9 Mayıs 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29707

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Ortak Dil Çerçevesi seviyelerini,

b) Hazırlık Sınıfı: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,

c) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

f) Yüksekokul: Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Kayıt

MADDE 5 – (1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil öğretimi öngören fakültelerin/yüksekokulların bölümlerine/programlarına ilk kez kayıt yaptıranlar ile eğitim dili Türkçe olan ve yabancı dil hazırlık programı uygulanmayan programlardan;

a) Dikey geçiş yapanlar,

b) Kurumlar arası yatay geçiş yapanlar,

c) Kurum içi yatay geçiş yapanlar,

ç) Çift ana dal ya da yan dal başvurusu yapanlar,

6 ncı maddedeki koşullardan herhangi birini sağlayamadığı takdirde hazırlık sınıfına katılmak zorundadır.

(2) Üniversitenin isteğe bağlı yabancı dil öğretimi öngören fakültelerin/yüksekokulların bölümlerine/programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihler arasında isteğe bağlı hazırlık eğitimi almak için başvuruda bulunur ve yüksekokul kurulunun belirlediği kontenjan dahilinde üniversiteye yerleşme puanına göre veya sınavsız geçiş yapılan programlarda diploma notuna göre en yüksekten başlanarak yerleştirme yapılır.

Muafiyet

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler hazırlık sınıfından ve/veya zorunlu yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar:

a) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirtilen tarihte yapılan Genel Yeterlik Sınavından 100 üzerinden 60 veya üstü puan alanlar,

b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan herhangi birinden Avrupa Ortak Dil Çerçevesince belirlenen B2 düzeyinde puan aldığını belgeleyen öğrenciler,

c) Öğrenim gördüğü yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp tamamladıklarını belgeleyenler,

ç) Son dört akademik yıl içerisinde bir başka yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitiminden veya yeterlik sınavından başarılı olduklarını belgeleyenler.

Yerleştirme

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfına katılmakla yükümlü öğrenciler, güz yarıyılı başında Seviye Tespit Sınavına alınarak, sınav sonucunda belirlenen seviyelerden başlayarak hazırlık sınıfına yerleştirilir.

(2) Seviye Tespit Sınavına katılmayan öğrenciler en alt (A1) düzeye yerleştirilir.

(3) Seviye Tespit Sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık öğretim süresi bir akademik yıldır. Seviye Tespit Sınavında aldığı nota göre seviyelere yerleştirilen öğrenciler bir akademik yıl içerisinde birbirini takip eden ve her biri sekiz hafta süren dört modülde eğitim görür. Modüller sırasıyla A1, A2, B1 ve B2 modülleridir. Akademik yıl içerisinde B2 modülünü başarıyla bitiren veya Genel Yeterlik Sınavına girerek bu sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 veya üstü puan alan adaylar hazırlık eğitimini tamamlamış sayılır. B2 modülünü başarıyla tamamlayan öğrenciler istedikleri takdirde C1 ve C2 modülünde eğitime devam etmek için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurabilirler.

(2) Asgari %30 ya da %100 yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde/programlarda okumaya hak kazanan ancak yabancı dil hazırlık öğretimini iki yarıyılda tamamlayamamış öğrenciler, aşağıdaki hükümlere tâbidirler:

a) Bu öğrencilere başarısız oldukları akademik yılı takip eden yıl içerisinde kullanacakları, İngilizce hazırlık sınıfları akademik takviminde belirtilen tarihlerde üç Genel Yeterlik Sınav hakkı verilir. Bu haktan yararlanmak isteyenler, akademik takvimde belirtilen başvuru süreleri içerisinde sınava girmek istediklerini belirten bir dilekçeyi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne sunmak zorundadırlar.

b) Bu öğrenciler, yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirebilirler. Bu durumda, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan koşulları sağlamaları gerekir.

c) Bu öğrenciler kendi istekleri üzerine; kayıt yaptırdıkları yıl itibarıyla, üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla ÖSYM tarafından başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilebilir.

(3) Öğretim dili Türkçe olup sınıfına isteğe bağlı devam eden bölüm/program öğrencileri ikinci yarıyıl sonunda başarılı olamasalar bile kayıtlı oldukları ön lisans ve lisans programlarına devam edebilirler.

Devam zorunluluğu

MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıfında kayıtlı öğrenciler her bir modülde derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını sağlayamayan öğrenciler modül bitirme sınavına giremez ve o modülden devamsız sayılır.

(2) Aynı modülde iki kez devamsızlıktan kalan öğrenci hazırlık eğitimine devam edemez ve hazırlık eğitiminden başarısız sayılır.

(3) Bir akademik yılda toplam 180 ders saatinden fazla devamsızlık yapan öğrenciler hazırlık eğitimine devam edemez ve hazırlık eğitiminden başarısız sayılır.

(4) Sağlık nedeniyle alınan raporda geçen süreler devamsızlıktan sayılır.

Sınavlar, başarı ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin bir üst modüle geçmek için modül başarı notunun 100 tam puan üzerinden 60 veya üstü olması gerekir. B2 modülünü bitiren öğrenciler hazırlık eğitimini tamamlamış olur.

(2) Modül başarı notunun %30’unu modül ara sınavı/sınavları, %30’unu ödevler, %40’ını modül bitirme sınavı oluşturur. Öğrencilerin modül bitirme sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 alması gerekir.

(3) Herhangi bir modülde başarısız olan öğrenciler, aynı modülü sadece bir kez tekrar eder. Tekrar edilen modülden bir üst modüle geçmek için öğrencilerin 9 uncu ve 10 uncu maddelerin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen şartları sağlamaları gerekir.

(4) Aynı modülde ikinci kez başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil Destek Programına alınır.

(5) Her modül için verilecek ödevler, yapılacak olan ara sınav sayısı ve şekli Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenerek modül başlangıcından önce ilan edilir.

(6) Genel yeterlik sınavları, güz yarıyılı başlangıcında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda üç kez yapılır.

a) Güz yarıyılı başlangıcındaki Genel Yeterlik Sınavına 5 inci maddede belirtilen öğrenciler ile daha önce hazırlık eğitiminden başarısız olmuş öğrenciler girebilir.

b) Güz yarıyılı sonundaki Genel Yeterlik Sınavına güz yarıyılı süresince B1 modülünü başarıyla bitiren öğrenciler ile daha önce hazırlık eğitiminden başarısız olmuş öğrenciler girebilir.

c) Bahar yarıyılı sonundaki Genel Yeterlik Sınavına bahar yarıyılı süresince B1 modülünü başarılı bitirmiş öğrenciler ile daha önce hazırlık eğitiminden başarısız olmuş öğrenciler girebilir.

Yabancı dil destek programı

MADDE 11 – (1) Yabancı Dil Destek Programı, devam şartlarını yerine getirdiği halde aynı modülde ikinci kez başarısız olan öğrencilere sağlanan programdır. Öğrenci bu program kapsamında kendisine sunulan eğitimden yararlanarak devam eden modül sonundaki modül yeterlik sınavına girip, 100 üzerinden 60 veya üstü puan aldığı takdirde bir üst modülden eğitimine devam eder. Program süresi, bir modül süresidir.

(2) Yabancı Dil Destek Programındaki öğrenciler için, programda bulunduğu modül süresince devam şartı aranmaz.

(3) Modül Yeterlik Sınavından başarılı olamayan öğrenci, bir sonraki modül süresinde de destek programında kalmaya devam eder.

Sınavlara itiraz

MADDE 12 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yazılı veya elektronik ortamda başvurarak sınavının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. İtirazlar yüksekokul yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır.

Yaz öğretimi

MADDE 13 – (1) 25/11/2009 tarihli ve 27417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği kapsamında, öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda belirlenen modüllerde yaz öğretimi yapılabilir.

(2) Yaz öğretimi süresince öğrenci en fazla bir modül alabilir. Yaz öğretiminde B2 modülünü alan öğrenciler, başarılı oldukları takdirde hazırlık eğitimini tamamlamış olurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 10/8/2014 tarihli ve 29084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.