18 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29716

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

S & Q MART KALİTE GÜVENLİK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM 2009/15)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/12)

MADDE 1 – 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan S & Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/15)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (15) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/9/2009

27348

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/9/2010

27709

2-

15/6/2012

28324

3-

17/8/2012

28387

4-

22/7/2014

29068

5-

17/1/2015

29239

6-

1/3/2016

29640