16 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29504

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/12/2004 tarihli ve  25672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)’nun 5 inci maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki Bakanlık ve Genel Müdürlük tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

“Genel Müdürlük: Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.