3 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29701

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: ÖSG-2007/33)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2016/4)

MADDE 1 – 11/9/2007 tarihli ve 26640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2007/33) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.