23 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29662

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) ALES: ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

c) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,

ç) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sınavını,

d) GNO: Genel not ortalamasını,

e) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination Sınavını,

f) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl/dönem kredi değerini,

g) Lisansüstü programı: Yüksek lisans ve doktora programlarını,

ğ) Öğretim elemanı: Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanları,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Program danışmanı: İlgili enstitüde kayıtlı öğrencinin ders programını akademik süreçlere uygun bir şekilde planlamasına rehberlik etmek üzere anabilim dalı tarafından atanan tam zamanlı ve doktoralı öğretim elemanını,

i) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: Boğaziçi Üniversitesi Senatosunu,

k) Tez: Yüksek lisans tezi veya doktora tezini,

l) Tez danışmanı: İlgili enstitüde kayıtlı öğrenciye tez çalışmasında rehberlik etmek üzere enstitü tarafından atanan tam zamanlı ve doktoralı öğretim elemanını,

m) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,

n) Üniversite Yönetim Kurulu: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

o) Yabancı Diller Yüksekokulu: Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

p) Mazeret komisyonu: Boğaziçi Üniversitesi Mazeret Komisyonunu,

r) Doktora yeterlik komitesi: Doktora yeterlik sınavlarını yürütmekle görevli komiteyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü eğitim

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve lisans sonrası doktora programlarını kapsar.

(2) İzlenecek eğitim ve öğretim programları ve mezuniyet için gerekli koşullar, ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanır, ilgili enstitü yönetim kurulunun olumlu görüşü, Senatonun onayı ile kesinleşir ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(3) Bir lisansüstü programın müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımı, kredi değerleri, derslerin ön koşulları ve eş koşullarından oluşur.

(4) Bir dersin yarıyıl kredi değeri, toplam dört krediyi aşmayacak şekilde o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile haftalık laboratuvar veya uygulama saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(5) Ön koşul dersi, belirli bir derse kaydolabilmek için, o dersten önce alınarak başarılı olunması gereken derstir.

(6) Eş koşul dersi, bir dersle birlikte alınan veya daha önce alınmış olan derstir.

(7) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanır, ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir.

(8) Programların uygulanmasına ilişkin esaslar ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Lisansüstü öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programlarının normal süresi dört yarıyıl, azami süresi ise altı yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programlarının normal süresi dört yarıyıldan az olabilir, bu programların azami süresi altı yarıyıldır. Azami öğrenim süresi içinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayamayanlar, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrenim haklarından yararlanırlar.

(2) Doktora programının normal süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise on yarıyıldır. Doktora programının azamî süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise on sekiz yarıyıldır. Azami öğrenim süresi içinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayamayanlar, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrenim haklarından yararlanırlar.

(3) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren, süreye sayılmaksızın alınan izinler hariç, kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami eğitim ve öğretim süresine dâhildir.

(4) Yabancı dil ve bilimsel hazırlık programlarında geçirilen süreler lisansüstü programın normal ve azami süresine dâhil değildir.

(5) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen süreler normal ve azami eğitim ve öğretim süresine dâhildir.

Eğitim ve öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir eğitim ve öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Ancak bir eğitim ve öğretim yılı kapsamında yaz dönemi de açılabilir ve öğrenciler bu dönemde de ders alabilir. Yaz döneminde eğitim ve öğretim, 5/4/1996 tarihli ve 22602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir. Senato tarafından kabul edilen bazı tezsiz yüksek lisans programlarında bir akademik yıl üç dönemden oluşabilir.

(2) Bir eğitim ve öğretim yılının kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar, Senato tarafından belirlenir ve akademik takvim olarak ilan edilir.

(3) Yarıyıllarda ve yaz döneminde verilecek dersler, ilgili anabilim dalı tarafından belirlenerek ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Derslerin gün ve saatleri, akademik takvimde belirlenen dönemler içerisinde, ilgili anabilim dalının önerisiyle Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

Uluslararası ortak lisansüstü programı

MADDE 8 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisansüstü programları açılabilir.

(2) Bu programlarda eğitim 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Değişim programları

MADDE 9 – (1) Değişim programları, Üniversitenin yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim ve öğretim görmelerine olanak tanıyan programdır.

(2) Değişim programları ve bu programlara katılan değişim öğrencilerinin seçilme, ders alma, ders saydırma, kredi ve kabul işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Özel öğrenciler

MADDE 10 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan, belirli şartlarla sınırlı sayıda ders almalarına izin verilen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrenciler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara tabidir.

(3) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Özel öğrencilere diploma ya da derece verilmez, ancak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.

b) Üniversitede özel öğrenci statüsünde lisansüstü ders alan öğrenci daha sonra aynı programa lisansüstü öğrencisi olarak kabul edilmesi durumunda özel öğrenci iken BB ve üstü bir notla tamamladığı en fazla iki dersten muaf tutulmak üzere, dersin alınışının üzerinden iki seneden fazla süre geçmemiş olması koşuluyla ve 29, 33 ve 37 nci maddeler kapsamında ilgili enstitü yönetim kuruluna başvurabilir. İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde, öğrenci ilgili dersten muaf tutulur ve bu derslerin kredisi transfer kredisi gibi P notu olarak kaydına işlenir.

c) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için, gerekli ise mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve ilgili dersleri açan anabilim dallarından onay almaları gerekir. Özel öğrenci kayıtları ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

ç) Özel öğrenci başvurularının işleme konulabilmesi için adayın;

1) Başvurduğu enstitü ve anabilim dalının imkânlarının uygun olması,

2) İngilizce dil yeterliğinin 14 üncü maddede belirtilen şartlara uygun olması,

3) Yüksek lisans programlarından ders almak isteyenlerin lisans derecesine sahip olması veya bir lisans programında son sınıf öğrencisi olması, doktora programlarından ders almak isteyenlerin bir lisansüstü programa kayıtlı olması veya bir lisansüstü dereceye sahip olması,

4) Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla ilişiğinin kesilmemiş olması

gerekir.

Lisansüstü programlara başvuru

MADDE 11 – (1) Anabilim dalları her yarıyılın/dönemin sonunda bir sonraki yarıyılda/dönemde açacakları lisansüstü programlarını, bu programlara kabul edecekleri öğrenci sayılarını, her programın gerektirdiği yabancı dil dâhil başvuru ve kabul koşullarını bağlı bulundukları enstitüye önerir. Bu öneriler, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve süresi içinde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilir. Enstitülerin kararları Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversite tarafından ilan edilir.

(2) Üniversitede lisansüstü eğitim ve öğretime giriş başvuruları, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgeleri belirtilen süre içinde eksik veren adayların başvuruları işleme konulmaz. Herhangi bir lisansüstü programına kabul edilebilecek öğrenci sayısı beş veya daha az ise, ilgili anabilim dalının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu o yarıyıl/dönem için söz konusu lisansüstü programın açılmamasına karar verebilir.

(3) Lisansüstü programlara başvurularda;

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans öğrenimini tamamlamış ve başvuru koşullarını sağlamış veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olmaları,

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği veya veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları,

c) Anabilim dalları tarafından belirlenen, ilgili enstitü yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve ilan edilen tüm koşulları sağlamaları,

gerekir.

Lisansüstü programlara kabul

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara kabul için;

a) Lisans diploması ile yüksek lisans veya doktora programına başvuran adayların lisans öğrenimini başarıyla tamamlamaları,

b) Tezli yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuran adayların tezli yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamaları,

c) Senato tarafından kabul edilen bir İngilizce dil sınavında başarılı olmaları veya bu Yönetmelik hükümlerine göre bu sınavdan muaf sayılmaları ya da hazırlık sınıfına kabul edilme şartlarını sağlamaları,

ç) Başvurdukları programın puan türünde Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen ALES taban puanından az olmamak koşuluyla anabilim dallarının tespit etmiş olduğu ve başvurunun yapıldığı tarihte üç yıllık geçerlilik süresi dolmamış ALES puanına sahip olmaları,

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE puanından az olmamak koşuluyla ve süresi beş yıldan fazla olmamak üzere ilgili anabilim dalları tarafından geçerlilik süresi ve seviyesi belirlenen GMAT veya GRE puanına sahip olmaları,

e) Doktora programına lisans diploması ile başvuracak olan adayların 4.00 üzerinden en az 3.00 veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğer bir mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları,

f) Doktora programına başvuracak olan adayların son üç yıl içinde YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (b) fıkrasında belirlenen dillerin birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

g) İlgili anabilim dalı tarafından ilgili bilim alanında adayların yeterlilik düzeylerinin değerlendirilmesi için yapılan yazılı/sözlü sınavda başarılı olmaları ve belirlenen bilimsel değerlendirme koşullarını sağlamaları,

ğ) Anabilim dalları tarafından belirlenen, ilgili enstitü yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve ilan edilen tüm ek koşulları sağlamaları,

gerekir.

(2) Üniversiteye yapılan başvurular ilgili anabilim dalı tarafından değerlendirilerek kontenjan dâhilinde kabul listesi oluşturulur ve ilgili enstitü yönetim kuruluna önerilir. Önerilen kabul listesi ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır ve ilan edilir.

Yüksek lisans programından doktora programına doğrudan geçiş için başvuru ve kabul

MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında derslerini en az 3,60 GNO ile tamamlayan öğrenciler, ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşullarda aynı adlı doktora programına, tezli yüksek lisans programına geri dönme hakkı saklı kalmak koşulu ile doğrudan geçiş için başvurabilir.

(2) Başvurular anabilim dalı tarafından değerlendirilerek kabul listesi ilgili enstitü yönetim kuruluna önerilir. Önerilen kabul listesi ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

Öğretim dili

MADDE 14 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretim dili İngilizcedir.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğu Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından önerilerek Senato tarafından kabul edilen sınavlardan biriyle saptandıktan sonra kabul edildikleri programlara kayıt yaptırabilirler.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan İngilizce sınavından muaf tutulacaklar şunlardır;

a) Herhangi bir lisansüstü programına Üniversitedeki bir lisans programından mezun olduktan sonra en çok dört yarıyıl içinde başvurmuş olanlar,

b) Üniversitedeki bir yüksek lisans programından doktora programına doğrudan geçiş için başvuranlar,

c) Üniversitedeki bir yüksek lisans programından mezun olduktan sonra, dört yarıyıl içinde bir doktora programına başvuranlar.

(4) Öğrenimine yaz öğretimi hariç dört ardışık yarıyıl, üç dönemlik lisansüstü programlara ise altı ardışık dönem kayıtsız olarak ara veren öğrencilerin yeniden kayıt yaptırabilmeleri için dil yeterliklerini ikinci fıkra esaslarına göre kanıtlamaları gerekir.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 15 – (1) Dil yeterliklerini belgeleyemeyenler anabilim dalları ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen kontenjan durumuna göre en fazla bir akademik yıl süreyle yabancı dil hazırlık eğitimi programına alınabilirler.

(2) Bu programa kabul edilmek için güz yarıyılında başlayacak adayların İngilizce seviye tespit sınavından en az orta düzeyde, bahar yarıyılında başlayacak olan adayların ise ileri düzeyde sonuç almış olmaları gerekir.

(3) Yabancı dil hazırlık programına kabul edilen söz konusu öğrenciler, 15/11/2011 tarihli ve 28113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dil öğrenimine alınır.

(4) İngilizce seviye tespit sınavında anabilim dalının ilan ettiği seviyenin altında sonuç alarak başarısız olanların, başvurdukları programlara kayıtları yapılmaz.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 16 – (1) Bilimsel hazırlık programı, öğrencilerin başvurdukları lisansüstü programa başlamadan önce eksikliklerini gidermek amacıyla almak zorunda oldukları bilimsel hazırlık derslerinden oluşur.

(2) Aşağıdaki niteliklere sahip aday öğrenciler bilimsel hazırlık programına alınabilir;

a) Lisans derecelerini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,

b) Lisans derecelerini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programı ile aynı bilim dalında aldıkları halde farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar,

c) Yüksek lisans derecelerini kabul edildikleri doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,

ç) Yüksek lisans derecelerini kabul edildikleri doktora programıyla aynı bilim dalında aldıkları halde farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen lisansüstü öğrencilerine, formasyonlarındaki eksiklikleri tamamlayabilmeleri için, ilgili anabilim dalının önerisi üzerine, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından en çok ardışık iki yarıyıllık/dönemlik bilimsel hazırlık süresi tanınabilir. Bu önerinin, öğrencinin kabulü sırasında yapılması ve öğrencinin alacağı tüm bilimsel hazırlık derslerini içermesi zorunludur.

(4) Bilimsel hazırlık programında sadece bilimsel hazırlık dersleri alınır. Bilimsel hazırlık dersleri ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli olan derslerden oluşamaz.

(5) Bilimsel hazırlık dersleri kredili olarak alınır. Bu derslerin lisans seviyesinde olması durumunda 19/8/2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen not sistemi geçerlidir. Ancak bu derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet GNO'suna katılmaz. Öğrencilerin lisansüstü program kapsamındaki derslerine kayıt yaptırabilmeleri için bilimsel hazırlık programının tüm derslerini başarı ile ve en az 2,50 GNO ile tamamlamaları gerekir.

(6) Bilimsel hazırlık süresi içinde alınan derslerin herhangi birinden F notu alınması veya bilimsel hazırlık süresi sonunda GNO'nun 2,50'nin altında olması durumunda aday öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü programının normal ve azami sürelerine dâhil edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıtla İlgili Esaslar

Üniversiteye kayıt

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının kesinleşmesi için:

a) Yüksek lisans programlarına kabul edilenlerin lisans diplomasına, doktora programlarına kabul edilen yüksek lisans mezunlarının tezli yüksek lisans diplomasına, lisans programlarından doğrudan doktora programlarına kabul edilenlerin ise lisans diplomasına sahip olması gerekir.

b) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla/döneme bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, diploma dâhil kendilerine verilen belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

c) Üniversitenin yetkili kurulları tarafından öngörülüp ilan edilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekir.

(3) Üniversiteye kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Yarıyıl/dönem kaydı

MADDE 18 – (1) Öğrenciler her yarıyıl/dönem akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür.

(2) Yarıyıl/dönem kaydının yapılabilmesi için ilgili mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerin akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yerine getirilmesi gerekir.

(3) Kayıtlı bulunduğu anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile her öğrenci için bir akademik danışman görevlendirilir. Akademik danışman, öğrenciyi her yarıyılda/dönemde alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir, yönlendirir ve yarıyıl/dönem kaydını onaylar. Akademik kaydın tamamlanması için öğrencinin programını danışman onayına göndermesi ve danışmanın onaylaması gerekir.

(4) Akademik kaydını tamamlamış öğrenci akademik takvimde ilan edilen ders ekleme/bırakma dönemi içinde danışman onayı ile ders programında değişiklik yapabilir.

(5) Mazeretleri nedeniyle akademik kayıtlarını yaptıramayanların başvuruları, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve mazeretleri geçerli görülenler akademik takvimdeki ders ekleme/bırakma süresinin bitimine kadar akademik kayıt yaptırabilirler.

(6) Kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

Dersten çekilme

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, tez ve bilimsel hazırlık programı dersleri hariç, derslerden çekilebilir.

(2) Dersten çekilme başvurusu akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır.

(3) Dersten çekilme için danışman onayı gerekir.

(4) Gerekli durumlarda enstitüler bu konuyu enstitü yönetim kurulu kararı ile düzenleyebilirler.

İzinli ayrılma

MADDE 20 – (1) Kayıtlı öğrencilere, kabul edilebilir mazeretlerinin varlığı halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından en fazla iki yarıyıl/dönem izin verilebilir. Verilen izin süresi, eğitim süresine sayılır. Ancak askerlik hizmetleri için, askerlik süresince, eğitim süresine sayılmadan izin verilir. Ağır sağlık sorunları ve benzeri hallerde de ilgili enstitü yönetim kurulu süreye sayılmadan izin verebilir. Zorunlu hallerde izin süresi ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından uzatılabilir veya kısaltılabilir.

(2) Belirli bir süre için başka bir kurumda öğrenim görmek veya araştırma yapmak amacıyla izin almış öğrencilerin Üniversite dışında geçirdikleri sürenin toplam sürelerine sayılması esastır. Ancak, aldıkları derslerin transfer edilmesi ve özel durumlarda Üniversite dışında geçirilen sürenin bir kısmının öğrencilerin toplam süresinden düşülmesi gibi hususlar, öğrencilerin Üniversiteye dönüşlerinden sonra danışmanlarının ve anabilim dalının görüşüyle ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrenciler, izin sürelerinin bitiminde, takip eden kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. İki yarıyıl/dönem izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl/dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle ilgili enstitü yönetim kuruluna başvurmaları gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar

Devam ve sınavlar

MADDE 21 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl/dönem içi/ dönem sonu sınavlarına ve diğer bütün çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(3) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavına katılmanın gerekleri, yarıyıl başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır.

(4) En az bir ara değerlendirme sonucu dersten çekilme dönemi öncesi ilan edilerek öğrencilere dersteki başarı durumları hakkında bilgi verilir.

(5) Proje, tez ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği sınav gerektirmediği ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler öğretim elemanı tarafından yarıyıl/dönem başında öğrencilere açıklanır. Bu derslerin dışında tüm dersler için yarıyıl/dönem sonunda bir sınav yapılır. Bu sınava girebilme koşulları ve bu sınavın ders notuna katkısı, yarıyıl/dönem başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır.

(6) Yarıyıl/dönem sonu sınavları akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır. İlan edilen sınav tarihleri, sınav dönemi dışına çıkılmaması kaydı ile ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile en geç dersten çekilme tarihinin son gününe kadar değiştirilebilir.

Notlar ve işaretler

MADDE 22 – (1) Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde bilimsel hazırlık dersleri dışında aldıkları lisansüstü dersler için aşağıdaki not veya işaretlerden birisi verilir:

Not                 Açıklama             Ağırlık

AA                 Pekiyi                  4,00

BA                 Çok iyi                3,50

BB                 İyi                       3,00

CB                 Yeterli                 2,50

CC                 Orta                     2,00

F                    Başarısız             0,00

P                    Geçer                 

 

İşaret    Açıklama

E          Tekrar sınava girer

I           Eksik

NP       Yarıyıl/dönem sonu sınavına girmedi

NC       Kredisiz

R          Ders tekrarı

L          İzinli

TP        Tez çalışması devam ediyor

W         Dersten çekilmiş

Q          Yeterliğe hazırlanıyor

RM      Bilimsel hazırlık programı dersi

PP        Tezini tamamlamış olup anabilim dalında belirtilen diğer şartları yerine getiriyor

X          Değişim programında

(2) Yukarıdaki tabloda yer alan not veya işaretlerden:

a) AA-CC notları aşağıdaki durumda verilir.

1) Öğrencinin bir lisansüstü dersinde gösterdiği başarı düzeyini belirtmek için o dersin öğretim elemanı tarafından verilir.

2) Tanınan süreler içerisinde eksikleri tamamlanan I işareti alınmış ders için öğretim elemanı tarafından verilir.

b) F notu aşağıdaki durumda verilir.

1) Lisansüstü öğrencilerinin devam ettikleri tüm lisansüstü derslerinde, dersin öğretim elemanının belirlediği yarıyıl/dönem sonu notunun CC'den aşağı olması halinde, dersin öğretim elemanı tarafından verilir.

2) Yarıyıl/dönem sonu sınavına girme koşullarını sağlayamayan öğrencilere öğretim elemanı tarafından verilir.

3) Tez dersi hariç, not tipi P veya F olarak tanımlanmış olan bir dersin tamamlanmadığını göstermek üzere dersin öğretim elemanı tarafından verilir.

4) Tez çalışmalarının yetersiz görüldüğü yarıyılın sonunda tez danışmanı tarafından verilir.

5) Tez jürisinin başarısız bulduğu teze, tez danışmanı tarafından verilir.

6) Tanınan süre sonunda tamamlanamayan teze, ilgili tez danışmanı tarafından verilir.

7) Mazeret komisyonunun kararının olumsuz olması halinde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından verilir.

8) Mazeret komisyonu kararının olumlu olmasına rağmen öğrencinin mazeret sınavında başarısız olması ya da mazeret sınavına girmemesi durumunda ilgili dersin öğretim elemanı tarafından verilir.

c) P notu aşağıdaki durumda verilir.

1) Öğrencilerin Üniversitede kayıtlı oldukları lisansüstü programına kabul edilmeden önce başka lisansüstü programlarında aldıkları ve başarılı oldukları dersler arasından, ilgili enstitü yönetim kurulunun transferini onayladığı dersler için, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından verilir.

2) Tez dersi hariç, not tipi P veya F olarak tanımlanmış bir dersin tamamlandığını göstermek üzere dersin öğretim elemanı tarafından verilir.

3) Kayıtlı olduğu lisansüstü programındaki öğrenimi sırasında başka yükseköğretim kurumlarından alınmış ve başarıyla tamamlanmış lisansüstü dersler için ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından verilir.

4) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre transferi onaylanan dersler için ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından verilir.

5) Tez jürisinin onayladığı tezle ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından verilir.

ç) E işareti, öğrenciye lisansüstü derslerinde CC veya F, lisans derslerinde DD veya F notu verilmesi hususunda kesin kanaat hasıl olmadığı hallerde verilir. E işareti alan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen günlerde yapılacak ek sınava girerler. Sınavda başarılı olurlarsa yarıyıl sonu notu lisansüstü derslerde CC, lisans derslerinde DD, aksi takdirde F olur.

d) I işareti, proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan derslerde, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitiremeyen öğrencilere öğretim elemanı tarafından verilir. Bu işareti alan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sınav döneminin bitiminden sonra en çok iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadırlar. Eksiklerini tamamlamayan öğrencilerin I işaretleri Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından F notuna çevrilir. Ancak süre bitmeden öğretim elemanının başvurması koşuluyla, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından öğrenciye en fazla iki haftalık ek süre daha verilebilir. Kendilerine tanınan ek süre içinde eksikleri tamamlayamayan öğrencilerin I işareti Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından F notuna çevrilir. Kendilerine tanınan süreler içerisinde eksiklerini tamamlayan öğrencilerin I işareti öğretim elemanı tarafından AA-CC notuna çevrilir.

e) NP işareti aşağıdaki durumda verilir.

1) Mazeretleri nedeniyle yarıyıl/dönem sonu sınavlarına katılmayan öğrencilere öğretim elemanı tarafından verilir. Bu durumda öğrencilere 24 üncü madde hükümleri uygulanır.

2) Mazeret komisyonunun kararının olumsuz olması halinde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından F notuna çevrilir.

3) Mazeret komisyonunun kararının olumlu olması ve öğrencinin mazeret sınavında başarılı olması halinde dersin öğretim elemanı tarafından lisans seviyesindeki derslerde AA-DD notlarına, lisansüstü seviyesindeki derslerde AA-CC notlarına çevrilir.

4) Mazeret komisyonunun kararının olumlu olması ancak öğrencinin mazeret sınavında başarısız olması veya sınava girmemesi halinde NP işareti dersin öğretim elemanı tarafından F notuna çevrilir.

f) R işareti, öğrencinin 25 inci maddeye uygun olarak dersi tekrar ettiğini belirtmek için öğrenci ve/veya Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan işarettir.

g) NC işareti, danışmanın onayıyla dersin kredisiz olarak alındığını gösterir. Bu derslerin kredi ve notları ortalama hesaplarına katılmaz. Kredisiz alınan dersler, ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra krediliye çevrilmez.

ğ) L işareti, 20 nci maddeye uygun olarak izinli sayılan öğrencinin yarıyıl/dönem durumunu belirtmek üzere Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan işarettir.

h) TP işareti, lisansüstü teze kayıtlı olan öğrenciye, tez çalışmalarının başarıyla sürmesi halinde, tez danışmanı tarafından verilir.

ı) W işareti, tez ve bilimsel hazırlık programı dersleri dışında, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi dolmadan, program danışmanının onayıyla dersten çekilen öğrencilere Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından verilir.

i) Q işareti, derslerini başarıyla tamamlayıp yeterlik sınavına girmeye hak kazanan doktora öğrencilerine, yeterlik sınavı hazırlığı yapmakta oldukları yarıyıldaki durumlarını belirtmek için Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan işarettir.

j) RM işareti, lisansüstü öğrencilerinin bilimsel hazırlık programında aldıkları dersleri belirtmek için Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan işarettir.

k) PP işareti, tezini tamamlamış olup, anabilim dalı programında belirtilen diğer şartları yerine getirmek üzere kayıt olmuş öğrenci için Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan işarettir.

l) X işareti, 9 uncu maddeye uygun olarak değişim programlarında eğitim gören öğrencilerin yarıyıl statüsünü gösterir.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 23 – (1) Yarıyıl/dönem sonu notları, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğretim elemanları tarafından verilerek kesinleşir ve Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde verilmeyen notlar ve nota çevrilmeyen E, I ve NP işaretleri F notuna dönüşür.

(3) Notlarda herhangi bir yanlışlık olması halinde dersin notu dersi veren öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile değiştirilebilir ve dersin alındığı yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt dönemi başlama tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilir. Notlardaki yanlışlıklar süresi içinde giderilmediği takdirde bu konuda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Sınavlara katılmama

MADDE 24 – (1) Sağlık veya başka bir mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarından birine veya bir kaçına katılamayacak durumda olan öğrenciler, Üniversitenin mazeret komisyonunda görüşülmek üzere, ilgili belgelerle birlikte Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne başvuru yapmak zorundadır.

(2) Mazeretler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Üniversite Mazeret Komisyonunda incelenir ve karara bağlanır.

(3) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere akademik takvimde belirlenen sürelerde mazeret sınavlarına katılma hakkı verilir.

(4) Uzayan hastalık gibi olağanüstü sebeplerle mazeret sınavına giremeyen öğrenci ilgili enstitü yönetim kuruluna dilekçe ile ek süre ve sınav hakkı için başvurabilir. Başvurusu kabul edilerek sınava giren öğrencinin notu, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile dersin alındığı yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt dönemi başlama tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilir.

(5) Ara sınavlara ya da benzeri çalışmalara mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye uygulanacak işlem, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Ders tekrarlama

MADDE 25 – (1) Öğrenciler F notu aldıkları zorunlu dersleri ilk açıldıklarında tekrarlamak zorundadırlar. Özel durumlarda ve danışmanın olumlu görüşü alınmak koşuluyla, ilgili enstitü yönetim kurulu F alınmış zorunlu bir dersin başka bir dersle ikame edilmesine, ders tekrarının ertelenmesine, ders alınmışsa öğrencinin dersten çekilmesine izin verebilir.

(2) Öğrenciler F notu aldıkları seçmeli dersleri ilk açıldığında tekrarlamak veya yerine geçecek bir başka seçmeli dersi R işareti ile almak zorundadır.

(3) Notlu ve kredili alınan ders sadece notlu ve kredili bir ders ile tekrar edilir.

(4) Öğrenciler CC ve CB notu almış oldukları lisansüstü dersleri ile DD, DC, CC ve CB notu almış oldukları lisans derslerini danışmanlarının onayıyla tekrarlayabilirler.

(5) Tekrarlanan derslerde, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Önceki not öğrencinin akademik kayıtlarında belirtilir.

(6) 6 ncı maddede belirtilen azami sürelerde diploma alamayan öğrencilerin, programda değişiklik olduğunda veya ismi değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi durumunda, kayıtlı bulundukları programın mevcut mezuniyet kredisini sağlayacak şekilde, daha önce başarılı oldukları derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Kredili olarak alınmış olan dersler yeniden alındıklarında kredili ve R işareti ile alınır.

(7) Başarıyla tamamlanan derslerin alınmasının üzerinden yüksek lisans için sekiz yarıyıl, doktora için on dört yarıyıl geçmesi durumunda bu derslerden hangilerinin yeniden alınması gerektiğine öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Kredili olarak alınmış olan dersler yeniden alındıklarında kredili ve R işareti ile alınır.

Not ortalamaları

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin başarı durumları bitirdikleri yarıyılda almış oldukları dersler için hesaplanan dönem not ortalaması (DNO) ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GNO ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar ilgili derslerden alınmış notların karşılığı olan ağırlıklarının, o dersin kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Sonuçlarda, virgülden sonraki üçüncü hane 5'ten küçükse 0’a yuvarlanır; 5 veya 5'ten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak, iki hane esas alınır.

(3) Not tipi P/F olan derslerin kredisi öğrencinin tamamladığı toplam krediye dâhil edilir, ancak bu derslerden alınan not ve kredi ortalama hesabına katılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları

MADDE 27 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların nasıl yürütüleceğine ilişkin esaslar ilgili anabilim dalının teklifi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili dersten, haftada bir saatten oluşan, not tipi P/F, kredisi sıfır olan bir adet seminer dersinden ve tez çalışmasından oluşur. Kredili olarak alınacak derslerden en çok iki tanesi, öğrencinin lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu 400 kodlu Üniversitenin lisans derslerinden seçilebilir.

(2) İlgili enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim dalının görüşünü alarak, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen öğrenciler için o anabilim dalının doktoralı ve tam zamanlı bir öğretim elemanını program danışmanı olarak belirler. Program danışmanı öğrencilerin her yarıyılda alacağı dersleri, bu Yönetmelik hükümlerine ve öğrencilerin kabul edildiği yüksek lisans programına uygun olarak belirler.

(3) Bir tezli yüksek lisans öğrencisi programında öngörülen kredi tutarının en çok yarısını danışmanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla;

a) Üniversite dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alarak,

b) Bir diploma için kullanılmamış olmak koşuluyla daha önce almış olduğu lisansüstü derslerini transfer ederek

tamamlayabilir.

(4) Üniversitede özel öğrenci olarak alınan dersler 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi çerçevesinde değerlendirilir.

(5) Üniversite dışından alınmış olan derslerin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından transferinin onaylanması durumunda bu dersler öğrencinin kaydına P notu olarak geçer.

(6) Transfer edilen derslerin kredi toplamının programın mezuniyet kredisinin dörtte birini aşması halinde öğrencinin derslerini tamamlaması gereken normal ve azami sürelerinden bir yarıyıl düşülür.

Tezli yüksek lisans programında süre ve başarı

MADDE 29 – (1) 6 ncı maddede belirtilen, tezli yüksek lisans programının normal ve azami sürelerinin uygulamasına ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami süresi sonunda tamamlayamayanlar, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrenim haklarından yararlanırlar. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Öğrencilik hakları Üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenir.

Yüksek lisans tez danışmanı görevlendirilmesi

MADDE 30 – (1) İlgili anabilim dalının görüşü alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından her öğrenciye en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, ilgili anabilim dalından doktoralı ve tam zamanlı bir öğretim elemanı tez danışmanı olarak görevlendirilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda doktora derecesine sahip ikinci bir tez danışmanı eş danışman olarak görevlendirilebilir. Tez konusu, tez danışmanlarının görevlendirilmesi sırasında anabilim dalı önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır.

Yüksek lisans tezi

MADDE 31 – (1) Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl teze kayıt yaptırmak zorundadır. Tezden üst üste iki kere F notu alan veya ardışık iki yarıyıl kayıtsız kalan öğrenci tez danışmanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar. Bu durumda ilgili enstitü yönetim kurulu yeni bir tez danışmanı görevlendirebilir.

(2) Ders yükümlülüğünü tamamlayan öğrenciye ilgili enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim dalının görüşünü alarak, bir yüksek lisans tez jürisi görevlendirir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversitedeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan tam zamanlı, tümü doktoralı üç kişiden oluşur. İki danışman olması durumunda jüri, ikisi öğrencinin danışmanları, en az ikisi Üniversitedeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan tam zamanlı, doktoralı beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır.

(3) Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Tez savunmasının tarihi en geç 15 gün öncesinde ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Tez savunmasının sunum bölümü herkese açıktır. Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve durumu bir tutanakla en geç üç gün içerisinde ilgili enstitüye bildirir.

(4) Tezi ilk savunmada reddedilen öğrenciye ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni bir tez konusu veya yeni bir danışman verilebilir. Bu durumda ilgili anabilim dalı, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni bir tez danışmanı görevlendirebilir. Öğrencinin talepte bulunması halinde ve aynı anabilim dalında aynı adlı tezsiz yüksek lisans programı var ise, anabilim dalının tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak koşuluyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, jüri tarafından verilen ve üç ayı aşmayan süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Verilen ek düzeltme süresi sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrenciye ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu verilir. Bu durumda, ilgili anabilim dalı, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez danışmanı görevlendirebilir. Verilen ek düzeltme süresi sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrencinin talepte bulunması halinde ve aynı anabilim dalında aynı adlı tezsiz yüksek lisans programı var ise anabilim dalının tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak koşuluyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(6) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, yüksek lisans derecesine hak kazanmak için tezinin ciltlenmiş ve tüm jüri üyeleri tarafından imzalanmış üç kopyasını tez savunmasından sonra en geç otuz gün içerisinde ilgili enstitüye teslim eder.

(7) Azami süre sonunda yüksek lisans diploması almaya hak kazanamayan öğrencilerden, ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla gerekirse, her seferinde bir yarıyılı aşmayan ek süre verilerek yeniden ders almaları istenebilir ve yeniden teze kaydolabilirler. Anabilim dalının önerisiyle ilgili enstitü yönetim kurulu öğrencinin tez konusunu, tez danışmanını veya jürisini değiştirebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla, en az 10 adet kredili ders ile not tipi P/F, kredisi sıfır olan bir adet dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersinin alındığı yarıyıl/dönem sonunda öğrenci yazılı bir rapor vermek zorundadır. Öğrencinin kredili olarak alacağı derslerden en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu 400 kodlu Üniversitenin lisans derslerinden seçilebilir.

(2) İlgili enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim dalının görüşünü alarak, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen öğrenciler için o anabilim dalının doktoralı bir öğretim elemanını program danışmanı olarak belirler. Program danışmanı öğrencinin her yarıyılda/dönemde alacağı dersleri bu Yönetmelik hükümlerine ve öğrencinin kabul edildiği yüksek lisans programına uygun olarak onaylar.

(3) Bir tezsiz yüksek lisans öğrencisi, programında öngörülen kredi tutarının en çok yarısını danışmanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla;

a) Üniversite dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alarak,

b) Bir diploma için kullanılmamış olmak koşuluyla daha önce almış olduğu lisansüstü derslerini transfer ederek

tamamlayabilir.

(4) Üniversitede özel öğrenci olarak alınan dersler 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi çerçevesinde değerlendirilir.

(5) Üniversite dışından alınmış olan derslerin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından transferinin onaylanması durumunda bu dersler öğrencinin kaydına P notu olarak geçer.

(6) Transfer edilen derslerin kredi toplamının, programın mezuniyet kredisinin dörtte birini aşması halinde öğrencinin derslerini tamamlaması gereken normal ve azami sürelerinden bir yarıyıl/dönem düşülür.

Tezsiz yüksek lisans programında süre ve başarı

MADDE 33 – (1) 6 ncı maddede belirtilen, tezsiz yüksek lisans programının normal ve azami sürelerinin uygulamasına ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami süresi sonunda tamamlayamayanlar, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrenim haklarından yararlanırlar. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişler

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, varsa aynı adlı tezli yüksek lisans programına geçiş için başvurabilirler. Başvuru koşulları anabilim dalının önerisiyle ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir ve ilan edilir. Başvurular ilgili anabilim dalı tarafından değerlendirilir, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul kararı alınır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili anabilim dalının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(2) Tezli yüksek lisans programına devam edenler, varsa aynı adlı tezsiz yüksek lisans programına geçiş için başvurabilir. Başvuru koşulları anabilim dalının önerisiyle ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir ve ilan edilir. Başvurular ilgili anabilim dalı tarafından değerlendirilir, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul kararı alınır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili anabilim dalı onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Doktora programı

MADDE 35 – (1) Bir doktora programının yürütülmesine ilişkin esaslar ilgili anabilim dalının önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Doktora programında ders yükü

MADDE 36 – (1) Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için doktora programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili lisansüstü ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için doktora programı ise 42 krediden az olmamak üzere en az 14 adet kredili lisansüstü ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) İlgili enstitü yönetim kurulu, doktora yapacak öğrenciye ilgili anabilim dalının önerisi ile aynı anabilim dalından tam zamanlı bir öğretim üyesini program danışmanı olarak görevlendirir. Program danışmanı öğrencinin her yarıyılda alacağı dersleri bu Yönetmelik hükümlerine ve öğrencinin kabul edildiği doktora programına uygun olarak belirler.

(3) Lisans dersleri doktora programının ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(4) Bir doktora öğrencisi, programında öngörülen kredi tutarının en çok yarısını, danışmanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla;

a) Üniversite dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alarak,

b) Bir diploma için kullanılmamış olmak koşuluyla daha önce almış olduğu lisansüstü derslerini transfer ederek

tamamlayabilir.

(5) Üniversitede özel öğrenci olarak alınan dersler 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi çerçevesinde değerlendirilir.

(6) Üniversite dışından alınmış olan derslerin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından transferinin onaylanması durumunda bu dersler öğrencinin kaydına P notu olarak geçer.

(7) Söz konusu transfer edilen derslerin kredi toplamının, programın mezuniyet kredisinin dörtte birini aşması halinde öğrencinin derslerini tamamlaması gereken normal ve azami sürelerinden bir yarıyıl düşülür.

Doktora programında süre ve başarı

MADDE 37 – (1) 6 ncı maddede belirtilen, doktora yüksek lisans programının normal ve azami sürelerinin uygulamasına ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Bu sürelerin sonunda öğrencilerin, programlarında öngörülen dersleri en az 3,00 GNO ile tamamlamaları gereklidir. Aksi halde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrenim haklarından yararlanmak suretiyle, bu koşulu sağlayana kadar F, CC ve CB notları aldıkları dersleri tekrarlayarak kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Doktora programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve en az 3,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Doktora programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş

MADDE 38 – (1) Doğrudan lisans derecesiyle veya Üniversite içinden bir başka anabilim dalından yüksek lisans derecesiyle veya bir başka üniversiteden yüksek lisans derecesi ile doktora programına başlamış öğrencilerin aynı anabilim dalının varsa aynı adlı tezsiz yüksek lisans programı için gerekli gördüğü derslerden en az 7 adet kredili dersi başarıyla ve en az 3,00 not ortalaması ile tamamlamaları koşuluyla ilgili anabilim dalına başvurmaları halinde söz konusu tezsiz yüksek lisans programına geçmelerine ilgili anabilim dalı önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla onay verilebilir. Bu durumda doktora programında alınan yukarıda anılan dersler ilgili anabilim dalı önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(2) Doğrudan lisans derecesiyle veya Üniversite içinden bir başka anabilim dalından yüksek lisans derecesiyle veya bir başka üniversiteden yüksek lisans derecesi ile doktora programına başlamış öğrencilerden, gerekli ders kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları koşuluyla, yeterlik sınavında veya doktora tezinde başarılı olamayanlar eğer aynı anabilim dalında aynı adlı tezsiz yüksek lisans programı var ise başvuruda bulunarak aynı programın tezsiz yüksek lisans programına ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla geçebilirler.

Doktora tez danışmanı görevlendirilmesi

MADDE 39 – (1) Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrencilere en geç üçüncü yarıyıl başına kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilere en geç beşinci yarıyıl başına kadar, ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla ilgili anabilim dalından tam zamanlı bir öğretim üyesi tez danışmanı olarak görevlendirilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda, doktora derecesine sahip ikinci bir tez danışmanı eş danışman olarak görevlendirilebilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin doktora yeterlik sınavı aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Öğrencinin programa başladığı tarihten itibaren kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç yedinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç dokuzuncu yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavını başarmak zorundadır.

b) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı tarafından önerilen, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve tam zamanlı görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlarda doktora yeterlik komitesi üyeleri programların bağlı olduğu anabilim dallarından seçilir. Diğer enstitülerde yeterlik komiteleri ilgili enstitü öğretim üyeleri arasından belirlenir. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri tez danışmanı, diğeri Üniversite dışından tam zamanlı bir öğretim üyesi ve en az ikisi ana bilim dalından öğretim üyesi olmak üzere tümü doktoralı beş kişilik sınav jürileri oluşturur.

c) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerisini ve öğrencinin sınavdaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Komitenin bu kararı sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen yarıyıl içinde yeterlik statüsü ile kayıt olarak tekrar sınava alınır.

ç) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciden ilgili jürinin önerisiyle kredili veya kredisiz yeniden ders/dersler alması istenebilir. Bu derslerde başarılı olan öğrenciler yeterlik sınavına yeniden girerler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin en geç yedinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin en geç dokuzuncu yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavında başarılı olamaması durumunda, öğrencinin programının kredili alınmış tüm derslerini R işareti ile yeniden alması zorunludur.

d) Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde takip eden iki yarıyıl içinde yeterlik kaydı yaptırmayan ya da yaptırdığı halde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin programının tüm derslerini yeniden alması zorunludur.

e) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavında başarılı olan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrencinin tezini savunabilmesi için bu dersleri başarıyla tamamlaması gereklidir.

(2) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci doktora tezine kayıt yaptırır.

Tez izleme komitesi

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, sınavı izleyen bir ay içerisinde, ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla bir tez izleme komitesi oluşturulur. Üç öğretim üyesinden oluşan komitede tez danışmanından başka, ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye bulunur. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı isteği üzerine komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir. Sonraki dönemlerde ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla tez izleme komitesi üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

(2) Tez izleme komitesi, her yarıyılda bir kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır.

(3) Öğrencinin ilgili yarıyıldaki tez notu tez izleme komitesi görüşü alınarak tez danışmanı tarafından belirlenir.

Tez önerisi savunması

MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. İstenilen süre içinde önerisini savunmayan öğrencinin tez notu F olur. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine ulaştırır. Tez izleme komitesi, öğrencinin tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir ve bu kararını en geç üç gün içinde bir tutanakla ilgili enstitüye bildirir. Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir tez konusu ve/veya tez danışmanı seçme hakkına sahiptir. Yeni bir tez konusu ve/veya tez danışmanı belirlenen öğrenci için yeni bir tez izleme komitesi görevlendirilebilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisini savunabilir. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya verilen süre içinde tez önerisini savunmamış öğrenci tekrar yeterlik sınavına alınır.

(2) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci takip eden iki yarıyıl içinde, kayıtlı veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirilen yarıyıllar dâhil, tez önerisi vermediği takdirde yeterlik sınavını tekrarlar.

(3) Tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmalarına takip eden iki yarıyıl içinde, kayıtlı veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirilen yarıyıllar dâhil, başlamayan öğrencilerden yeniden tez önerisi savunması istenir.

Doktora tezi

MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan doktora öğrencileri, 6 ncı maddede belirtilen azami süreler içerisinde tezini başarıyla savunmak zorundadırlar. Bu süre doktora programına ilk kayıt oldukları yarıyılda başlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, her yarıyılda bir kere olmak üzere, yılda iki kez toplanan tez izleme komitesine toplantı tarihinden en az bir ay önce o ana kadar yaptığı çalışmalarının özetini ve bir sonraki dönemin çalışma planını içeren bir yazılı rapor sunar. Öğrencinin tez çalışması Komite tarafından değerlendirilerek sonuç bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir. Öğrenci başarılı bulunursa TP işareti, başarısız bulunursa F notu tez danışmanı tarafından yarıyıl sonunda Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilir.

(3) Tez çalışmasından üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez F notu alan veya üst üste iki yarıyıl kayıtsız kalan öğrenci yeterlik sınavını tekrarlar.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını 14 üncü maddede belirtilen sürede tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere en fazla altı kez ek süre verilir. Ek süre verilmemesi durumunda öğrenci yeterlik sınavına yeniden girmek zorundadır.

(5) 37 nci maddede belirtilen süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile 6 ncı maddede belirtilen süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez savunması

MADDE 44 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, hazırladığı tezi Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tez jürisi ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile görevlendirilir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere doktor unvanına sahip beş kişiden oluşur. Eş danışman olduğu durumlarda, oy hakkı olmaksızın savunmaya katılabilir. Jüri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(2) Doktora tezinde adayın;

a) Araştırma yaptığı konuda bilime yenilik getirmesi,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulaması

koşullarından en az birini yerine getirmiş olması zorunludur.

(3) Aday, jüri önünde tezini savunur. Tez savunmasının tarihi en geç 15 gün öncesinde ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Tez savunmasının sunum bölümü herkese açıktır. Tez savunması sonunda jüri, doktora tezi hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu kararını, en geç üç gün içinde bir tutanakla ilgili enstitüye bildirir.

(4) Tezi reddedilen adaya ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu verilir. Gerekirse yeni tez danışmanı görevlendirilir. Ayrıca, bu durumdaki öğrencilerden, danışmanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, yeni ders veya dersler alması da istenebilir. Bu durumdaki öğrenci istenen ders veya derslerini başarıyla tamamladıktan sonra tez önerisi savunmasını yaparak programına devam eder.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı alınan öğrenci, jüri tarafından verilen ve altı ayı aşmayan süre içerisinde gereğini yaparak tezini, aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu ikinci savunmada da tezi kabul edilmeyen öğrenciye ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu verilir. Gerekirse yeni tez danışmanı görevlendirilir. Ayrıca, bu durumdaki öğrencilerden, danışmanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni ders veya dersler alması da istenebilir. Bu durumdaki öğrenci istenen ders veya dersleri başarıyla tamamladıktan sonra tez önerisi savunmasını yaparak programına devam eder.

(6) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, doktora derecesine hak kazanmak için tezinin ciltlenmiş ve tüm jüri üyeleri tarafından imzalanmış üç kopyasını tez savunmasından sonra en geç otuz gün içinde ilgili enstitüye teslim etmelidir. Tez savunmasında başarılı olan, varsa anabilim dalının diğer isteklerini yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan aday, doktora derecesi almaya hak kazanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Mezuniyet

MADDE 45 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olup, diploma almaya hak kazanabilmesi için;

a) Yaz dönemi hariç, son yarıyılını kayıtlı olarak Üniversitede geçirmesi,

b) Kayıtlı olduğu lisansüstü program çerçevesinde aldığı dersleri en az 3,00 GNO ile tamamlaması,

c) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında tezini başarıyla tamamlaması,

ç) Kredili veya kredisiz aldığı tüm dersleri en az geçer not ile tamamlaması,

d) İlgili anabilim dalı tarafından belirtilmiş olan diğer şartları yerine getirmesi

gerekir.

(2) Mezuniyet ortalamaları hesaplanırken, bilimsel hazırlık derslerine ait notlar hesaba katılmaz.

(3) Mezuniyet koşullarını tamamlayan öğrencinin mezuniyet kararı ertelenemez.

Diplomalar

MADDE 46 – (1) Lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin diploması, gerekli çalışmaların tamamlandığı akademik yılın sonunda verilir.

(2) Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere ilgili enstitü müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan ve mezun olduğu programın adının belirtildiği diploma verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48 – (1) 19/8/2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.