19 Ocak 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29598

YÖNETMELİK

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2015 tarihli ve 29468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Tek ders sınavı, 22 nci maddenin (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olabilmek için tek dersi kalmış olan öğrencilerin bu dersten veya GNO’su 2.00’ın altında olan öğrencilerin GNO’sunu 2.00’a çıkarabilmek için istediği bir dersten girebilecekleri sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için tek ders durumuna düşülen veya GNO’su 2.00’ın altında kalınan yarıyılı takip eden yarıyıl başlamadan önce akademik takvimde belirtilen tarihte, öğrencinin ilgili birime yazılı müracaatı ile yapılır. Bu dersin başarı notunun belirlenmesinde yalnızca tek ders sınavı dikkate alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/9/2015

29468