24 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29634

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE GÖRE

2016 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NUMARASI: 2016/2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2015 yılı yeniden değerleme oranı olan %5,58 (beş virgül elli sekiz) oranında artırılarak 1/1/2016 tarihinden itibaren ekteki tabloda yer aldığı gibi uygulanacaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2  (1) 07/02/2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2015/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

EK-1

Para Cezaları

5627 Enerji Verimliliği

Kanununun 10 uncu

Maddesinin

Kanunda Öngörülen

Para Cezaları (TL)

2015 Yılında

Uygulanan Para

Cezaları (TL)

2016 Yılında

Uygulanacak Para

Cezaları (TL)

(a) Bendinin (2) Numaralı Alt

10.000

17.972

18.974

Bendindeki Ceza Miktarları

50.000

89.875

94.890

(a) Bendinin (3) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı

500

895

944

(a) Bendinin (7) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı

5.000

8.984

9.485

(a) Bendinin (8) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı

20.000

35.946

37.951

(a) Bendinin (9) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı

20.000

35.946

37.951