23 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29662

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK

SINIFI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı lisans ve lisansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyelerini Üniversitedeki dersleri takip edebilecek düzeye getirmek için yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülen eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıfında yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık sınıfı: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,

b) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

c) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,

ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,

d) Senato: Üniversite Senatosunu,

e) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

g) Yüksekokul (YADYOK): Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Düzey tespiti

MADDE 5 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretim dili İngilizcedir. Üniversiteye kabul edilen lisans öğrencilerinden, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu, Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarının biri ile kanıtlayamayanlar, zorunlu olarak hazırlık eğitimi alırlar. Akademik yıl başlamadan yapılan bir düzey belirleme sınavı sonucunda öğrencilerden İngilizce bilgisi başlangıç seviyesinde olanlar Program 1’e, alt orta düzeyde olanlar Program 2’ye, orta düzeyde olanlar Program 3’e ve ileri düzeyde olanlar Program 4’e yerleştirilirler.

(2) Lisansüstü öğrencileri, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki şartlar doğrultusunda hazırlık eğitimi alabilirler.

Eğitim süresi, devam zorunluluğu ve mazeret

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında öğretim süresi bir yıldır. Başarı, o yıl içinde kış, bahar, yaz ve güz dönemlerinde yapılan yeterlik sınavları ile belirlenir. Bir yılın sonunda İngilizce yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler Senato tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılacak İngilizce yeterlik sınavlarına katılabilirler. Öğrenci isterse İngilizce yeterliğini Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarından biri ile kanıtlar. Azami iki yıl içinde İngilizce yeterliğini kanıtlayan öğrenciler bölümlerine kayıt yaptırırlar. İki yıl sonunda İngilizce yeterliğini kanıtlayamayan öğrencilere takip eden üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Bu sınavlara katılanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınavlara katılacak öğrenciler ilan edilen tarihe kadar katılmak istedikleri sınav için çevrimiçi kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu sınavların sonunda başarılı olanların esas sınıfa kayıtları yapılır. Başarılı olamayanların ise 2547 sayılı kanuna göre Üniversiteden ilişiği kesilir.

(2) Öğrenciler, derslerin en az %85’ine devam etmekle yükümlüdür. Sınıf öğretmenlerinin öğrenciye izin vermeye yetkisi yoktur. Ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenciler o dersin tamamında yok sayılırlar. Devamsızlığı toplam ders saatinin %15’ini aşan öğrenciler derse devam haklarını kaybederler ve kayıtlı oldukları programın sonundaki yeterlik sınavına giremezler. Bir sonraki sınav hakları ise saklıdır.

(3) On gün ve üzerinde devamsızlıklarını sağlık kurulu raporu ile belgeleyen öğrencilerin mazeretleri Yönetim Kurulu tarafından kabul edilir. Öğrencilerin sosyal ve sportif etkinliklere katılma veya on günden az raporlu olmaları durumunda, derslere katılmadıkları süre %15’lik dilim içinde değerlendirilir. Rektörlük tarafından onaylanan ve İstanbul ili dışında gerçekleşen sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler ise katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar. On günden daha kısa bir süre için raporlu olan öğrenciler raporlu oldukları süre zarfında herhangi bir sınava girememişlerse telafi sınavına girebilirler ancak devamsız sayılıp sayılmayacakları Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Değerlendirme, başarı ve itiraz

MADDE 7 – (1) Derse devam koşulunu sağlayan Program 4 öğrencilerinden birinci yarıyıl not ortalaması 60 veya üstü olanlar kış dönemi yeterlik sınavına girebilir. Bu öğrencilerden başarılı olanlar bölümlerine kayıt yaptırırlar. Hazırlık sınıfına devam edenlerin yıl sonu ortalamaları 60 ve üzeri ise bahar dönemi yeterlik sınavına girebilirler. Bahar dönemi yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin izleyen yaz ve güz dönemi yeterlik sınavı hakları saklıdır.

(2) Derse devam koşulunu sağlayan Program 3 öğrencilerinden birinci yarıyıl not ortalaması 80 veya üstünde olanlar kış dönemi yeterlik sınavına girebilir. Bu öğrencilerden başarılı olanlar bölümlerine kayıt yaptırırlar. Hazırlık sınıfına devam edenlerin yıl sonu ortalamaları 60 ve üzeri ise bahar dönemi yeterlik sınavına girebilirler. Bahar dönemi yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin izleyen yaz ve güz dönemi yeterlik sınavı hakları saklıdır.

(3) Derse devam koşulunu sağlayan Program 2 öğrencilerinden birinci yarıyıl ortalamaları 85 veya üstünde olanlar kış dönemi yeterlik sınavına girebilir. Bu öğrencilerden başarılı olanlar bölümlerine kayıt yaptırırlar. Hazırlık sınıfına devam edenlerin yıl sonu ortalamaları 60 ve üzeri ise bahar dönemi yeterlik sınavına girebilirler. Bahar dönemi yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin izleyen yaz ve güz dönemi yeterlik sınavı hakları saklıdır.

(4) Program 1 öğrencilerinin kış dönemi yeterlik sınavı hakkı yoktur. Derse devam koşulunu sağlayan Program 1 öğrencileri bahar dönemi sonunda ortalamaları 70 ve üzeri ise bahar dönemi yeterlik sınavına girebilirler. Bu öğrencilerden başarılı olanlar bölümlerine kayıt yaptırırlar. Diğer öğrenciler yaz döneminde eğitimlerine devam ederler ve yıl sonu ortalamaları 60 ve üzeri olanlar yaz dönemi yeterlik sınavına girerler. Yaz dönemi sınavında başarılı olamayanların güz dönemi sınav hakkı saklıdır.

(5) Yeterlik sınavında maddi hata yapıldığı kanısında olan öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edildiği gün ile bunu takip eden gün içinde bir dilekçe ile YADYOK Müdürlüğüne başvurur. Öğrenci dilekçeleri, ilgili birim tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

(6) Üniversiteye girdikleri yıl boyunca ve/veya yaz döneminde eğitim görmüş olan ve akademik yıl boyunca verilen güz, kış, bahar ve yaz dönemi İngilizce yeterlik sınavlarında tüm bölümlere girmek zorunda olan hazırlık öğrencileri, bu süre sonunda başarılı olamamaları halinde bahar döneminde verilen sınav sonuçları dâhil olmak üzere başarılı oldukları okuma, yazma ve dinleme bölüm ve/veya bölümlerinden bir sonraki sınavda/sınavlarda iki yıl muaf tutulurlar. Ancak bu uygulama sonunda birden çok sınava girerek okuma, yazma ve dinleme bölümlerinden ayrı zamanlarda geçen öğrencilere C notu verilir.

(7) Sınav haklarını kullanmakta olan öğrenciler de başarılı oldukları okuma, yazma ve dinleme bölüm ve/veya bölümlerinden bir sonraki sınavda/sınavlarda iki yıl muaf tutulurlar. Ancak bu uygulama sonunda birden çok sınava girerek okuma, yazma ve dinleme bölümlerinden ayrı zamanlarda geçen öğrencilere C notu verilir.

İzinli ayrılma

MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfına kayıtlı olan öğrenciler dönem izni için başvurabilir. İznin kabulü ve izin süresinin öğrenim süresine sayılıp sayılmayacağı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Bu öğrencilerin yeterlik sınav hakları, izin kararı ile birlikte belirtilir.

Yaz öğretiminde eğitim

MADDE 9 – (1) Güz ve bahar yarıyılları boyunca derse devam hakkını kaybetmemiş tüm Program 1 öğrencileri yaz öğretiminde 8 haftalık eğitimlerine devam ederler.

(2) Güz ve bahar yarıyılları boyunca derse devam hakkını kaybetmemiş ve Yönetim Kurulunun belirlediği koşulları yerine getiren Program 2 ve Program 3 öğrencileri isterlerse 6 haftalık yaz öğretimine katılabilirler.

(3) Program 4 öğrencileri yaz öğretiminden yararlanmazlar.

Yeterlik sınavından muaf olan öğrenciler

MADDE 10 – (1) Aşağıdaki öğrenciler yeterlik sınavından muaftırlar:

a) Son iki yıl içinde, Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarından biri ile İngilizce yeterliğini kanıtlayanlar.

b) Mezuniyetin üzerinden en çok iki yıl geçmiş olmak koşuluyla;

1) Orta öğreniminin son üç yılını resmi dili İngilizce olan bir ülkede, eğitim dili İngilizce olan öğretim kurumlarında tamamlamış olanlar,

2) Lisans öğreniminin en az %50’sini resmi dili İngilizce olan bir ülkede eğitim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında tamamlamış ve buradan lisans diploması almış olanlar.

c) Üniversitedeki bir lisans programından mezun olduktan sonra en çok dört yarıyıl içinde bir lisansüstü programına başvurmuş olanlar.

ç) Üniversitedeki bir yüksek lisans programından doktora programına doğrudan geçiş için başvuranlar.

d) Üniversitedeki bir yüksek lisans programından mezun olduktan sonra dört yarıyıl içinde bir doktora programına başvuranlar.

e) Üniversitenin bir bölümünde okumakta iken Üniversiteye tekrar yerleştirilen öğrenciler.

(2) Özel öğrencilere uygulanacak ek muafiyet koşulları Senato tarafından belirlenir.

Eşdeğer sınavlarda başarı kriterleri

MADDE 11 – (1) YADYOK yeterlik sınavına eşdeğer olan başarı kriterleri Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 15/11/2011 tarihli ve 28113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.