19 Mart 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29658

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   14/03/2016

Karar No    :   2016/31

Konu           :   Hopa Termik Santrali Taşınmazları ve İnebolu Limanı ile Diğer Taşınmazlar

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 23/12/2015 tarihli ve 8317 sayılı yazısına istinaden;

Kastamonu ili, İnebolu ilçesindeki İnebolu Limanının 49 yıl süre ile “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle, atıl durumda olan Hopa Termik Santralinin de bulunduğu taşınmazlar ve üzerindeki varlıkların, Mardin ili, Mazıdağı ilçesi, Poyraz Mahallesi 145 ada, 96 parsel (460.530,59 m²) ile 97 parseldeki (488.713,07 m²) taşınmazların, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesi, 1382 ada 15 parseldeki 1/3 oranında hissenin (946,67 m²), İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Göktürk Mahallesi, 1016 parseldeki (6.022,00 m²) taşınmazın “Satış” yöntemiyle bir bütün halinde (Varlıklar) özelleştirilmesi için oluşturulan İhale Komisyonunca;

“Varlıklar’ın en yüksek teklif veren Eti Bakır A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde 76.000.000.- (yetmişaltımilyon) Türk Lirası bedelle satışına/devrine, Eti Bakır A.Ş.nin satış/devir sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, Varlıklar’a ikinci yüksek teklifi veren SBK Holding A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde 75.500.000.- (yetmişbeşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle satışına/devrine, SBK Holding A.Ş.nin satış/devir sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptaline” dair verilen nihai kararın onaylanmasına,

karar verilmiştir.