23 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29662

YÖNETMELİK

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen lisansüstü programlara başvuru, kabul ve kayıt ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ADP: Avrupa Dil Portfolyosu,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Bilim sınavı: Enstitü anabilim dalı akademik kurulunun karar vereceği mülakat veya yazılı veya mülakat-yazılı sınav yöntemlerinden birini,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

e) Enstitü: Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü,

f) Enstitü anabilim dalı (EABD): Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan anabilim dalını,

g) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu (EABDAK): Enstitü Anabilim Dalının lisansüstü eğitim-öğretim programlarında görev alan profesör, doçent, yardımcı doçent ünvanlı öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü Anabilim Dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü Müdürünün göstereceği adaylar arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) GMAT: Uluslararası sınavlardan oluşan Graduate Management Admission Test sınavını,

i) GRE: Uluslararası sınavlardan oluşan Graduate Record Examination sınavını,

j) Rektörlük: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünü,

k) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,

l) Yabancı dil sınavı (YDS): Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile Üniversitelerarası Kurul veya Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarını,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

n) ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

o) Tez İzleme Komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen en az biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ö) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language sınavını,

p) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Programların açılması

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur.

(2) Yüksek lisans programı Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. İkinci öğretimde sadece tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. Doktora programları lisansa ve yüksek lisansa dayalı olarak düzenlenir.

(3) Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlar YÖK’ün ilgili mevzuat ve kararlarına göre açılır ve yürütülür.

(4) Lisansüstü düzeyde uzaktan eğitime dayalı programlar açılabilir.

(5) EK’in önerisi, Senato onayı ve YÖK kararı ile bir anabilim dalında o anabilim dalından farklı bir ad taşıyan lisansüstü programlar açılabilir.

(6) EK’in önerisi, Senato onayı ve YÖK kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası bir EABD kurulabilir. Bu tür bir EABD’nin başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

(7) Yeni bir lisansüstü program, ilgili EABDAK’nın önerisi, EK’in uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların öğretim dili Türkçedir, Ancak Senato kararı ve YÖK onayı ile Türkçe dışındaki dillerde de dersler/programlar açılabilir.

(2) EABDAK’nın önerisi, EK kararı ve Senato onayı ile Türkçe dışındaki dillerde de tez/dönem projesi yazılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayısı, ilgili EABDAK’nın teklifi, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, başvuru için gerekli belgeler ve diğer koşullar Enstitü tarafından ilan edilir. Bu ilanda yabancı uyruklu adaylar ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ayrılan kontenjanlar da ayrıca belirtilir.

(3) Üniversite kadrosunda bulunan ÖYP araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üzeri olanlar, bilim sınavına girmeden lisansüstü eğitime alınabilir, dönem başında ilan edilen şartlara uygun olanlara sıralamaya tabi tutulmadan işlem yapılabilir.

Tezli yüksek lisans programına başvuru koşulları

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir. Yurt dışından alınmış diplomaların denkliği YÖK’ce onaylanmış olmalıdır.

b) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünden son üç yıl içinde en az 55 standart puana veya denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir sınavdan eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

c) Adayların varsa anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından aldıkları puan değerlendirmeye katılır. Eğer istenirse, ilgili EABDAK’nın teklifi ve EK’in kararı ile bu sınavlara ait taban puan belirlenebilir.

ç) Öğretim dili, yabancı bir dil olan lisansüstü programlarda, öğrenim göreceklerin merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından, bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Lisans öğrenimlerini, öğrenim görecekleri yabancı dilde yapan bir bölümde tamamlayanlarda bu şart aranmaz.

Tezsiz yüksek lisans programına başvuru koşulları

MADDE 9 – (1) Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuran adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir. Yurt dışından alınmış diplomaların denkliği YÖK’ce onaylanmış olmalıdır.

b) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünden son üç yıl içinde en az 55 standart puana veya denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir sınavdan eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

c) Yabancı dil şartı aranmaz.

Doktora programına başvuru koşulları

MADDE 10 – (1) Doktora programına başvuran adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

b) Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten son üç yıl içinde en az 60, lisans diploması ile başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

c) En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlayan ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek aynı alanda doktora programına başvuran adaylarda ALES puanı koşulu aranmaz.

ç) Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya 100 üzerinden 80 lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

d) Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip adaylar ve 06/02/2013 tarihinden önce Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı olmak koşuluyla Tezsiz Yüksek Lisans diplomasına sahip adayların, 4.00 üzerinden 2.50 veya 100 üzerinden 75 yüksek lisans not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

e) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden, merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

f) Öğretim dili yabancı bir dil olan lisansüstü programlarda öğrenim göreceklerin, merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini, öğrenim görecekleri yabancı dilde yapan bir bölümde/anabilim dalında tamamlayanlarda bu şart aranmaz.

Yabancı uyruklu öğrenci başvuru koşulları

MADDE 11 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları ve öğrenci kontenjanları, ilgili EABDAK’nın önerisi, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları zorunludur.

(3) Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için Türkçe öğretim merkezlerinden ve ADP seviye karşılığı yüksek lisans programları için B2, doktora programları için C1 düzeyinde puan almış olmaları ya da Rektörlüğün yetkilendirdiği birim tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekir.

(5) Resmi dili Türkçe olan yabancı uyruklu öğrencilerde ve lisans/tezli yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerde ve yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylarda Türkçe yeterlik belgesi şartı aranmaz.

(6) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği uyum programı veya öğrenci değişim programları ile gelen yabancı devlet hükümet burslusu ve anlaşmalı öğrenciler, 8, 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen hükümlere bakılmaksızın programa kabul edilirler.

(7) Öğretim dili yabancı bir dil olan lisansüstü programa kabul edilen öğrenciler, ikamet ettikleri ülkede İngilizce eğitim yapan bir eğitim kurumundan mezuniyetlerini veya İngilizce bilgilerini belgeleyen yeterli TOEFL veya eşdeğer sınav sonuçlarını ibraz etmeleri halinde EYK kararı ile merkezi yabancı dil sınavından muaf sayılabilir.

Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulü ve değerlendirme

MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı, lisans mezuniyet notu, varsa yabancı dil puanı ve bilim sınavı sonuçları değerlendirmeye katılır.

(2) Başarı notunun hesaplanması, ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %10’u, yabancı dil puanının %10’u ve bilim sınavı notunun %30’u alınarak yapılır. Başarı notu en az 55 puan ve üzeri olanlar değerlendirmeye alınır. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanır. Yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısı kadar asıl aday ve kontenjan sayısının %20’si kadar yedek aday belirlenir. Bilim sınavına girmeyen aday, değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile ALES puanı, yabancı dil puanı, lisans mezuniyet notu ve bilim sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Bilim sınavı, ilgili EABDAK’nın önerdiği ve üyelerinden birinin ilgili EABD başkanının olduğu en az 3 asıl ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Bilim sınavında adaya yöneltilen sorular ve adayın sorulara verdiği cevaplar jüri tarafından tutanak altına alınarak, sınav sonucu ilgili EABD başkanlığı tarafından aynı gün içinde Enstitüye teslim edilir.

Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulü ve değerlendirme

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı, lisans mezuniyet notu ve bilim sınavı sonuçları değerlendirmeye katılır.

(2) Başarı notunun hesaplanması, ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %10’u, bilim sınavı notunun %40’ı alınarak yapılır. Başarı notu en az 60 puan ve üzeri olanlar değerlendirmeye alınır. Yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısı kadar asıl aday ve kontenjan sayısının %20’si kadar yedek aday belirlenir. Bilim sınavına girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile ALES puanı, lisans mezuniyet notu ve bilim sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Bilim sınavı ilgili EABDAK’nın önerdiği ve üyelerinden birinin anabilim dalı başkanının olduğu en az 3 asıl ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Bilim sınavında adaya yöneltilen sorular ve adayın sorulara verdiği cevaplar jüri tarafından tutanak altına alınarak, sınav sonucu ilgili EABD başkanlığı tarafından aynı gün içinde Enstitüye teslim edilir.

Doktora programına öğrenci kabulü ve değerlendirme

MADDE 14 – (1) Doktora programına öğrenci kabulünde ALES puanı, yabancı dil puanı, lisans mezuniyet notu veya yüksek lisans mezuniyet notu ve bilim sınavı sonuçları değerlendirmeye katılır.

(2) Başarı notunun hesaplanması ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u, yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u, bilim sınavı notunun %30’u alınarak yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için bilim sınavının 100 üzerinden en az 60 puan ve başarı notunun da en az 70 puan ve üzeri olması gerekir. Yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısı kadar asıl aday ve kontenjan sayısının %20’si kadar yedek aday belirlenir. Bilim sınavına girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile ALES puanı, yabancı dil puanı, yüksek lisans mezuniyet notu ve bilim sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Bilim sınavı ilgili EABDAK’nın önerdiği ve üyelerinden birinin ilgili EABD başkanının olduğu en az 3 asıl ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Bilim sınavında adaya yöneltilen sorular ve adayın sorulara verdiği cevaplar jüri tarafından tutanak altına alınarak, sınav sonucu ilgili EABD başkanlığı tarafından aynı gün içinde Enstitüye teslim edilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adayların listesi asıl ve yedek olarak EYK kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kesin kayıt işlemleri Enstitü tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrenci olma hakkını kaybederler. Bu adayların yerine genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak yedek listedeki adaylara kayıt hakkı tanınır.

(2) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde dönemlik ders kaydını yaptırmak zorundadır.

(3) Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti veya mezun olduğu yükseköğretim kurumu tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(4) Erkek adaylar askerlik durumuna ilişkin belgeyi kesin kayıt yaptırırken sunmak zorundadır.

(5) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli kanuni işlemler yapılır.

(6) Kesin kayıt için istenilecek belgeler Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABDAK kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda bilimsel hazırlık dâhil en fazla iki ders alabilir. Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri dersin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

(4) Kayıtlı lisansüstü öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.

(5) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.

(6) Özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından o yıl için ders/kredi/saat başına tespit edilecek öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Özel öğrencilerin kayıt oldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.

(7) Özel öğrencilere Enstitü Müdürlüğünce özel öğrenci statüsünde aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

(8) Özel öğrencilerin en fazla altı yarıyıl ara vermek kaydıyla başvuru koşullarını sağlayarak ilgili lisansüstü programa kabul edilmeleri durumunda, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili EABDAK’nın görüşü ve EYK kararı ile özel öğrencilik sırasında aldığı en fazla dört ders programa sayılabilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) 8, 9 ve 10 uncu maddelere göre kabul edilen, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a)                Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları.

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABDAK kararı ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer hususlarda öğrencinin ders aldığı ilgili lisans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde olmak üzere EABDAK’nın önerisi ve EYK kararı ile belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir akademik takvim yılıdır. Hazırlık dönemi sonunda başarılı olunamayan dersler, bilimsel hazırlık dersleri öncelikli olmak üzere yüksek lisans veya doktora dersleri ile birlikte alınır. Bilimsel hazırlık programında alınan tüm derslerin tez dönemine geçmeden önce başarılması zorunludur.

(6) Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler, lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Yatay geçişler eşdeğer eğitim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programlar arasında yapılır. İlgili EABD başkanlığı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Kontenjanlar EK’in önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir. Kontenjanlar ve başvuru koşulları Enstitünün internet sitesinde ilan edilir.

(2) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgeler ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne yapar. Başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü EABDAK’nın görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir.

(3) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Enstitünün lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamak.

b) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı tamamlamış ve alınan tüm dersleri başarmış olmak.

c) Başardığı derslerin not ortalamasının yüksek lisans için 100 üzerinden 75 puan (4.00 üzerinden 2.50) ve doktora için 100 üzerinden 80 puan (4.00 üzerinden 3.00) olması gerekir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapılamaz.

d) Öğrenci, öğrenim gördüğü programda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir.

e) Bütünleşik doktora programına kayıtlı öğrenciler, öğrenimlerinin herhangi bir aşamasında, istekleri halinde aynı EABD’de yürütülen tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin tezli yüksek lisans programına intibakı EABDAK’nın görüşü doğrultusunda EYK kararı ile yapılır.

f) Aynı anabilim dalında yürütülen tezli yüksek lisans programında kayıtlı ders dönemi öğrencisine talebi halinde, asgari başvuru koşullarını sağlamak, en az bir yarıyılını tamamlamak, aldığı derslerin tamamını başarmak ve genel not ortalaması 100 üzerinden 80 puan (4.00 üzerinden 3.00) olmak kaydıyla, ilgili EABD’nın önerisi ve EYK kararı ile bütünleşik doktora programına geçiş hakkı tanınır.

(4) Yatay geçişle bir programa kayıt olan öğrencinin azami süresi hesaplanırken daha önce kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre de dikkate alınır.

(5) Daha önce alınmış olan derslerin eşdeğerliği ve öğrencinin hangi derslerden muaf olacağı ilgili EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

(6) ÖYP’den gelerek, Enstitüye kayıt yaptıran öğrenciler için yatay geçiş kontenjanı aranmaz. Bu öğrencilerin ders intibakı EYK’ca karara bağlanır.

Danışman atanması ve değişikliği

MADDE 19 – (1) Ders ve tez dönemleri için farklı öğretim üyeleri danışman olarak atanabilir.

(2) Ders Danışmanı, öğrencinin Enstitüye kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ders kayıtlarının başladığı tarihe kadar Enstitünün belirlediği tarihler arasında ilgili EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır.

(3) EABDAK her bir öğrenci için öğrencinin bilimsel faaliyetlerini, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı önerir ve tez danışmanı EYK tarafından en geç üçüncü yarıyılın başında atanır.

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında tez danışmanı öncelikle ilgili EABD’ndaki öğretim üyeleri, yoksa başka anabilim dalı veya başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından ilgili EABDAK’ça önerilir ve EYK kararıyla atanır.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda Üniversite kadrosu dışında görev yapan, yurt içi veya yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyesi ikinci tez danışmanı olarak atanabilir. Bu atama danışmanın talebi ve ilgili EABD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yapılır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ders danışmanı, öğrencinin dönem projesine kayıt yaptığı yarıyılın başında da dönem projesi danışmanı önerilir.

(7) Öğrencinin veya danışmanın gerekçeli yazılı talebi üzerine, ders veya tez aşamasında ilgili EABDAK’nın teklifi ve EYK kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(8) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(9) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlık sayısının üst sınırı YÖK yetkili kurullarınca belirlenir. Bu sayının gerekçelendirilerek azaltılmasına veya %50’ye kadar artırılmasına EYK karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 20 – (1) Tez danışmanı, danışmanı olduğu öğrenciler için her yarıyıl ve yaz döneminde tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak yasal süresi dâhilinde tez döneminden itibaren kayıtlı olan öğrenciler için uzmanlık alan dersi açar. Uzmanlık alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(2) Tez dönemindeki her öğrenci tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, EK’ça kararlaştırılır ve EYK tarafından uygulanır.

(3) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrenci toplamda iki yarıyıl uzmanlık alan dersinden başarılı olmak zorundadır.

(4) Doktora programına kayıtlı bir öğrenci toplamda dört yarıyıl uzmanlık alan dersinden başarılı olmak zorundadır.

Kayıt yenileme

MADDE 21 – (1) Kayıt yenileme ve ders kaydı işlemlerinin yerine getirilmesinden, birinci derecede öğrenci sorumludur. Güz ve bahar yarıyılları başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde, tezsiz (ikinci öğretim) programlarda kayıtlı öğrenciler ikinci öğretim ücretini, özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders ücretini, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı öğrenciler yasal sürelerini aşmaları halinde katkı payını, yabancı uyruklu öğrenciler ise kayıtlı oldukları tezli/tezsiz lisansüstü programlara ait Senato tarafından belirlenen ücretleri ödemek ve Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(2) Dönem projesi/tez aşamasındaki her öğrenci kaydını yenilemek zorundadır.

(3) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan, bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise tez danışmanı/TİK tarafından o yarıyıl değerlendirilmeyerek başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler azami süreye dâhil edilir.

(4) Öğrenciler, bulundukları programdan mezun oluncaya kadar, her yarıyıl başında kayıt yenilemek zorundadırlar. Kaydını yenilemeyen öğrenci kaydını yenilemediği yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Ders seçimi, ders ekleme ve bırakma

MADDE 22 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, programın gerektirdiği zorunlu veya seçmeli dersleri almakla yükümlüdür.

(2) Öğrencilerin seçtiği dersler tezli yüksek lisans programında ders döneminde ders danışmanları, tez döneminde ise tez danışmanları tarafından onaylanır. Tezsiz yüksek lisans programında ise öğrencinin seçtiği dersler, ders döneminde ders danışmanı, dönem projesi aldığı yarıyılda dönem projesi danışmanı tarafından onaylanır.

(3) Öğrenciler kayıt yaptırdığı programın gerektirdiği toplam AKTS’nin en az yarısını kendi programından almak zorundadır.

(4) Özel öğrencilik, yatay geçiş veya bir başka programda alınan derslerin kredileri, izledikleri programın ders döneminde alınması gereken toplam AKTS’nin yarısını geçmemek koşuluyla sayılabilir.

(5) Bilimsel hazırlık, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri bir yarıyılda en çok 45 AKTS’lik ders seçebilir. AKTS ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(6) Seminer dersi, ders veya tez döneminde alınabilir.

(7) Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri almaları öğrenci danışmanının gerekçeli önerisi ve EABDAK kararı ve EYK’nın onayı ile gerçekleşir.

(8) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışman onayı ile ders değişikliği, ders ekleme ve bırakma işlemleri yapabilir.

Ders tekrarı

MADDE 23 – (1) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar alabileceği gibi aynı kredide başka bir seçmeli dersi de alabilir. Ders tekrarında farklı bir ders seçilirse, bu ders için devam zorunluluğu aranır.

(2) Bir dersin herhangi bir nedenle tekrar alınması durumunda, alınan en son not geçerlidir.

(3) Bir dersten FF2 (Devamsız) notu alan bir öğrenci bu dersi tekrar aldığında ilgili derse devam etmek zorundadır. Dersin devam koşulunu sağladığı halde başarısız olan veya not yükseltmek için bu dersi tekrar alan öğrenci ilgili derse devam etmek zorunda değildir. Ancak not değerlendirmesi için gerekli olan ara sınav, kısa sınav, proje, ödev, yarıyıl sonu sınavı gibi yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(4) Başarısızlık veya devamsızlık nedeniyle tekrarlanması gereken zorunlu dersin müfredattan çıkarılması durumunda danışmanın önerisi EABDAK ve EYK’nın onayı ile bu dersin yerine aynı AKTS’ye sahip öğrencinin daha önce almadığı başka bir ders alınabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Derslere devam zorunludur. Öğrenciler teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır.

(2) Öğrencilerin devam durumları ders sorumlusu öğretim üyesi tarafından izlenir.

Kayıt dondurma ve akademik izinler

MADDE 25 – (1) EYK, lisansüstü programlarına hastalık, öğrencinin kendisinin veya birinci derece yakınının ölüm, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme vb. gibi eğitime devamı engelleyen nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilerin kaydını toplam iki yıla kadar dondurabilir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dâhil edilmez. Zorunlu hallerde bu süre EYK tarafından uzatılabilir ve azami öğretim süresine eklenir.

(2) Yukarıdaki mazeretlerin hastalık ve doğum için herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumlarından alınacak bir rapor, doğal afetler ve benzeri durumlarda yöre mülki idari amirinin gerekçeli resmi yazısı, askerlik için askerlik şubesinden alınacak resmi yazı ile belgelendirilmesi ve bunların EYK’ca kabul edilmesi gereklidir.

(3) İzinli sayılma nedenlerinin ortaya çıkması halinde öğrencinin en geç on beş gün içinde ilgili EABD Başkanlığı kanalıyla Enstitüye başvurması ve gerekçelerini belgeleri ile kanıtlaması zorunludur.

(4) İzinli sayılan öğrenci, kayıtlı olduğu lisansüstü programa devam edemez ve izinli olduğu yarıyıldaki yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez.

(5) Yarıyıl içinde izin verilmesi durumunda öğrenci, yarıyıl başından başlayarak izinli sayılır. Ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin verilmesi durumunda bu izin, yarıyıl başından geçerli olarak uygulanamaz. Sınav döneminin başında veya sınav dönemi içinde yukarıdaki mazeretlerin ortaya çıkması durumunda öğrencinin sınav hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen, o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

(6) İzin süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında öğrenci kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmediği takdirde öğrenim süresi kaldığı yerden devam eder.

Ders açılması ve ders sorumluları

MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlarda müfredata yeni konulacak veya müfredattan kaldırılacak dersler ile bunların AKTS’leri, statüsü (zorunlu veya seçmeli), haftalık ders saati (teorik ve uygulama), okutulacağı yarıyıllar EABDAK’nın önerisi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Müfredatta olan derslerden her yarıyılın başında açılacak olan zorunlu veya seçmeli dersler, varsa derslerin şubesi, ders sorumluları EABDAK’nın önerisi EYK kararı ile belirlenir. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde EABD başkanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir.

(3) Üniversitede lisansüstü eğitim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Uzmanlık alan dersi ve seminer dersi hariç olmak üzere bir öğretim üyesi bir yarıyılda ilgili programda en fazla iki ders açabilir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 27 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavına katılmayanlar ya da ilgili sınava katıldığı halde o dersten başarılı olmak için yeterli notu alamayan öğrenciler için yarıyıl sonu sınavı yerine geçecek bir bütünleme sınavı yapılır.

(2) Ders sorumlusu yarıyıl süresince öğrencilere yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları ara sınav veya yarıyıl sonu sınavı yerine sayabilir. Ayrıca dönem içerisinde ara sınav haricinde yapılan kısa sınav ve diğer çalışmalar da değerlendirmeye katılabilir.

(3) Seminer, uzmanlık alan dersi (tez) ve dönem projesi dersleri için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı şartı aranmaz. Bu dersler Başarılı (BŞ) veya Başarısız (BŞZ) olarak değerlendirilir.

(4) Öğrencilerin devamsızlık durumları yarıyıl sonu sınavından önce ders sorumlusu tarafından ilan edilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına giremez. Devamsız öğrenciler için yarıyıl sonu sınav notu olarak FF2 verilir.

(5) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına girmeyen öğrenci için sınav notu olarak FF1 verilir.

(6) Derslerin başarı harf notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir edilir. Değerlendirme sonucu elde edilen başarı puanları aşağıdaki tabloda belirtilen harf notuna çevrilir:

Başarı Notu         Harf Notu         Katsayı

90-100                      AA                 4.00

85-89                        BA                 3.50

80-84                        BB                 3.00

75-79                        CB                 2.50

70-74                        CC                 2.00

65-69                        DC                 1.50

60-64                        DD                 1.00

50-59                        FD                 0.50

00-49                        FF                  0.00

(7) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtildiği gibidir:

Harf Notu  Anlamı

FF1: Öğrenci sınava girmedi

FF2: Öğrenci devamsız

S: Tez/Dönem projesi çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir ve bu not genel başarı notu hesaplarına katılmaz. Tez/Dönem projesi kabul edildiğinde S notu BŞ notuna çevrilir.

BŞ: Başarılı

BŞZ: Başarısız

(8) Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 puan, doktora programlarında ise en az 75 puan olması gerekir.

(9) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrar alabilirler.

(10) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı haricinde, sınavlara katılamayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın veya çalışmanın ara sınav ve kısa sınavın veya ödev, proje, sunum gibi çalışmaların yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde, ilgili EABDAK’nın görüşü ve EYK’nın kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı hakkı verilmez.

(11) Farabi gibi ulusal veya Erasmus ve Mevlana gibi uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı, EABDAK Kararı ve EYK onayı ile gerçekleştirilir. Bu notlar öğrencinin Not Durum Belgesi (Transkript)’ne işlenir.

Sınav notuna itiraz

MADDE 28 – (1) Sınav sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmesini izleyen en geç beş iş günü içinde Enstitü Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. EYK’ca gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanlarının görüşü de alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata belirlenirse düzeltilir. Maddi hata ilgili öğrenciye de gösterilerek en geç on beş gün içinde ilan edilir.

Kredi transferi

MADDE 29 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil, Enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Farabi, Erasmus ve Mevlana gibi karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan dersler, eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek dersler varsa bu derslere eş değer sayılır, aksi durumda alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin transkriptine işlenir.

(2) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınan krediler, doktora programına transfer edilemez.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında alınan derslerden en fazla dört ders, EABDAK kararı ve EYK’nın onayı ile tezli yüksek lisans programına saydırılabilir.

Not değerlendirme esasları

MADDE 30 – (1) Ders Başarı Notu: Bir dersin AKTS’si ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda elde edilir.

(2) Yarıyıl Sonu Akademik Başarı Not Ortalaması (YABNO): Bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği her bir notun katsayısı ile o derslerin AKTS değerlerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin AKTS değerleri toplamına bölünerek elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(3) Genel Akademik Başarı Not Ortalaması (GABNO): Öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu tüm derslerden elde ettiği her bir notun katsayısı ile o derslerin AKTS değerlerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin AKTS değerleri toplamına bölünerek elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(4) YABNO ve GABNO’nun hesaplanmasında AA’dan FF, FF1 ve FF2’ye kadar tüm puanlar değerlendirmeye tabi tutulur.

(5) Mezuniyet için GABNO’nun, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2.50/4.00, doktora programında ise en az 3.00/4.00 olması gerekir. Toplam AKTS’yi tamamladığı halde GABNO şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni dersler alarak bu şartı sağlarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı, en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için en az 120 AKTS toplamak gerekir. 120 AKTS’nin 60 AKTS’si dersler ve seminer dersinden, 60 AKTS’si ise tez çalışmasını içeren uzmanlık alan dersinden oluşur.

(4) EYK’nın önerisi ile EK disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

Süre

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programı için öğrenim süresi azami altı yarıyıldır. Ders aşaması bir, tez aşaması iki yarıyıldan az olamaz.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami altı yarıyılda başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans tez önerisi

MADDE 33 – (1) Ders dönemini başarı ile tamamlayan tezli yüksek lisans öğrencisi tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlamış olduğu tez önerisini, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı ile birlikte ilgili EABD başkanlığına sunar. Tez konusu ve önerisi EABDAK’da görüşüldükten sonra EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu/adı değişikliği söz konusu olması halinde danışmanın gözetiminde belirlenen yeni tez konusu/adı Tez Konusu/Adı Değişikliği Formu doldurularak EABDAK tarafından Enstitüye teklif edilir ve EYK’ca onaylanır.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlamak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez savunma sınav tarihi ve yeri EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir. Yüksek lisans tez savunma jürileri en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dahil en az üç asıl ve ayrıca birisi öncelikli olarak EABD öğretim üyeleri arasından, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Öğrenci tezinin birer nüshasını spiral cilt halinde, tez savunma sınavı tarihinden en geç bir ay önce üç asıl ve iki yedek jüri üyesine elden tutanakla teslim eder veya belgelendirme şartıyla posta/kargo yoluyla gönderir. Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde kişisel raporlarını hazırlayarak belirlenen gün, saat ve yerde Enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri toplantıları eksik üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla Enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez savunma sınavı süresi en az 45, en fazla 90 dakikadır. Sınav tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

(4) Yüksek lisans tezi savunmaya alınmadan önce ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu, tez danışmanına, EABD Başkanlığına ve Enstitüye teslim edilir.

(5) Kabul edilen tezlerde, tez kabul onay sayfasında jüri üyelerinin ıslak imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde muhalif üyeler de kabul onay sayfasını imzalar.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde kişisel raporlarla birlikte Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, dönem projesi yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 35 – (1) Yüksek lisans tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az yedi nüshası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az iki kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır.

(2) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciye EYK kararı ile yüksek lisans diploması verilir ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’daki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Ortak lisansüstü programlarda yüksek lisans diploması, ilgili enstitülerin bağlı bulunduğu Senato tarafından belirlenen esaslara göre hazırlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde de yürütülebilir.

(2) İkinci öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(3) Tezsiz Yüksek Lisans programı, en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için en az 90 AKTS toplamak gerekir. Dönem projesi dersi AKTS kredi yüküne dâhildir.

Süre

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içerisinde başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Dönem projesi sonuçlanması

MADDE 38 – (1) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye teklif edilmek üzere EABD Başkanlığına sunar. Proje konusu EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programı kapsamında hazırlanan dönem projesi belirlenen jüri tarafından değerlendirilir. Dönem projesi değerlendirme jürileri, dönem projesi danışmanı dahil en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jüri tarafından öğrenciye dönem projesi ile ilgili sorular sorulur. Jüri sözlü olan değerlendirme sınav sonucunda öğrencinin dönem projesi sınavından başarılı veya başarısız ya da düzeltme olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Sınav süresi en az 30 dakika olup sınav sonucu EABD başkanlığı tarafından üç iş günü içinde Enstitüye bir tutanakla bildirilir. Düzeltme verilen öğrenci en geç üç ay sonra, başarısız olan öğrenci ise bir sonraki dönem sonunda tekrar sınava alınır. Başarısızlığın tekrarı durumunda öğrencinin, EABDAK’nın önerisi ve EYK kararı ile dönem projesi konusu ve/veya danışmanı değiştirilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans dönem projesi değerlendirme sınavına alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu dönem projesi danışmanına, EABD ve Enstitüye teslim edilir.

(4) Derslerini tamamlayan fakat azami öğrenim süresi sonunda dönem projesini Enstitüye teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 39 – (1) Programın gerektirdiği dersleri ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans dönem projesinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az iki nüshası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını dönem projesi savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 40 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin aşağıdaki niteliklerden birini yerine getirmesi gerekir:

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az yedi adet ders (zorunlu ve/veya seçmeli), seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az ondört adet ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Doktora programındaki dersler, EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. EK disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programı, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları şeklinde düzenlenebilir.

(6) Doktora programı bir yarıyılda 30 AKTS olmak koşuluyla toplamda yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 180-240 AKTS, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240-300 AKTS olarak planlanır.

Süre

MADDE 41 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on sekiz yarıyıl olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir.

(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(3) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, dönem projesi ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş, en az yedi dersini başarı ile tamamlamış, en az bir seminer sunmuş olan bir öğrenci yeterlilik sınavında başarısız olması halinde öğrencinin talep etmesi durumunda tezli yüksek lisans programına geçebilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 42 – (1) Doktora Yeterlik Sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve 4.00 üzerinden en az 3.00 GABNO ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. GABNO’su 3.00’ün altında olan öğrencilere bu not ortalamasını sağlayana kadar tez danışmanının uygun göreceği ders ya da dersler aldırılır.

(2) Doktora Yeterlik Sınavı Haziran-Temmuz ve Aralık-Ocak aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(3) EYK farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Yeterlik sınav jürisi, EABDAK tarafından tez danışmanının da görüşü alınarak önerilen biri danışman ve en az ikisi başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesi ve biri aynı Anabilim Dalından diğeri başka bir yüksek öğretim kurumundan seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik jürisi, EYK’nın onayı ile geçerlilik kazanır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılmaktadır. Jüri tarafından yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav süresi 45 dakikadan az, 90 dakikadan fazla olamaz. Sözlü sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Sözlü sınavda jüri, öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Sözlü sınavdan da başarılı olan öğrenci yeterlik sınavını başarmış sayılır. Yazılı sınavda başarılı bulunan ancak sözlü sınavda başarısız olmuş öğrenci bir sonraki yeterlik sınavında sadece sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda başarılı bulunursa yeterlik sınavını geçmiş sayılır. Başarısız bulunan öğrenci yeterlik sınavına girmek istediği dönemin başında kaydını yenilemek zorundadır.

(6) EABD başkanlığı öğrencinin doktora yeterlik sınavlarındaki (yazılı ve sözlü sonucu) başarı durumunun belirtildiği formları en geç üç iş günü içerisinde Enstitüye tutanakla bildirir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın önerisi, EABDAK’nın teklifi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir TİK oluşturulur.

(2) TİK, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Kalan iki üyenin biri ilgili EABD içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan veya üniversite içindeki başka bir EABD’den seçilir. TİK üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına dikkat edilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki yarıyıllarda, EABDAK’nın gerekçeli önerisi ve EYK’nın kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir, ancak TİK’de yer alamaz.

(5) Yurt dışı ile yürütülen ortak programlarda danışman veya ikinci danışman TİK raporuna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantısından önce ilgili EABD Başkanlığına iletir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden EABD Başkanlığı sorumludur. TİK, gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

Tez önerisi savunması

MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati TİK tarafından belirlenir ve EABD Başkanlığınca Enstitüye bildirilir.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisini altı ay içerisinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK oluşturulabilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanın ve/veya tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Karar, ilgili EABD başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç iş günü içinde bir tutanakla Enstitüye bildirilir. Başarısızlık durumunda gerekçeler de tutanağa eklenir.

(6) TİK tarafından üst üste iki kez veya toplamda üç kez başarısız bulunan ya da TİK üst üste iki kez, toplamda üç kez toplanmayan öğrencinin danışmanlığı ilgili EABD başkanlığına aktarılır. Öğrenciye EABDK’nın önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman atanır. Ayrıca, yeni danışmanın teklifi ve EYK kararı ile öğrenci için yeni tez konusu belirlenebilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 45 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez savunma jürisi, EABDAK’nın önerisi EYK kararı ile atanır. Jüri, TİK ile birlikte en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca birisi öncelikli olarak EABD öğretim üyeleri arasından, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse tez savunma sınavına dinleyici olarak katılabilir. Tez savunma jürisi EYK tarafından kabul edilen hastalık, doğum, doğal afet gibi zorunlu sebepler dışında değiştirilmez.

(3) Öğrenci tezinin bir nüshasını spiral cilt halinde, tez savunma sınavı tarihinden en geç bir ay önce beş asıl ve iki yedek jüri üyesine elden tutanakla teslim eder veya belgelendirme şartıyla posta/kargo yoluyla gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(4) Doktora tez savunma sınavı belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılmayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek, Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda EYK kararına göre işlem yapılır.

(5) Doktora tezi savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu, tez danışmanına, EABD başkanlığına ve Enstitüye teslim edilir.

(6) Kabul edilen tezlerde tez kabul onay sayfasında jüri üyelerinin ıslak imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde muhalif üyeler de kabul onay sayfasını imzalar.

(7) Doktora tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı süresi en az 60, en fazla 120 dakikadır. Doktora tez savunma sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

(8) Doktora tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde kişisel raporlarla birlikte Enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üyesinin/üyelerinin gerekçesi tutanağa eklenir. Doktora Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Bu aşamada öğrencinin istemi ve EABDAK’nın önerisi ile tez danışmanı da değişebilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde 41 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 46 – (1) Doktora tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, doktora tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az dokuz nüshası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az iki kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır.

(2) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciye EYK kararı ile doktora diploması verilir ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu EABD’de yer alan programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Ortak lisansüstü programlarda doktora diploması, ilgili Enstitülerin bağlı bulunduğu Senato tarafından belirlenen esaslara göre hazırlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel anlaşmalar

MADDE 47 – (1) Üniversite ile resmi veya özel kurum/kuruluşlar arasında yapılan ve Senato tarafından onaylanan özel anlaşmalar çerçevesinde de lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla öğrenci kabul edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği, ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49 – (1) 16/3/2009 tarihli ve 27171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.