25 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29664

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   23/03/2016

Karar No    :   2016/ÖİB-K-21

Konu           :   Taşınmaz satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca,

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.(Şirket)’nin 09.02.2016 tarihli ve 212-516 sayılı yazısına istinaden,

1 – Şirket adına kayıtlı;  İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak,  Usta Sitesi,  A Blok, 3’üncü Kat, Bağımsız Bölüm No:11 adresinde bulunan ve tapuda 3117 ada, 94 no.lu parselde kayıtlı meskenin (Kozyatağı Lojmanı), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İdare’ce 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrası uyarınca Şirket’e verilen satış yetkisi kapsamında, Şirket tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

“Kozyatağı Lojmanı’nın  725.000.- (yediyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ali YIKILMAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali YIKILMAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Şirket lehine irat kaydedilmesine ve 715.000.- (yediyüzonbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Mimarca İnşaat Oto Tur.San.Tic.Ltd.Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mimarca İnşaat Oto Tur.San.Tic.Ltd.Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Şirket lehine irat kaydedilmesine ve 655.000.- (altıyüzellibeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü yüksek teklifi veren Ahmed Recep DİVLELİ’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmed Recep DİVLELİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Şirket lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2 – İş bu Karar gereklerinin ve Kozyatağı Lojmanı’nın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Şirket tarafından yerine getirilmesine Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararı ile verilen yetkiye istinaden

karar verilmiştir.