16 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29504

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2006 tarihli ve 26121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde geçen “65” ibaresi “60” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.           

 “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerden Yabancı Dil Alanı dışındaki öğrencinin Hazırlık Sınıfını başarmış sayılabilmesi için genel başarı notunun veya hazırlık sınıfı muafiyet sınavı notunun en az 60 olması yeterlidir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/3/2006

26121

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/4/2006

26134

2-

12/2/2008

26785

3-

24/8/2009

27329

4-

3/8/2011

28014

5-

8/11/2012

28461

6-

18/7/2013

28711 (Mükerrer)