23 Mart 2016 Tarihli ve 29662 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/8658    Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Suç Eşyası Yönetmeliği

––  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

––  Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/7)

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/8)

––  Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/24)

––  Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2013/34)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/10)

––  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/03/2016 Tarihli ve 2016/32 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/03/2016 Tarihli ve 2016/33 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 24/2/2016 Tarihli ve 2014/11864 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 25/2/2016 Tarihli ve 2013/1827 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 25/2/2016 Tarihli ve 2013/4690 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri