22 Mayıs 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29719

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“t) Özel öğrenci: Farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları Üniversitede kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmesine ilgili yönetim kurulu kararı ile izin verilen öğrenciyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Eşdeğerliği kabul edilerek harf notu belirlenen dersler intibak işleminin yapıldığı tarih itibariyle genel not ortalamasına dâhil edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başka üniversitelerden ders alma işlemleri

MADDE 31 – (1) Öğrenciler, Senatonun belirlediği koşullara göre başka bir üniversitenin diploma programlarından ders alabilirler. Bu şekilde alınan dersler için 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır. Başka üniversite öğrencileri de aynı koşullarda Üniversiteden ders alabilirler. Bu statüdeki öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/6/2009

27270

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/7/2010

27656

2-

21/10/2010

27736

3-

6/3/2011

27866

4-

25/8/2011

28036

5-

5/7/2012

28344

6-

2/7/2013

28694

7-

3/2/2015

29256

8-

10/5/2015

29351