19 Ocak 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29598

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTA TAHKİM USÛLÜ VE SİGORTA HAKEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2009/1)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/1/2009 tarihli ve 27117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Tahkim Usûlü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.