11 Şubat 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29621

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Başvuru yapılan alan için tarımsal sulamada elektrik kullanan çiftçilerden abone numarasını gösterir son bir ay içinde alınmış belge istenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 2015 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 29/2/2016 tarihinde sona erer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi 30/6/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/5/2014

29012

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2014

29221 (Mükerrer)

 

Eki için tıklayınız.