22 Eylül 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29483

YÖNETMELİK

Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/11/2013 tarihli ve 28819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (v) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (y) bendi eklenmiştir.

“y) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların, ilgili program Türkçe’den farklı bir dilde yürütülüyorsa program dili ya da programın yardımcı dili olarak öngörülen yabancı dil veya dillerde, YDS’den en az 70 puan almaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuranların ise YDS’den veya Galatasaray Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan almaları gerekir. Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan, yukarıda belirtilenlere eşdeğer puan alanlar da ilgili yabancı dil koşulunu yerine getirmiş kabul edilirler. Anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile bu puanlar yükseltilebilir.

(4) Bir tezli yüksek lisans programına başvuran adayların programa kesin kayıt yaptırabilmeleri için, ALES puanının %50’si ile, ilgili anabilim dalınca yapılan yazılı ve/veya sözlü bilim sınavından alacakları puanların eşit ağırlıklı ortalamasının %50’sinden oluşacak nihai başarı notlarının 100 tam not üzerinden en az 65 olması ve en yüksek nottan başlayarak yapılacak başarı notu sıralamasında kontenjan dahilinde kalmaları gerekir. Nihai başarı notları eşit olan adaylar arasındaki öncelik, sırasıyla bilim sınavı puanı ve ALES sonucu daha yüksek olanlar dikkate alınarak belirlenir.

(5) Bir tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların programa kesin kayıt yaptırabilmeleri için, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yapılan yazılı ve/veya sözlü bilim sınavından alacakları notların eşit ağırlıklı ortalaması şeklinde hesaplanacak nihai başarı notlarının 100 tam not üzerinden en az 65 olması ve en yüksek nottan başlayarak yapılacak başarı notu sıralamasında kontenjan dahilinde kalmaları gerekir. Nihai başarı notları eşit olan adaylar arasındaki öncelik, sırasıyla yazılı bilim sınavı ve yabancı dil puanı daha yüksek olanlar dikkate alınarak belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Adayların doktora programlarına başvurabilmeleri için, ilgili programın öngördüğü tezli yüksek lisans diplomasına, açıldığı takdirde bütünleşik doktora programlarına başvurabilmeleri için ise öngörülen bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması aranır.

(2) Açıldığı takdirde, bütünleşik doktora programlarına başvurabilmek için lisans not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması gerekir.

(3) Adayların ALES’ten ilgili programın öngördüğü puan türünde en az 70 standart puan almış olmaları gerekir. Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan, yukarıda belirtilene eşdeğer puan alanlar da bu koşulu yerine getirmiş kabul edilirler. İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile bu puan yükseltilebilir.

(4) İlgili doktora programının Türkçe’den farklı bir dilde yürütüldüğü hallerde, adayların program dili ya da programın yardımcı dili olarak öngörülen yabancı dil veya dillerde, YDS veya YDS eşdeğeri sınavdan en az 70 puan almaları gerekir. Anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile bu puan yükseltilebilir.

(5) Bir doktora programına başvuran adayların programa kesin kayıt yaptırabilmeleri için, ALES puanının %50’si ile, ilgili anabilim dalınca yapılan yazılı ve/veya sözlü bilim sınavından alacakları puanların eşit ağırlıklı ortalamasının %50’sinden oluşacak nihai başarı notlarının 100 tam not üzerinden en az 70 olması ve en yüksek nottan başlayarak yapılacak nihai başarı notu sıralamasında kontenjan dahilinde kalmaları gerekir. Nihai başarı notları eşit olan adaylar arasındaki öncelik, sırasıyla bilim sınavı puanı ve ALES sonucu daha yüksek olanlar dikkate alınarak belirlenir.

(6) Anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının belli bir düzeyin üzerinde olması da dahil, bu koşullara ek koşullar konulabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Üniversite içindeki başka bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında birinci yarıyılı tamamlamış, programında belirtilen tüm dersleri alarak başarılı olmuş ve ilgili yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, Enstitünün aynı düzeydeki yüksek lisans veya doktora programına, tamamladığı dönemi takip edecek şekilde ve sadece ikinci yarıyıl başında yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler kurumlar arası yatay geçiş için başvuruda bulunamaz.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kontenjanlarla sınırlıdır.

(3) Yatay geçiş için başvuran adayların;

a) Enstitünün ilgili programına yatay geçiş için başvuru yaptıkları dönemde, ilgili program türüne göre bu Yönetmeliğin 8 veya 9 uncu maddeleri ile yabancı uyruklu olmaları halinde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca öngörülen tüm koşulları sağladıklarını gösterir belgeleri,

b) Kayıtlı oldukları lisansüstü programın bitirdikleri döneminde aldıkları tüm dersleri başarıyla tamamladıklarını ve AGNO’larının 4,00 üzerinden en az 3,50 olduğunu gösterir transkripti,

c) Yatay geçiş başvurusu aşamasına kadar aldıkları derslerin konuları ile içeriklerini,

ç) Üniversite tarafından istenebilecek diğer belgeleri,

ilan edilen başvuru takvimi içinde, şahsen elden veya posta ile teslim etmeleri gerekir (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz).

(4) Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Aranan koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ancak kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz ve başvuru evrakı iade edilmez. Sonuçlar Üniversitenin internet sitesinde duyurulur.

(5) Başvurular Enstitü Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak yatay geçiş komisyonu tarafından ön incelemeden geçirilir. Aranan koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(6) Yurt içi kurum dışından yapılan başvurularda, adayın kayıtlı olduğu lisansüstü programın isminin, yatay geçiş için başvurduğu programın ismi ile aynı olması veya her iki programın ders içeriklerinin en az %80 oranında örtüşmesi gerekir. Bu oran kullanılarak hesaplanan ders sayısı tam sayı olmadığı takdirde, ilgili derslerin sayısı, bulunan sayıya en yakın tam sayıya yuvarlanarak elde edilir.

(7) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda, adayın yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın lisansüstü diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş için başvurduğu diploma programına eşdeğerliğinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi zorunludur. Enstitünün doktora programlarına yatay geçiş için başvuran adayların yurt dışında kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının doktora programlarına devam ederken, yüksek lisans programlarından aldıkları dersler bu değerlendirmeye katılmaz ve adayın Enstitünün ilgili programına kabul edilmesi halinde bu derslerin intibakı yapılmaz.

(8) Yurt içi kurum dışı ve yurt dışı yatay geçiş başvuruları için sırasıyla;

a) Ön inceleme sonucunda aranan şartları sağladığı tespit edilen ve ilan edilen tarihlerde yapılacak yazılı ve sözlü bilim sınavına girme hakkı kazanan adayların listesi Enstitü tarafından ilan edilir,

b) Yazılı bilim sınavından 100 tam not üzerinden 50 ve üzeri not alarak sözlü bilim sınavına girme hakkı kazanan adayların listesi Enstitü tarafından ilan edilir,

c) Sözlü bilim sınavı sonucunda 100 tam not üzerinden 50 ve üzeri not alan adaylar değerlendirmeye alınır,

ç) Lisansüstü programlara yurt içi kurum dışı ve yurt dışı yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, adayın Enstitünün diploma programına yatay geçiş başvurusu yaptığı sırada kayıtlı olduğu lisansüstü programda tamamladığı döneme ait AGNO’sunun 100’lük sistemdeki karşılığının %25’i, yazılı bilim sınavında 100 tam not üzerinden verilen notunun %50’si ve sözlü bilim sınavında 100 tam not üzerinden verilen notunun %25’i dikkate alınarak hesaplanan nihai başarı notları kullanılır. Nihai başarı notları eşit olan adaylar arasındaki öncelik, sırasıyla yazılı bilim sınavı notu, sözlü bilim sınavı notu ve ilgili yatay geçiş başvurusunu yapabilmek için aranan AGNO’su daha yüksek olanlar dikkate alınarak belirlenir,

d) Adaylar ilgili yatay geçiş komisyonu tarafından en yüksek başarı puanından en düşüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonucu oluşturulan asil ve yedek aday listeleri, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir.

(9) Lisansüstü programlara kurum içi yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, ön inceleme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen adaylar, Enstitünün diploma programına yatay geçiş başvurusu yaptıkları sırada kayıtlı oldukları programda bitirmiş oldukları döneme ait AGNO’ları dikkate alınarak sıralanır. Bu sıralama sonucu oluşturulan asil ve yedek aday listeleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir.

(10) Akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt için başvurmayan asil adaylar yerine, ilan edilen tarihlerde sırayla yedek adayların kayıtları yapılır.

(11) Enstitünün programlarına yatay geçişle gelen öğrencilerin Enstitünün diploma programına yatay geçiş başvurusu yaptıkları sırada kayıtlı oldukları diploma programında aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakı, Enstitü Yönetim Kurulunca ilgili programın öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek intibak komisyonu tarafından, Senatonun söz konusu alanda kabul ettiği esaslar gözetilerek yapılır ve bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla ilgili öğrencilerin transkriptlerine işlenir.

(12) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan, Enstitünün doktora programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, Enstitünün ilgili doktora programının ders aşamasını tamamlamak ve yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, başarı notunun en az CC veya P olması gerekir. Bir dersten alınan F notu, öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir. Bir zorunlu dersten başarısız olan öğrenci, o dersi ilk açıldığı yarıyılda otomasyon sisteminde kaydolarak tekrar eder. Bir seçmeli dersten başarısız olan öğrenci ise, bu ders yerine danışmanının onayladığı herhangi bir seçmeli dersi alabilir. Başarısız olduğu seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli ders almak isteyen öğrenci, bu talebini, danışmanının onayını içeren bir dilekçe ile ders ekleme-bırakma haftasının sonuna kadar Enstitüye bildirmek zorundadır. Ders ekleme-bırakma haftasının sonuna kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ders değişiklik talebi, Enstitü tarafından otomasyon sistemine işletilerek öğrencinin kayıt işlemleri tamamlanır.”

“(9) Ağırlıklı genel not ortalaması 3,00’ın altında olan öğrenciler, başarı notu CB veya CC olan dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar edebilirler. Not yükseltme amacıyla ders tekrar edildiğinde devam zorunluluğu aranmaz ve o dersten alınan son not geçerli olur. Not yükseltmek amacıyla bir seçmeli dersi tekrarlayacak öğrenci, bu seçmeli ders yerine danışmanının onayladığı herhangi bir seçmeli dersi alabilir. Seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli ders almak isteyen öğrenci bu talebini, danışmanının onayını içeren bir dilekçe ile ders ekleme-bırakma haftasının sonuna kadar Enstitüye bildirmek zorundadır. Ders ekleme-bırakma haftasının sonuna kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ders değişiklik talebi, Enstitü tarafından otomasyon sistemine işletilerek öğrencinin kayıt işlemleri tamamlanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/11/2013

28819

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/12/2014

29204