7 Şubat 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29617

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

HAL HAKEM HEYETİ VE TOPTANCI HAL KONSEYİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2012 tarihli ve 28350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkan dışındaki hakem heyeti üyelerinin görev süresi iki yıldır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2012

28350