23 Mayıs 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29720

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2016 tarihli ve  29624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) FCE (First Certificate in English): İngilizce İlk Sertifika Sınavını,

b) Hazırlık Programı: İstanbul Ticaret Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi Programını,

c) Hazırlık Programı Koordinatörü: Rektör tarafından bu görev için görevlendirilen kişiyi,

ç) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,

d) Mütevelli Heyet: İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) PTE Academic (Pearson Test of English Academic): Pearson Akademik İngilizce Sınavını,

f) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosunu,

ğ) TOEFL-IBT (Test of English as a Foreign Language): Yabancı dil olarak internet bazlı İngilizce sınavını,

h) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,

ı) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

j) Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi Kurulu: Rektörlükçe belirlenen Hazırlık Programı Koordinatörü, kur koordinatörleri, Sınav Hazırlama Ofis Temsilcisi ve Sanal Öğretim Denetleyicisinin yer aldığı Kurulu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlarda; hazırlık sınıfı uygulanması zorunludur.

(4) Eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı dil İngilizce programlara kayıtlı öğrenciler hazırlık programını ikinci dönem sonunda da başarıyla bitiremedikleri takdirde, bir sonraki öğretim yılında kaldıkları kurdan itibaren hazırlık programını tekrar edebilir, bir sonraki eğitim yılının başında verilen İngilizce yeterlik sınavına girebilirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.