22 Eylül 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29483

YÖNETMELİK

Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/10/2013 tarihli ve 28785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı her öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu, kayıtlı olduğu ilk dönem itibariyle ders seçimi ve dönem projesinin yürütülmesi için bir danışman atar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında birinci yarıyılı tamamlamış, en az 30 AKTS kredisi eşdeğeri ders alarak başarılı olmuş ve ilgili yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, Enstitünün aynı düzeydeki yüksek lisans veya doktora programına, tamamladığı dönemi takip edecek şekilde ve sadece ikinci yarıyıl başında yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunamaz.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kontenjanlarla sınırlıdır.

(3) Yatay geçiş için başvuran adayların;

a) Enstitünün ilgili programına yatay geçiş için başvuru yaptıkları dönemde, ilgili program türüne göre bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile yabancı uyruklu olmaları halinde bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca öngörülen tüm koşulları sağladıklarını gösterir belgeleri,

b) Kayıtlı oldukları lisansüstü programın tamamladıkları yarıyılında aldıkları tüm dersleri başarıyla tamamladıklarını ve ağırlıklı genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.50 olduğunu gösterir transkripti,

c) Yatay geçiş başvurusu aşamasına kadar aldıkları derslerin konuları ile içeriklerini,

ç) Üniversite tarafından istenebilecek diğer belgeleri,

ilan edilen başvuru takvimi içinde, şahsen elden veya posta ile teslim etmeleri gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(4) Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Aranan koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ancak kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz ve başvuru evrakı iade edilmez. Sonuçlar Enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(5) Başvurular Enstitü Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak yatay geçiş komisyonu tarafından ön incelemeden geçirilir. Aranan koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(6) Üniversite dışından yurt içinden yapılan başvurularda, adayın kayıtlı olduğu lisansüstü programı ile yatay geçiş için başvurduğu Enstitü programının isminin veya en az %80 oranında olmak üzere ders içeriklerinin aynı olması gerekir.

(7) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda, adayın yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş için başvurduğu diploma programına eşdeğerliğinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi zorunludur. Enstitünün doktora programlarına yatay geçiş için başvuran adayların yurt dışında kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının doktora programlarına devam ederken, yüksek lisans programlarından aldıkları dersler bu değerlendirmeye katılmaz ve adayın Enstitünün ilgili programına kabul edilmesi halinde bu derslerin intibakı yapılmaz.

(8) Üniversite dışından yapılan yatay geçiş başvuruları için sırasıyla;

a) Ön inceleme sonucunda aranan şartları sağladığı tespit edilen ve ilan edilen tarihlerde yapılacak yazılı ve sözlü bilim sınavına girme hakkı kazanan adayların listesi Enstitü tarafından ilan edilir,

b) Yazılı bilim sınavından 100 tam not üzerinden 50 ve üzeri not alarak sözlü bilim sınavına girme hakkı kazanan adayların listesi Enstitü tarafından ilan edilir,

c) Sözlü bilim sınavı sonucunda 100 tam not üzerinden 50 ve üzeri not alan adaylar değerlendirmeye alınır,

ç) Değerlendirmeye alınan her adayın, başvuru yaptığı sırada kayıtlı olduğu lisansüstü programda tamamladığı yarıyıla ait yüzlük sisteme dönüştürülmüş ağırlıklı genel not ortalamasının %25’i, yazılı bilim sınavında 100 tam not üzerinden verilen notunun %50’si ve sözlü bilim sınavında 100 tam not üzerinden verilen notunun %25’i dikkate alınarak, genel başarı notu hesaplanır,

d) Adaylar ilgili yatay geçiş komisyonu tarafından en yüksek başarı puanından en düşüğe doğru sıralanır. Genel başarı notları eşit olan adaylar arasındaki öncelik, sırasıyla yazılı bilim sınavı notu, sözlü bilim sınavı notu ve ilgili yatay geçiş başvurusunu yapabilmek için aranan ağırlıklı genel not ortalaması daha yüksek olanlar dikkate alınarak belirlenir. Bu sıralama sonucu oluşturulan asil ve yedek aday listeleri, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir.

(9) Üniversite içi yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, ön inceleme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen adaylar, başvuru yaptıkları sırada kayıtlı oldukları programda tamamlamış oldukları yarıyıla ait ağırlıklı genel not ortalamaları dikkate alınarak sıralanır. Ağırlıklı genel not ortalamaları eşit olan adaylar arasındaki öncelik, mezun oldukları lisans programının ağırlıklı genel not ortalaması daha yüksek olanlar dikkate alınarak belirlenir. Bu sıralama sonucu oluşturulan asil ve yedek aday listeleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir.

(10) Akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt için başvurmayan asil adaylar yerine, ilan edilen tarihlerde sırayla yedek adayların kayıtları yapılır.

(11) Enstitünün programlarına yatay geçişle gelen öğrencilerin Enstitünün diploma programına yatay geçiş başvurusu yaptıkları sırada kayıtlı oldukları diploma programında aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakı, Enstitü Yönetim Kurulunca ilgili programın öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek intibak komisyonu tarafından, Senatonun söz konusu alanda kabul ettiği esaslar gözetilerek yapılır ve bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla ilgili öğrencilerin transkriptlerine işlenir.

(12) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan, Enstitünün doktora programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, Enstitünün ilgili doktora programının ders aşamasını tamamlamak ve yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/10/2013

28785

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/2/2015

29270