25 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29722

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK

SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı ile Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalına kabul edilecek öğrenciler için mesleki eğitime yönelik hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim Dalı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalını,

b) Anasanat Dalı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalını,

c) Bölüm: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü ile Sahne Sanatları Bölümünü,

ç) Hazırlık sınıfı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı ile Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı Mesleki Hazırlık Sınıflarını,

d) Konservatuvar: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

e) Muafiyet sınavı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, hazırlık sınıfı öğrencisinin mesleki bilgisini ölçmeye yönelik sınavı,

f) Özel yetenek sınavı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı ile Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavlarını,

g) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Özel yetenek ve muafiyet sınavları

MADDE 4 – (1) Öğrenciler ilgili bölümün Anabilim/Anasanat Dalına özel yetenek sınavı ile alınır. Özel yetenek sınavını başaran öğrenci hazırlık sınıfında öğrenime başlar. Hazırlık sınıfı öğrencisi, talep ederse Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde muafiyet sınavına alınır. Sınavda, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan öğrenci başarılı sayılır. Başarılı olan öğrenci birinci sınıfa, başarısız olan öğrenci ise hazırlık sınıfına devam eder.

Kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulu ve Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süreler ve esaslar çerçevesinde kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Hazırlık sınıfına özel öğrenci kabul edilmez.

Öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi iki yarıyıldır. Bir öğretim yılı, dönem sonu sınavları ile birlikte her biri 16 haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar. Bu süreler sonunda başarısız olan öğrenciler için iki yarıyıl ek süre verilir.

(2) Kayıt yenilenmeyen dönemler öğrenim süresinden sayılır.

Dersler

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfı dersleri ve bunların haftalık ders saatleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Senato tarafından onaylanır.

(2) Hazırlık sınıfında derslere %70 oranında devam zorunluluğu vardır. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, o dersin dönem sonu sınavına giremez.

Sınavlar

MADDE 8 – (1) Her ders için en az bir ara sınavı ve dönem sonu sınavı yapılır. Dönem süresince, ders içi kısa sınav, ödev ve benzeri değerlendirmeler de yapılabilir.

Değerlendirme ve başarı

MADDE 9 – (1) Başarı notunun hesaplamasında, 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen başarı notu ve katsayısı uygulanır. Genel başarı notuna dönem içi ara sınav ve diğer kısa sınav, ödev ve benzeri değerlendirmelerin toplam katkısı %30, dönem sonu sınavının katkısı %70’tir. Öğrencinin başarı durumu, her dönem sonunda, bir dönemde alınan dersler için dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için genel not ortalaması ile belirlenir.

(2) Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı öğrencilerinin hazırlık sınıfında başarılı olabilmeleri için Solfeje Giriş ve Müzikal Teori derslerinden en az BB harf notu, diğer derslerden en az DD harf notu alması ve genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(3) Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı öğrencilerinin hazırlık sınıfında başarılı olabilmeleri için Temel Solfej ve Temel Şan derslerinden en az BB harf notu, diğer derslerden en az DD harf notu alması ve genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(4) 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin, kayıt yenilediği ilk dönemde; açılması durumunda yaz okuluyla birlikte, öncelikle FF, YZ veya DZ harf notu olan dersleri almak koşuluyla CC’nin altında not aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek genel not ortalamasını en az 2,00’a yükseltmesi gerekir.

 (5) Hazırlık sınıfı başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenci ilgili bölüm derslerine kayıt yaptıramaz.

Kayıt silme

MADDE 10 – (1) Kaydının silinmesi için yazılı istekte bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) 6 ncı maddede öngörülen süreler sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 12 – (1) 22/5/2013 tarihli ve 28654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 22/5/2013 tarihli ve 28654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.