11 Ekim 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29499

GENELGE

Kalkınma Bakanlığından:

Konu  : 2016/­2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları

GENELGE

Hükümetimizin temel amacı, vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda sürdürülebilir potansiyel büyüme hızına ulaşmak, istihdamı artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurtiçi tasarrufları artırmak, kamu mali dengelerini iyileştirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir.

Ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının yeterli seviyede ve zamanında karşılanması amacıyla,  kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırım ödeneklerinin tahsisinde ve kullanımında, hedeflenen büyümeye ve istihdama azami oranda katkı sağlanması ve kaynakların en verimli şekilde kullanılması esas olacaktır.

Kamu yatırım harcamalarında kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla, özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde ele alınmaya devam edilecek, kamu-özel işbirliği yöntemlerinin yaygınlaştırılmasıyla kamu yatırımlarında özel sektörün  katılımını sağlayan uygulamalara ağırlık verilecektir.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki alt yapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir.

2016 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan temel politikalar ile Öncelikli Dönüşüm Programları, 2016-2018 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan amaç, politika, öncelikler, mali çerçeve ve bütçe tahminleri esas alınacaktır. Ayrıca, Orta Vadeli Program ve Mali Plan'la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planları da hazırlıklarda dikkate alınacaktır.

Yatırım Programı hazırlıklarında sektörel bazda eğitim, sağlık, bilim teknoloji, ulaştırma, sulama,  içme suyu ve  kanalizasyon yatırımlarına;  bölgesel bazda ise Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi kapsamındaki yatırımlar başta olmak üzere, ekonomik ve sosyal altyapı projelerine öncelik verilecektir.

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde; devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara, yeni proje tekliflerinde ise azami oranda seçici olunarak, nitelikli yapılabilirlik etütlerine dayandırılmak kaydıyla ekonomik ve sosyal katkısı en fazla ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara öncelik verilecektir. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için bakım ve onarımlara önem verilecektir.

Bütün kuruluşların, 2016 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, yukarıda belirtilen hususlar ile "2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını, tavan içinde kalmak kaydıyla, 2 Temmuz 2015 tarih ve 2750 sayılı yazımıza istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle Bakanlığımıza göndermelerini önemle arz/rica ederim.

 

 

                                                                                                                                           M. Cüneyd DÜZYOL

                                                                                                                                                        Bakan

 

 

 

EK : 2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi