23 Mayıs 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29720

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/12/1998 tarihli ve 23547 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.