16 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29504

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI

KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK YETERLİLİK

BELGESİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Jeoloji/Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji bölümleri mezunlarından kamu veya özel sektörde kirlenmiş sahalar veya tehlikeli atık ve kimyasalların yönetimi ile ilgili teknik konulardan birinde en az iki yıl çalışmış, biri Çevre Mühendisi olmak kaydıyla en az iki personeli ve bunun haricinde kirlenmiş saha projesinin niteliğine bağlı olarak Yeterlik Belgesi Komisyonunca gerekli görülecek personeli istihdam etmek,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.