, bu talebini PYS aracılığıyla bildirir.”

“(15) Bir serbest tüketicinin birden fazla tedarikçi tarafından PYS üzerinden talep edilmesi halinde, Piyasa İşletmecisi tarafından gerekli kontroller yapılarak geçerli ikili anlaşma veya formatı Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenen Enerji Alım-Satım Bildirim Formu sunan tedarikçinin portföyüne geçiş sağlanır. Bu belgeyi ibraz edemeyen tedarikçiler için onüçüncü fıkra hükümleri uygulanır. Her iki tedarikçinin de geçerli ikili anlaşma sunması halinde Enerji Alım-Satım Bildirim Formu imza tarihi en yakın olan kayıt dikkate alınır. İmza tarihlerinin aynı olması halinde kayıtlar onaylanmaz ve serbest tüketici mevcut tedarikçisinden enerji almaya devam eder. Ancak mevcut tedarikçisinin de söz konusu serbest tüketiciye ilişkin portföyden çıkarma talebi olması halinde tüketici görevli tedarik şirketinin portföyüne kaydedilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tedarikçi değiştirme” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve mali uzlaştırma” ibaresi eklenmiş, (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinde yer alan “kayıt kodu” ibaresi “tekil kodu” olarak değiştirilmiş, (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “kayıt kodunun” ibaresi “tekil kodun” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “giriş yaptığı kodun” ibaresi “giriş yaptığı tekil kodun” olarak, “yer alan kodlarla” ibaresi “yer alan tekil kodlarla” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Abone grubu ve belirlenmişse abone alt grubu,

e) Tüketim noktasına profil uygulanıp uygulanmadığı,

f) Tüketim noktasına tahmini değer uygulanıp uygulanmadığı,

g) Tüketim noktasının sözleşme gücü.”

“(2) Tedarikçiler, tedarikçi değiştirme ve mali uzlaştırma süreçlerinde kullanılmak üzere tüketicilerine ilişkin,

a) Serbest tüketicinin adı veya unvanı,

b) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi kimlik numarası,

bilgilerini PYS üzerinde tanımlanacak veri tabanına eklemek ve güncel tutmakla yükümlüdür. Piyasa İşletmecisi bu bilgileri veri tutarlılığının kontrolü amacı ile kullanır ve kişisel verilerin korunmasını sağlayacak önlemleri alır. Tedarikçilerin söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmediklerinin tespiti halinde Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yaptırım uygulanır.”

“(6) Tedarikçi değişim süreçlerinin sağlıklı yürütülebilmesini teminen tedarikçiler serbest tüketici veri tabanı üzerinde birinci fıkranın (b) bendinde yer alan tekil kodu girerek sorgu çalıştırabilirler. Sorgu sonuç ekranında kişisel verilerin korunmasını teminen Piyasa İşletmecisi tarafından ikinci fıkranın (a) ve (b) bendi bilgilerinde maskeleme yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Serbest tüketici portalı

MADDE 30/C – (1) Piyasa İşletmecisi serbest tüketicilerin en az aşağıda yer alan bilgilerini görebilecekleri bir serbest tüketici portalı oluşturur:

a) Tüketim noktasının açık adresi,

b) Abone grubu ve belirlenmişse abone alt grubu,

c) Tüketim noktasına profil uygulanıp uygulanmadığı,

ç) Tüketim noktasının sözleşme gücü,

d) Okunan aktif ve reaktif endeks değerleri, sayaç çarpanı ve okuma tarihi,

e) Tüketim noktasına ilişkin geçmişe dönük düzeltme kalemi bilgisi,

f) Tedarikçisinin unvanı,

g) Halihazırda tedarikçisini seçme hakkını kullanıp kullanmadığına ilişkin bilgi.

(2) Piyasa İşletmecisi serbest tüketici portalına yukarıdakilerle sınırlı olmaksızın tüketici haklarının korunması ve tüketicilerin bilinçlendirilmesini teminen diğer bilgi ve bilgilendirme dokümanlarını da ekleyebilir.

(3) Serbest tüketiciler ilgili portala tüketim noktasının tekil kodu ve gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi kimlik numarasını kullanarak erişebilir.

(4) Piyasa işletmecisi serbest tüketici portalı üzerinden tüketicilerin kayıt oluşturma taleplerini alacak ve ilgili dağıtım şirketleri ile tedarikçilerine yönlendirecek bir sistemi kurarak serbest tüketici veri tabanının güncel tutulmasını sağlar. Bu şekilde tespit edilen veri tabanı eksiklikleri Kuruma raporlanır ve tüketicinin veri tabanında yer almamasına ilişkin ihmali tespit edilenler hakkında Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yaptırım uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yirmidördüncü” ibaresi “yirminci” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Piyasa katılımcısı unvan, adres, vergi numarası, vergi dairesi değişikliği ile birleşme, devir, fesih gibi hallerde; değişiklikle ilgili ticaret sicil gazetesini ve talep edilen diğer belgeleri takip eden faturalama süreci öncesinde Piyasa İşletmecisine sunar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) Her gün saat 12:00-13:00 arasında Piyasa İşletmecisi, bir sonraki güne ait her bir saat ve her bir teklif bölgesi için, gün öncesi piyasası fiyatını hesaplar.”

“ç) Her gün saat 13:00’da; Piyasa İşletmecisi, her bir piyasa katılımcısının gün öncesi piyasasında gerçekleştirdiği alış-satış miktarlarını içeren ticari işlem onayını gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcılarına PYS aracılığı ile bildirir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Gün öncesi piyasasına teklifler “Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” ile “Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Gün öncesi piyasasında fark tutarı

MADDE 53/A – (1) Gün öncesi piyasası kapsamında yuvarlama, blok ve esnek teklifler sebebiyle oluşan günlük sistem alış tutarı ve sistem satış tutarı arasındaki farkın finanse edilmesi amacıyla, gün öncesi piyasası katılımcılarından fark tutarı alınır.

(2) Piyasa İşletmecisi fark tutarının uygulanmasına ilişkin esasların belirlenmesi için Fark Tutarı Prosedürünü hazırlar, Kuruma sunar ve internet sitesinde yayımlar. Fark Tutarı Prosedürü için Kurul onayı şartı aranmaz, ancak Piyasa İşletmecisi Kurum tarafından herhangi bir zamanda gerek görülen geliştirme ve değişiklikleri kendine tanınan süre içerisinde tamamlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 59 – (1) Tüm teklif bölgeleri için, Kurul tarafından onaylanan Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde KPTF ve eşleşme miktarları belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “59 uncu maddede belirlenen yöntem çerçevesinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birden fazla teklif bölgesi için, KPTF seviyesindeki alış ve satış miktarları arasındaki farkın, gün öncesi piyasası işlemleri için ayrılmış olan iletim kapasitesinden büyük olması durumunda, iletim kısıtları gözetilerek NPTF’ler belirlenir.

(4) Azami fiyat seviyesinde sunulan talepten daha az arz olduğu durumlarda, Piyasa İşletmecisi, azami fiyat limitlerinin artırılarak gün öncesi piyasası tekliflerinin yeniden toplanması ve piyasa işlemlerinin yenilenmesi ya da bu kesişim elde edilene kadar, saatlik alış teklif miktarlarının tüm piyasa katılımcılarını eşit oranda etkileyecek şekilde azaltılması yollarından birini ya da her ikisini birden uygulayabilir. Asgari fiyat seviyesinde sunulan arzdan daha az talep olduğu durumlarda, Piyasa İşletmecisi asgari fiyat limitlerinin azaltılarak gün öncesi tekliflerinin yeniden toplanması ya da bu kesişim elde edilene kadar, saatlik satış teklif miktarlarının tüm piyasa katılımcılarını eşit oranda etkileyecek şekilde azaltılması yollarından birini ya da her ikisini uygulayabilir. Gün öncesi piyasası işlemlerinin yenilenmesi durumunda, işlemlerin gerçekleştirileceği zaman planı Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına duyurulur. Kesişim elde edilene kadar, alış teklif miktarlarının tüm piyasa katılımcılarını eşit oranda etkileyecek şekilde azaltılması yoluna gidilmesi durumunda, azaltılan talep miktarı Piyasa İşletmecisi tarafından Sistem İşletmecisine bildirilir. Bildirilen miktara ilişkin takip eden gün uygulanacak kesinti programı Sistem İşletmecisi tarafından belirlenir ve uygulanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sistem İşletmecisine” ibaresinden sonra gelmek üzere “PYS aracılığı ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Piyasa katılımcıları PYS’ye erişim sağlayabilmek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Ancak, PYS’nin işler halde olmaması durumunda bildirimler Piyasa İşletmecisinin belirleyeceği ve piyasa katılımcılarına duyuracağı yöntem ile gerçekleştirilir. Belirlenen yöntem ile yapılan bildirimler Piyasa İşletmecisi tarafından PYS’ye aktarılır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 66/G maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Sistem İşletmecisi” ibaresi “Piyasa İşletmecisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 120 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “toplam teminat tutarının” ibaresi “teminat tutarlarının” olarak, (g) bendinde yer alan “TEİAŞ” ibaresi “Piyasa İşletmecisi” olarak, (h) bendinde yer alan “ek teminat talebinde” ibaresi “PYS üzerinden ve/veya merkezi uzlaştırma bankası aracılığıyla teminat tamamlama çağrısında” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç), (d) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Fark Tutarı Prosedürü ile Teminat Hesaplama Prosedürünün hazırlanmasından ve piyasa katılımcılarına duyurulmasından”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “teminat seviyesinin” ibaresi “toplam teminat tutarının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “dengeleme mekanizması” ibaresi “gün öncesi dengeleme, gün içi piyasası” olarak değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Piyasa katılımcılarından gün öncesi dengeleme, gün içi piyasası ve uzlaştırmaya ilişkin yükümlülüklerini karşılamama risklerine bağlı olarak alınacak olan teminat tutarlarının hesaplanmasına ilişkin Teminat Hesaplama Prosedürü, Piyasa İşletmecisi tarafından hazırlanarak Kuruma sunulur ve internet sitesinde yayımlanır. Teminat Hesaplama Prosedürü için Kurul onayı şartı aranmaz, ancak Piyasa İşletmecisi Kurum tarafından herhangi bir zamanda gerek görülen geliştirme ve değişiklikleri kendine tanınan süre içerisinde tamamlar.

(4) Teminat Hesaplama Prosedürü uyarınca hesaplanan minimum nakit teminatını ve/veya toplam teminatını sağlayamayan piyasa katılımcıları ilgili piyasa faaliyetini gerçekleştiremez.”

“g) Piyasa katılımcılarının teminat işlemlerinin yürütülmesine ilişkin olarak Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenen merkezi uzlaştırma bankasıyla, ilgili anlaşmayı imzalayarak, çalışmaları esastır. Tüm piyasa katılımcıları, bireysel olarak, teminatlarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi için merkezi uzlaştırma bankasında teminat hesapları açarlar. Bu hesapla ilgili tüm işlemlere ilişkin olarak Piyasa İşletmecisi tarafından merkezi uzlaştırma bankasına yetki verilir. Bu hesaba ilişkin olarak doğan faizler yasal yükümlülükler ve hizmet bedeli düşüldükten sonra, ilgili piyasa katılımcısına yansıtılır. Piyasa katılımcıları, teminatlarını birden fazla banka kullanarak sunabilir.

ğ) Dengeleme mekanizması ve uzlaştırmadan kaynaklanan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin teminatı olarak, piyasa katılımcıları Teminat Usul ve Esaslarında belirtilen teminat olarak kabul edilebilecek kıymetlerden oluşan teminat mektubu dışındaki tüm teminatlarını merkezi uzlaştırma bankasına, teminat mektuplarını Piyasa İşletmecisine sunar. Piyasa katılımcısı tarafından sunulan teminat mektubu dışındaki tüm teminatlar, merkezi uzlaştırma bankası, teminat mektupları ise Piyasa İşletmecisi tarafından muhafaza edilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 126 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 127 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 128 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 129 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 130 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 131 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 132/A maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Fark tutarı,”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 132/C maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Nihai uzlaştırma sonuçlarına göre oluşan tutarlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden Maliye Bakanlığının her yıl yayımladığı tahakkuktan vazgeçme sınırının altındaysa, bu sınıra ulaşıncaya kadar oluşan tutarlara nihai uzlaştırma bildiriminde yer verilmeyebilir. Yıl içinde söz konusu uzlaştırma tutarları toplamı, tahakkuktan vazgeçme sınırına ulaştığı ay toplam tutara nihai uzlaştırma bildiriminde yer verilir ve buna göre fatura düzenlenir. Yıl içinde bu sınıra ulaşılmadığı takdirde yıl sonunda toplam tutara nihai uzlaştırma bildiriminde yer verilir ve buna göre fatura düzenlenir. Tahakkuktan vazgeçme sınırı her yıl Piyasa İşletmecisi tarafından duyurulur.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 132/E maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “başlangıç teminatı” ibaresi “ilgili piyasa katılımcısının bulundurması gereken minimum nakit ve/veya toplam teminat tutarı” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “bildirimler iptal edilir ve ilgili taraflara” ibaresi “satış yönündeki ikili anlaşma bildirimleri iptal edilir ve durum hakkında tüm piyasa katılımcılarına” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “teminat artırım” ibaresi “teminat tamamlama” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 136 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Organize toptan elektrik piyasası faaliyetlerine ilişkin, faaliyetleri destekleyici ve öngörülebilirliği artırıcı nitelikteki veri ve bilgilerin Piyasa İşletmecisinin uhdesindeki Şeffaflık Platformunda yayımlanması esastır. Şeffaflık Platformunda yayımlanacak bilgi ve veriler, yayımlanma periyodları ve ilgili lisans sahibi tüzel kişilerin veri paylaşım yükümlülükleri Kurum tarafından hazırlanan ve Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Şeffaflığın Teminine İlişkin Usul ve Esaslar ile belirlenir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin geçici 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Teminat Hesaplama Prosedürü ile Fark Tutarı Prosedürünün hazırlanması

GEÇİCİ MADDE 33 – (1) Teminat Hesaplama Prosedürü ve Fark Tutarı Prosedürü piyasa işletmecisi tarafından ilgili çalışmalar tamamlanarak 01/06/2016 tarihine kadar Kuruma sunulur.

Serbest tüketici portalı ile serbest tüketici veri tabanının geliştirilmesi

GEÇİCİ MADDE 34 – (1) EPİAŞ serbest tüketici portalı ile serbest tüketici veri tabanına ilişkin geliştirmeleri en geç 1/1/2017 tarihine kadar tamamlar.

Serbest olmayan tüketicilerin kaydı

GEÇİCİ MADDE 35 – (1) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler hizmet sundukları ve sayaçlarını okumakla yükümlü oldukları serbest olmayan tüketicilerin 30/B maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan bilgilerini 1/1/2017 tarihine kadar serbest tüketici veri tabanına kaydeder.

(2) Söz konusu kayıtlar, ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından güncel tutulur ve tüketici serbest olana kadar tedarikçilerin erişimine açılmaz.”

MADDE 38 – Bu Yönetmelik 1/6/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 39 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2009

27200

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/10/2009

27363

2-

26/11/2009

27418 (Mükerrer)

3-

17/4/2010

27555

4-

6/11/2010

27751

5-

20/2/2011

27852

6-

3/11/2011

28104

7-

3/3/2012

28222

8-

18/9/2012

28415

9-

30/12/2012

28513 (2. Mükerrer)

10-

5/1/2013

28519

11-

28/3/2015

29309

12-

15/7/2015

29417

13-

29/4/2016

29698