13 Mayıs 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29711

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TİP ONAY YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2008 tarihli ve 27027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“AT Tip Onay Belgesi için, Bakanlık tarafından elektronik başvuru sistemi kuruluncaya kadar aşağıdaki belgelerle birlikte Bakanlığa başvurulur. Bakanlık tarafından gerekli alt yapının tamamlanmasından sonra başvurular elektronik ortamda yapılır.”

“(5) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak Bakanlıkça doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı durumlarda ise başvuru sahibi söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmek zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ulusal Tip Onay Belgesi için, Bakanlık tarafından elektronik başvuru sistemi kuruluncaya kadar aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa başvurulur. Bakanlık tarafından gerekli alt yapının tamamlanmasından sonra başvurular elektronik ortamda yapılır.”

“(5) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak Bakanlıkça doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı durumlarda ise başvuru sahibi söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/10/2008

27027

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/1/2010

27465

2-

15/6/2013

28678

3-

25/8/2015

29456