23 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29662

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/9/2011 tarihli ve 28069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Yardımcı doçent: Tıpta uzmanlık veya doktora unvanını kazanan ilk kademedeki akademik unvana sahip kişiyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Doçentlik ve yardımcı doçentlik kadrosuna başvuranların değerlendirilmesi için seçilen jüri üyelerini onaylamak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“926 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükümlerine göre en kıdemli yardımcı doçentler veya yardımcı doçent bulunmadığı takdirde anabilim/bilim dalı başkanı ile Servis/Kısım Şefi tarafından görevlendirilen doçent ve profesörler aşağıda belirtilen görevleri yaparlar:”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Genelkurmay Başkanlığınca, yapılacak incelemeyi müteakip Türk Silahlı Kuvvetleri insan gücü planı da dikkate alınarak uygun görülen yardımcı doçent kadroları yılda iki defa ilan edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerine yayımlanır. İlanda son başvuru tarihi belirtilir.

(2) Başvurular, Genelkurmay Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

a) Yardımcı doçentliğe başvuruda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

1) Doktora yapmış veya tıpta uzmanlık unvanını kazanmış olmak,

2) Askeri personel için doktora veya tıpta uzmanlık unvanı aldıktan sonra fiilen en az iki yıllık kıt’a hizmetinin tamamlanmasına, son başvuru tarihi esas alınarak altı ay veya daha az süre kalmış olmak (atamaları bu süreyi doldurmayı müteakip yapılır). Sivil personel için bu unvanları kazandıktan sonra ilgili uzmanlık alanında en az iki yıl hizmet yapmış olmak,

3) Hakkında olumsuz kanaat bulunan askeri personel ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Devlet memurları için birinci, ikinci ve üçüncü sicil amiri tarafından nitelik belgesi düzenlenmiş olmak,

4) Sivil şahıslar için askerlik ile ilişkisi olmamak,

5) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 60 puan almak,

6) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

7) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından birisinden hükümlü olmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya buna bağlı düşme kararı verilmemiş olmak,

8) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan biriyle hükümlü olmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya buna bağlı düşme kararı verilmemiş olmak,

9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere yukarıdaki bentlerde sayılanların dışındaki suçlardan; askeri ve adli yargıya tâbi mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya birden fazla disiplin amirince toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile hükümlü olmamak veya cezalandırılmamak.

b) İlan edilen kadrolarla ilgili işlemler ve müracaatlar:

1) Kadrolara başvuracak adaylar müracaat dilekçelerini, yabancı dil belgesi ile uzmanlık belgelerinin onaylı birer suretini silsileler yoluyla Genelkurmay Başkanlığına gönderir.

2) GATA Komutanı, kadronun ilan edildiği birime göre fakülte dekanının, eğitim hastanesi komutanının, yüksekokul veya enstitü müdürünün de görüşlerini alarak biri o birimin yöneticisi, diğerleri o birimin dışından olmak üzere profesör veya doçent üç jüri üyesi ve üç yedek üye tespit eder.

3) İlan edilen her kadro için belirlenen jüri üye kimlikleri, ilan tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Genelkurmay Başkanlığına gönderilir.

4) Genelkurmay Başkanlığınca; başvurusu kabul edilen adayların ve ilan edilen her kadro için belirlenen jüri üyelerinden uygun görülenlerin kimlikleri GATA Komutanlığına gönderilir.

5) GATA Komutanlığı, tespit edilen jüri üyelerinden adayların her biri hakkında yazılı mütalaalarını otuz gün içinde bildirmelerini ister.

6) GATA Komutanı, kadronun ilan edildiği birime göre fakülte dekanının, eğitim hastanesi komutanının, yüksekokul veya enstitü müdürünün görüşlerini de alarak atamanın yapılması için Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunur.

7) Genelkurmay Başkanlığı adayların tespit edilen tutum ve davranışları, disiplin durumu ve hizmette yararlı olup olmayacakları hususlarında yapacağı değerlendirmeyi müteakip önerilen adaylardan uygun olanları yardımcı doçentlik kadrolarına atar. Atamada, askeri personele öncelik verilir.

8) İlan edilen kadrolara Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru statüsündeki personel de aynı esaslar dâhilinde başvurabilir.

(3) Yardımcı doçentlik süresi ve tekrar atanma ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yardımcı doçentler, her defasında üç yıllık bir dönem için en çok iki kez atanabilirler. Her atama süresi sonunda, görev kendiliğinden sona erer. Yardımcı doçentlik süresi, aşağıda belirtilen istisnalar haricinde hiçbir şekilde altı yılı geçemez.

1) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yan dal uzmanlık eğitimine müsaade edilen yardımcı doçentlerin, bu eğitimde geçen süreleri, yardımcı doçentlikten sayılmaz. Yan dal uzmanlık eğitimi süresince, öğretim üyeliği özlük haklarından yararlanılmaz.

2) Yardımcı doçentlik süresini tamamlamadan yurt dışı daimi göreve seçilenler ile altı aydan daha fazla süreli eğitim amaçlı olarak yurt dışına gidenlerin, dönüşlerinde, kalan sürelerini tamamlama hakları saklıdır. Bu durumdaki personelin atanmış oldukları yardımcı doçentlik kadroları ilan edilmeyerek muhafaza edilir, personelin yurda dönüşünü müteakip kalan sürelerini tamamlamak üzere bu kadrolara atanması sağlanır.

b) Yardımcı doçentlerin durumları, ilk üç yıllık dönem sonunda atamada aranan şartları yitirmemiş olmak kaydı ile Akademi Kurulunda görüşülür. Üç yıl içerisindeki bilimsel ve idari anlamdaki faaliyetleri değerlendirilerek haklarında olumlu karar verilenler GATA Komutanınca Genelkurmay Başkanlığına teklif edilir. Genelkurmay Başkanlığınca önerilen adaylar değerlendirilir, Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki diğer sağlık teşkillerindeki ihtiyaçlar da dikkate alınarak ikinci üç yıllık dönem için atanabilirler. İkinci üç yıllık dönem için atanan yardımcı doçentlerin görev süreleri de yukarıdaki bent esaslarına göre hesaplanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Genelkurmay Başkanlığınca, yapılacak incelemeyi müteakip Türk Silahlı Kuvvetleri insan gücü planı da dikkate alınarak uygun görülen doçent kadroları yılda iki defa ilan edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerine yayımlanır. İlanda son başvuru tarihi belirtilir.”

“d) Genelkurmay Başkanlığı, önerilen adayların tespit edilen tutum ve davranışları, disiplin durumu ve hizmette yararlı olup olmayacakları hususlarında yapacağı değerlendirmeyi müteakip, uygun olanları boş doçentlik kadrolarına atar. Atamada, askeri personele öncelik verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c), (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Genelkurmay Başkanlığınca, yapılacak incelemeyi müteakip Türk Silahlı Kuvvetleri insan gücü planı da dikkate alınarak uygun görülen profesör kadroları yılda iki defa ilan edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerine yayımlanır. İlanda son başvuru tarihi belirtilir.”

“e) Genelkurmay Başkanlığı; başvuruda bulunan doçentlerin durumlarını incelemek üzere, biri profesör kadrosunun açık olduğu birimden, o birimde profesör öğretim üyesi olmadığı takdirde o birime yakın birimden, diğeri o birimin dışından ancak o birime yakın birimden, üçü de Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek beş profesörü tespit eder ve adayların bilimsel araştırmalarını içeren dosyalarını göndererek yazılı mütalaa ister. Bu profesörler, belgelerin kendilerine verildiği tarihi izleyen iki ay içinde her aday için ayrı ayrı olmak üzere rapor yazarlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Asker hastanelerinin bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla diğer hastanelerin uzmanlık kadrolarına,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yönerge

EK MADDE 1 – (1) Öğretim üyesi kadrolarının ilanı, seçim ve atamalarda kullanılacak değerlendirme kriterleri ve uygulama esaslarına ilişkin diğer hususlar yönerge ile belirlenir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.