7 Nisan 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29677

YÖNETMELİK

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatındaki memur ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca çalıştırılan memurlar ile (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin Amirleri

MADDE 4 – (1) Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatındaki memurların ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6 – (1) 7/11/2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile 7/11/2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.