23 Kasım 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29541

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanacak kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Baş koordinatör: Her yıl için hazırlanan ders programlarını denetleyen, sınıf koordinatörleri arasındaki koordinasyonu sağlayan ve doğrudan Dekana karşı sorumlu olan öğretim üyesini,

b) Dekan: Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Ders kurulu: Fakültede belirli bir sistemin değişik anabilim/bilim dalları tarafından belirli bir süre içinde incelendiği dersler grubunu,

ç) Ders kurulu başkanları: Ders kurulunun eğitim-öğretim ve sınav işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesini,

d) Eğitim komisyonu: Dekan başkanlığında, eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı, baş koordinatör ile sınıf koordinatörleri ve yardımcılarından oluşan kurulu,

e) Fakülte: Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

f) Fakülte Kurulu: Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte Kurulunu,

g) Koordinatör: Her sınıf için eğitimin koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

ğ) Koordinatörler kurulu: Baş koordinatör ile sınıf koordinatörleri ve yardımcılarından oluşan kurulu,

h) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,

i) Sınıf: Bir akademik ders yılını,

j) Staj dönemi: Diş Hekimliği Fakültesinde 5 inci sınıftaki anabilim/bilim dallarındaki klinik, ameliyathane ve polikliniklerde yapılan uygulamalı eğitimi,

k) Staj yöneticisi: Staj döneminde uygulanan stajlarda öğrencilerin staj programlarından sorumlu öğretim üyesini,

l) Temel zorunlu dersler: Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,

m) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

n) Yönetim Kurulu: Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul-kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci kayıt ve kabul işlemleri, 3/7/2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülür.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Fakültenin normal eğitim süresi beş yıl olup, azami süresi dokuz yıldır.

(2) Eğitimini azami sürede tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler hakkında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin eğitim sürelerine ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Eğitim-öğretim, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından kabul edilen akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretim sistemi

MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda ders konuları ve saatleri arasında koordinasyonun sağlandığı entegre sistem esasına göre ders kurulları şeklinde yürütülür. 4 üncü sınıf, bir ders yılını kapsayan teorik dersleri ve uygulamalarını içerir. 5 inci sınıf ise stajlar halinde uygulanır. Her staj bir derstir.

(2) Tüm sınıflarda, öğrencinin bir üst sınıfa devam edebilmesi için temel zorunlu dersler hariç, bulunduğu sınıfın tüm ders ve stajlarından başarılı olması zorunludur.

Eğitim-öğretim koordinasyonu

MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretimin koordinasyon içinde yürütülmesi eğitim komisyonunca sağlanır. Her ders yılı başında Fakülte Kurulu tarafından koordinatörler kurulu, ders kurulu başkanları ve staj yöneticileri belirlenir.

(2) Koordinatörler, ders kurulu başkanları ile birlikte her eğitim-öğretim dönemi için sorumlu oldukları döneme ait ders programlarını hazırlar, ders kayıtlarının yapılmasında öğrencilere rehberlik eder ve sınav işlemlerini yürütür.

(3) Ders kurulu başkanları aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Ders programlarının eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde alınmasını sağlayarak öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetlemek.

c) Koordinatörlerle birlikte kurul sınavlarının ve yılsonu sınavlarının hazırlanmasını, yapılmasını, değerlendirilmesini ve ilan edilmesini sağlamak.

ç) Laboratuvar çalışmalarının yürütülmesinde ve sınav ile ilgili işlemlerde koordinatörlere yardımcı olmak.

d) Her ders kurulunun bitimini izleyen iki hafta içinde, ders kurulu öğretim elemanları ile birlikte ders kurulunun genel değerlendirmesini yapmak, konu başlıklarını ve içeriğini güncelleştirerek sonraki yılın ders kurulunun taslağını hazırlayıp sınıf koordinatörüne sunmak.

e) Ders kurulu ile ilgili olan diğer görevleri yerine getirmek.

(4) Staj yöneticilerinin görevleri şunlardır:

a) Staj programını hazırlamak, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Stajlarda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde alınmasını sağlayarak öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetlemek.

c) Bütünleme sınavlarının hazırlanmasında koordinatöre yardımcı olmak.

ç) Stajlarla ilgili anketlerin yapılmasını sağlamak.

Devam zorunluluğu

MADDE 9 – (1) Teorik ve laboratuvar, klinik ve saha çalışmaları gibi pratik dersler ile stajlara devam zorunludur. Bir ders, ders grubu veya stajın sınavlarına girebilmek için teorik derslerin en az %70’ine; pratik dersler ile staj uygulamalarının ise en az %80’ine devam etmek gerekir. Devamsızlıklar her ders kurulu ve tüm yıl için ayrı ayrı değerlendirilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenci o dersin ders kurulu sınavına ve/veya yılsonu sınavına giremez.

(2) Devam durumu imza karşılığında yapılacak yoklamalarla belirlenir.

(3) Devamsızlık süresi pratik dersler ve stajlarda %20’yi aşmayan öğrenci, kendisi veya anabilim dalının talebi üzerine, devam etmediği pratik çalışmaları anabilim dalının imkânları ölçüsünde, öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi edebilir.

Mazeretler, izinli sayılma, kayıt sildirme ve ilişik kesme

MADDE 10 – (1) Mazeretler, izinli sayılma, kayıt sildirme ve ilişik kesme ile ilgili işlemler, Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Ders kurulu sonu sınavları

MADDE 11 – (1) Her ders kurulundan sonra pratik ve/veya teorik sınav/sınavlardan oluşan bir ders kurulu sonu sınavı yapılır. Bu sınavda ders kurulunu oluşturan anabilim/bilim dalının teorik ve pratik ders ağırlıklarına göre soru sorulur.

(2) Her ders kurulu için dersler ya da ders gruplarının teorik ve pratik değerlendirmesinde %50 barajı uygulanır.

(3) Ders kurulu notu, ders kurulunu oluşturan anabilim/bilim dallarından alınan toplam puandan, her anabilim/bilim dalı için varsa %50 barajının altında olan puanlar çıkarılarak hesaplanır.

(4) Ders kurulunda bir anabilim/bilim dalının uygulamasının %20’sinden fazlasına katılamayan veya pratik sınavına giremeyen öğrenci o anabilim/bilim dalının teorik sorularını cevaplayamaz ve ders kurulundaki o anabilim/bilim dalı notu sıfır olarak kabul edilir. Ancak o anabilim/bilim dalı için ayrıca toplam puandan o anabilim/bilim dalı puanının %50’si oranında puan indirimi yapılmaz.

(5) Devam koşullarını yerine getirdiği halde bir ders kurulunun teorik sınavına mazeretsiz girmeyen öğrenci o sınavdan sıfır alır.

Sınavlar

MADDE 12 – (1) Fakültenin tüm sınıflarında her türlü not değerlendirilmesi; 100 tam puan üzerinden yapılır.

(2) Ders kurulu sınavları ve yılsonu sınavları yazılı veya hem sözlü hem de yazılı olarak yapılabilir. Mazeret sınavları ve her tür pratik sınavlar ise sözlü, yazılı veya hem sözlü hem de yazılı olarak yapılabilir.

(3) Öğretim üyesi ve görevlileri pratikler sırasında daha önceden haber vererek veya vermeden bazı öğrencileri veya tüm sınıfı pratik sınavına alabilir.

(4) Ders kurulu teorik sınavları, en çok iki saatlik süre içinde ve ders kurulu başkanı ile ilgili koordinatörün gözetimi ve sorumluluğu altında yapılır.

(5) Yılsonu teorik sınavları, en çok dört saatlik süre içinde ve ders kurulu başkanları ile koordinatörün gözetim ve sorumluluğu altında yapılır.

(6) Yılsonu sınavları bir veya birden fazla gün ve oturumda yapılabilir.

(7) Teorik yazılı sınavlar, açık uçlu sorulu klasik sınav ve/veya çoktan seçmeli test şeklinde yapılabilir.

(8) Tüm sınavlarda, sınav notu hesaplanırken, yarım puan ve üzeri kesirler bir üst nota tamamlanır.

Staj sonu sınavları

MADDE 13 – (1) Staj döneminde öğrencilerin staja devamı, hastalara ilgisi, ders, uygulama, toplantı ve seminerlere katkısı, hasta ve yakınları ile ilişkisi de göz önüne alınarak staj yöneticisi tarafından bir staj değerlendirilmesi yapılır.

(2) Staj sonu değerlendirmesinde sınava girme hakkı kazanan öğrenciye staj sonunda sözlü ve/veya yazılı sınav yapılır. Bu sınava girmeyen öğrenci sıfır alır. Staj sonu sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu 60 ve üzeridir.

(3) Her bir stajda, staj süresinin iş günü olarak %20’den fazla devamsızlığı olan öğrenci staj sonu sınavına alınmaz ve o stajı tekrarlar.

(4) Staj ve klinik uygulamaların yürütülme esasları eğitim komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile Senatoya sunulur.

Mazeret sınavı

MADDE 14 – (1) Mazeret sınavı, Senato tarafından belirlenmiş mazeretler ve Rektörlük tarafından görevlendirilme nedeniyle ders, ders kurulu ve staj sınavlarına katılamayan öğrenciler için yapılır. Öğrenci; mazeretin bitiminden sonra en geç bir hafta içerisinde, mazeret belgesini bir dilekçe ekinde Dekanlığa vermek zorundadır.

(2) Yılsonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(3) Ders kurullarının mazeret sınavı her sınav için bir defa olmak üzere ilan edilen gün ve saatte yapılarak, 11 ve 12 nci madde hükümlerine göre değerlendirilir.

(4) Öğrenci mazeret sınavında, o tarihe kadar olan ders içeriğinden sorumludur.

Yılsonu sınavı ve başarı notu

MADDE 15 – (1) Öğrencinin yılsonu sınavına girebilmesi için devam ile ilgili koşulları yerine getirmesi zorunludur.

(2) Sınıf geçme için gerekli başarı notu 60 ve üzeridir. Başarı notunun hesaplanması için yılsonu sınavlarında en az 50 puan almak gerekir. Ders kurulları not ortalamasının %60’ı ile yılsonu sınav notunun %40’ının toplamları yılsonu başarı notunu oluşturur.

(3) Her sınıfta ders kurulları not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler, tüm ders kurullarını almış ve pratik ve teorik sınavlarına girmiş olmak koşuluyla yazılı başvurmaları halinde yılsonu sınavına girmeden de başarılı olarak kabul edilirler. Bu durumda ders kurulları ortalamaları, yılsonu başarı notu olarak işlenir.

Bütünleme sınavı ve başarı notu

MADDE 16 – (1) Yılsonu başarı notu 60’ın altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı başarı notu, 15 inci madde hükümlerine göre hesaplanır.

(2) Bütünleme sınavı başarı notu 60’ın altında olan öğrenciler, bulunduğu sınıfı tekrar ederler.

(3) Temel zorunlu dersler için yıl içinde en az iki sınav uygulanır. Sadece bu derslerden başarısız olan öğrenciler üst sınıflara geçebilirler, ancak 3 üncü sınıfın sonuna kadar başarılı olamadıkları takdirde 4 üncü sınıfa geçemezler.

Tek ders sınavı

MADDE 17 – (1) 4 ve 5 inci sınıflarda uygulama ve stajı olmayan teorik derslerin sadece birisinden yılsonu ve bütünleme sınavlarında başarısız olup tek dersten sınıfta kalma durumunda olan öğrencilere, sonuçların ilanından sonraki 7 gün içinde başvurması halinde tek ders sınav hakkı verilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itirazlar

MADDE 18 – (1) Sınav sonuçları 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda sınıf koordinatörü; 4 ve 5 inci sınıflarda ise anabilim dalı başkanı tarafından sınavı izleyen üç iş günü içerisinde Dekanlığa teslim edilir.

(2) Sınav sonuçları Dekanın onayı ile sınav tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde ilan edilir.

(3) Öğrenciler sınav sonuçlarının ilanını izleyen yedi gün içerisinde, sınav evraklarının maddi hata yönünden incelenmesini Dekanlığa yapacakları yazılı başvuru ile isteyebilirler.

(4) Sınav evraklarında ve öğretim elemanlarının not takdirinde, maddi hata dışında değişiklik yapılmaz. Maddi hataya ilişkin düzeltmeler Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

(5) Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, başvurudan itibaren onbeş gün içerisinde sonuçlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kredi, Not Değerlendirme, Mezuniyet ve Diplomalar

Kredi

MADDE 19 – (1) Ders ve her türlü uygulamanın öğretim bakımından değerlendirilmesi, AKTS üzerinden yapılır. Her bir eğitim-öğretim yılı için kredi miktarı 60 AKTS olup, mezuniyet için gerekli olan asgari ders kredisi toplamı 300 AKTS’dir.

Not değerlendirme

MADDE 20 – (1) Öğrenciye verilecek ders notları; A, B, C, E, F, T ve Z harfleri ile gösterilir. Ders notlarına ilişkin tablo ve açıklamalar aşağıda belirtilmiştir:

a)   Harfler         Notlar           Derecesi

          A             85-100          Pekiyi

          B              70-84            İyi

          C              60-69            Orta

b) E (Eksik) notu: Ödev veya çalışması eksik demektir. Öğrenimin ağırlığı ders dışı çalışma veya uygulamaya dayalı olan dersler için verilir. Öğrenci bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar eksiğini tamamlamak zorundadır. Eksiğini tamamlamayan öğrenciye T notu verilir. Verilen sürede eksiğini tamamlayan öğrenciler, bütünleme sınavına alınırlar.

c) F (Geçmez) notu: Genel sınava girme hakkı almış olduğu halde, herhangi bir nedenle sınava girmeyen, genel sınavda 60’tan az not alan veya başarı notu 60’ın altında kalan, bütünleme sınavına girecek öğrenciye verilir.

ç) T (Geçmez) notu: Girdiği bütünleme sınavında başarı sağlamayan ve dersi tekrar etmesi gereken öğrenciye verilir.

d) Z (Devamsız) notu: Devamsızlık nedeni ile genel sınava giremeyecek ve dersi tekrar edecek öğrenciye verilir.

(2) Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler, mazeretine bakılmaksızın başarısız sayılırlar.

Ağırlıklı ortalama ve mezuniyet derecesi

MADDE 21 – (1) Mezuniyet başarı derecesi, mezun olan öğrencinin okuduğu bütün derslerin sınav başarı notlarının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Ağırlıklı ortalama, bütün dersler veya ayrı ders niteliğindeki uygulamaların her birinden elde edilen ders başarı notu ile kredi saati sayısının çarpılmasından elde edilecek sayılar toplamının, kredi saatleri sayıları toplamına bölünmesi sonucunda ortaya çıkacak değerdir. Öğrencinin mezuniyet derecesi, öğretiminin tümü için hesaplanan ağırlıklı ortalama ile belirlenir. Mezunlar arası derecelendirmede puan eşitliği halinde doğrudan sınıf geçenler öncelik alırlar. Buna göre mezuniyet dereceleri ve karşılığı olan ağırlıklı ortalamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

     Mezuniyet Derecesi        Ağırlıklı Ortalama

             Pekiyi                             85-100

             İyi                                   70-84

             Orta                                60-69

Diplomalar

MADDE 22 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde ilk iki sınıfın bütün derslerinde başarılı olan öğrenciler, temel tıp bilimlerinde ön lisans diploması hakkı kazanır.

(2) Programdaki tüm dersleri ve stajları başarı ile tamamlayan öğrencilere Diş Hekimliği diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.