26 Mart 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29665

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih            : 24/03/2016

Karar No    : 2016/ÖİB-K-23

Konu           : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca,

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (Şirket)’nin 11.02.2016 tarihli ve 216-518 sayılı yazısına istinaden,

1 – Şirket adına kayıtlı; Kastamonu ili, Cide ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Liman Bucağı Mevkii, (tapuda 303 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı) 587,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın (Cide Eski Yolcu Salonu) 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İdare’ce 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrası uyarınca Şirket’e verilen satış yetkisi kapsamında, Şirket tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

“Cide Eski Yolcu Salonu’nun 214.000.- (ikiyüzondörtbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Recep YILDIRIM’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Recep YILDIRIM’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Şirket lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2 – İş bu Karar gereklerinin ve Cide Eski Yolcu Salonu’nun devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Şirket tarafından yerine getirilmesine Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararı ile verilen yetkiye istinaden

karar verilmiştir.