14 Nisan 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29684

ANA STATÜ

Maliye Bakanlığından:

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 4/5/2007 tarihli ve 26512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

 “g) Giyim eşyaları ve tamamlayıcı aksesuarları (Kişiye göre özel üretim gerektirenler hariç),”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “temizlik malzeme ve ekipmanları “ ibaresinden sonra gelmek üzere “, giyim eşyaları ve tamamlayıcı aksesuarları”  ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

 “c) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

ç) İç Denetim Birimi Başkanlığı.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statüye 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İç denetim birimi başkanlığı

MADDE 26/A – (1) İç Denetim Birimi Başkanlığı; iç denetime ilişkin mevzuat ve standartlar çerçevesinde, Ofisin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, performans kalitesi hakkında yönetime bilgi sağlamak, risk yönetimi sistem ve süreçlerinin kurulmasında, geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde yönetime danışmanlık yapmak, disiplinli bir yaklaşımla, kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirilmesine yönelik öneriler getirmek suretiyle, Ofisin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmakla görevlidir. İç denetim, İç Denetim Birimi Başkanlığında görevli iç denetçiler tarafından yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün ekinde yer alan (I) sayılı cetvelin Danışma Birimleri başlığı altına “4. İç Denetim Birimi Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Ana Statü hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/5/2007

26512