16 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29504

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN

DESTEK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/6/2013 tarihli ve 28683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Değişiklik talepleri, değerlendirme komisyonu tarafından görüşülerek başvuru tarihinden itibaren resmi tatil günleri hariç tutulmak üzere en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Başvurusu komisyon tarafından kabul edilen müracaatlar için yapılacak değişiklik talepleri en fazla iki kez yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/6/2013

28683