9 Mayıs 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29707

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin başarılı sayılması için; sözlü ve yazılı sınavların her birinden 100 üzerinden en az 60, yazılı sınavın %60’ı ile sözlü sınavın %40’ının toplamından da en az 65 alması gerekir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde her iki sınava da tekrar girer. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/8/2012

28379

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/2/2013

28552

2-

16/6/2015

29388

3-

3/1/2016

29582