26 Mayıs 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29723

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 6286                                                                                                         Karar Tarihi: 16/05/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2016 tarihli toplantısında, 9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31/05/2011 tarih ve 3242/4 sayılı “Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.

MADDE 1 – Ortak hükümler başlıklı 4 üncü Maddenin 4 üncü fıkrası

“Bayilik lisansı süre uzatımı başvurusu ekinde, süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair dekontun dışında belge sunulmaz. Lisans süreleri lisans süresinin bitiminden itibaren İstasyonlu Bayiliklerde 12 yıl, İstasyonsuz Bayiliklerde 5 yıl uzatılır. Ekte yer alan formdaki bilgiler ile lisansa kayıtlı bilgilerin lisans süre uzatımı işleminden önceki dönemde değişmiş olması durumunda bayilerin ilgili mevzuatta yer alan tadil işlemleri ve bildirim zorunluluklarına ilişkin yükümlülükler ayrıca devam eder.”

Şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.