7 Şubat 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29617

YÖNETMELİK

Türk-Alman Üniversitesinden:

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2013 tarihli ve 28714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk-Alman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir programdaki toplam kredi miktarı, her dönem için en az 30 AKTS olmak üzere iki yıllık programlarda en az 120, dört yıllık programlarda en az 240 AKTS’dir. Öğrencinin kayıtlı olduğu programın ilan edilen öğretim planı dışındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinden elde ettiği krediler, ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Ancak bu faaliyetler not durum belgesinde ayrıca gösterilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Özel öğrenci

MADDE 16/A – (1) Özel öğrenciler, belirli şartlarla bir programı veya bir programdaki bazı dersleri izlemelerine izin verilen öğrencilerdir. Bu öğrencilerin seçilme, ders alma, kredi ve kabul işlemlerine dair ilke ve kurallar Senato tarafından belirlenir.

(2) Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin kayıt işlemleri 6 ncı madde hükümlerine göre yürütülür. Ayrıca, özel öğrenci olarak kabul edilenler Üniversite yetkili kurullarının öngöreceği diğer şartları da yerine getirmekle yükümlüdürler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/7/2013

28714

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/7/2014

29053

2-

8/4/2015

29320