7 Nisan 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29677

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   04/04/2016

Karar No    :   2016/35

Konu           :   Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 12/02/2016 tarihli ve 925 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 15/06/2015 tarihli ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla 18/12/2016 tarihinde yapılan ihale sonucunda;

1) İhale Komisyonu tarafından verilen; Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların,

• 1.225.100.000 (Birmilyarikiyüzyirmibeşmilyonyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 1.225.000.000 (Birmilyarikiyüzyirmibeşmilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Bilgin – Turcas – Yapısan Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Bilgin – Turcas – Yapısan Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 1.193.000.000 (Birmilyaryüzdoksanüçmilyon) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Aşkale Çimento Sanayii Türk A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Aşkale Çimento Sanayii Türk A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklindeki nihai kararın onaylanmasına,

2) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.