2 Kasım 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29520

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BUREAU VERİTAS GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2012/8)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2015/28)

MADDE 1 – 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BUREAU VERİTAS Gözetim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/8)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “BUREAU VERİTAS Türkiye Gözetim Hizmetleri Limited Şirketinin” ibaresi “BUREAU VERİTAS Gözetim Hizmetleri Limited Şirketinin”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 –  Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) ile 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) çerçevesinde, akreditasyon süresi bitimi tarihi olan 17/8/2015 ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında adı geçen yönetmelikler kapsamındaki onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici olarak durdurulan BUREAU VERİTAS Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, yenilenen akreditasyon dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onaylanmış kuruluş olarak görev yapmaya devam eder.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.