21 Eylül 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29482

YÖNETMELİK

Mevlana Üniversitesinden:

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mevlana Üniversitesinde lisans ve ön lisans düzeyinde yürütülen eğitim ve öğretim ile kayıt ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mevlana Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: İlgili fakülteyi, yüksekokulu, bölümü, anabilim dalını ve programını,

b) Fakülte: Mevlana Üniversitesine bağlı fakülteleri,

c) Yüksekokul: Üniversite bünyesinde lisans eğitimi veren yüksekokullar ile ön lisans eğitimi veren meslek yüksekokullarını,

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm veya birim başkanının önerisi üzerine, dekan veya müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Güz yarıyılı: Birinci, üçüncü ve benzeri tekli yarıyılları,

e) Bahar yarıyılı: İkinci, dördüncü ve benzeri çiftli yarıyılları,

f) Genel sınav: Yarıyıl, yıl sonu ve bütünleme sınavını,

g) Ara sınav: Yarıyıl içi sınavını,

ğ) GNO: Genel not ortalamasını,

h) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

ı) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

i) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen dersleri,

j) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,

k) Seçmeli ders: Zorunlu dersler dışında öğrencinin alan içinden ve alan dışından isteği doğrultusunda aldığı dersi,

l) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Mevlana Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

m) Senato: Mevlana Üniversitesi Senatosunu,

n) Üniversite: Mevlana Üniversitesini,

o) Rektörlük: Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim - öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte veya yüksekokullarda eğitim-öğretim yılı, fakülte veya yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senatonun kararıyla belirlenen akademik takvime göre başlar. Senato gerekli gördüğü durumlarda yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.

(2) Eğitim-öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir.

(3) Fakülte veya yüksekokulların; kayıt yenileme, öğretim, sınavlar, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemleri Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilir.

(4) Senatonun onayı ile bir eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz dönemi açılabilir ve öğrenciler bu dönemde de ders alabilir. Yaz döneminde verilecek derslerle ilgili olarak ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, ilgili birimce gerekli görüldüğü takdirde öğretim faaliyetleri ve sınavlar cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

Eğitim - öğretim süresi, şekli ve dili

MADDE 6 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın normal öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, normal öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, normal öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, normal öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Normal öğrenim süresi bir yıl olan hazırlık sınıfının azami öğrenim süresi iki yıldır.

(2) Üniversitede öğretim dili; dil programlarında kendi dillerinde, yabancı dilde öğretim verilen programlarda İngilizce, diğer programlarda Türkçedir. İlgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla belirli programlarda bir kısım dersler Türkçe veya İngilizce verilebilir.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıllar, normal ve azami öğrenim süresine dahil edilir. Geçiş yapan veya daha önce bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencilerin, önceki programlarında geçirdikleri süre, ilgili kurul kararı ile normal ve azami öğrenim süresine dahil edilir.

(4) Öğrenciler, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami süreler içinde öğrenimlerini tamamlayamadıkları hallerde, 2547 sayılı Kanundaki esaslara uygun olarak kendilerine verilen sınav haklarından yararlanırlar.

(5) Fakülte veya yüksekokullarda ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla önerilen dersler, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan öğretim veya bir kısmı uzaktan bir kısmı yüz yüze yapılan karma öğretim şeklinde yapılabilir.

Öğrenim ücreti ve burslar

MADDE 7 – (1) Öğrenim ücreti, ÖSYM bursları, YGS ve/veya LYS başarı bursu, akademik başarı bursu veya öğrencilere verilecek diğer burslarla ilgili hususlar; Senatoca kabul edilip Mütevelli Heyeti tarafından onaylanacak esaslar çerçevesinde, her yıl yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun koşul ve açıklamalar kısmında belirlenen şekilde düzenlenir.

Öğrenci kabulü ve kayıt

MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav ve ilgili birimlerde Rektörlükçe düzenlenen özel yetenek sınavı ile yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan ve YÖK tarafından belirlenen kayıt şartlarını sağlayan öğrenciler, ilan edilen günlerde belirlenen öğrenim ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yaptırırlar. Zamanında başvurmayan ve/veya istenilen belgeleri kayıt süresi içinde tamamlamayan öğrenciler bu haklarını kaybederler.

(2) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü; ilgili mevzuat hükümleri, YÖK kararları ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, kanuni temsilcileri veya belirledikleri bir yakınları aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

(4) Kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilere Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybolması veya herhangi bir sebeple yenilenmesi gerektiğinde Rektörlükçe belirlenen ücret talep edilir.

Geçersiz kayıtlar

MADDE 9 – (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

Kurum içi yatay geçiş, kurumlar arası yatay geçiş ve dikey geçiş

MADDE 10 – (1) Kurum içi yatay geçiş; bulundukları programda, hazırlık sınıfı dışında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olan öğrenciler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen diğer hükümlere göre kurum içinde başka bir programa yatay geçiş yapabilirler.

(2) Yatay geçiş; Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen diğer hükümlere göre ilgili yönetim kurulu tarafından düzenlenir.

(3) Dikey geçiş yapmak suretiyle meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kayıtları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilgili yönetim kurulu tarafından düzenlenir.

Çift anadal ve yan dal programı

MADDE 11 – (1) Anadal lisans programı öğrencileri, YÖK tarafından onay verilen fakültelerde aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere eğitim görebilirler. Bu öğrencilerin, her iki anadalın da ders ve diğer mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Çift anadal programı ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenciler, lisans programlarına ek olarak bir yan dal programına kayıt yaptırabilirler. Yan dal programı; YÖK tarafından onay verilen fakültelerde ilgili birimin isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile açılır ve konuyla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrencilere, bu programlara ait dersleri başardığında çift anadal programı için diploma, yan dal programı için sertifika verilir.

Değişim programları

MADDE 12 – (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl anlaşmalı olarak diğer üniversitelere öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(2) İlgili yönetim kurulunca belirlenen bir öğretim elemanı, değişim programı öğrencisinin alacağı derslerin seçiminde yardımcı olur, öğrencinin değişim programıyla gittiği üniversitedeki eğitimini izler ve eğitim süresince öğrenci ile irtibatta bulunur.

(3) Öğrenciler değişim programıyla gittikleri yükseköğretim kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, kendi yükseköğretim kurumlarının programlarında bulunan aynı içerikli derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılırlar. Bu derslerin kredi ve notlarının nasıl dönüştürüleceğine değişim koordinatörünün önerisi ve bölümün görüşü üzerine ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Dönüştürülen notlar ortalamaya dâhil edilir.

(4) Anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere ise seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir bir öğrenci belgesi verilir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 13 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı, ilgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılabilir.

(2) Hazırlık sınıfı eğitimi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim düzeyinde zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil eğitimini kapsar. Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim ve sınav esasları Senatoca belirlenecek esaslara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanır.

Eğitim-öğretim programları, uygulama ve stajlar

MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim programları, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararı üzerine Senato onayıyla kesinleşir. Eğitim-öğretim programlarının hazırlanma şekli ve zamanı Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslar ile belirlenir.

(2) Öğretim programı, teorik dersler ve/veya seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışması, arazi uygulaması, staj ve benzeri uygulamalardan oluşur.

(3) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar, ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

(4) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri ve iş yükü göz önünde tutularak kredi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi belirlenir.

(5) Bir programdaki toplam AKTS kredisi, iki yıllık ön lisans programları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık programlar için 300, altı yıllık programlar için 360’tır.

Ön şart dersleri ve diğer koşullar

MADDE 15 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olması gereken derslere ön şart dersleri denir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şartlar ve diğer koşullar, ilgili bölümlerin kurullarınca tespit edilen, fakülte/yüksekokul kurulu tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim programına göre uygulanır.

Kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Öğrencinin kayıt yenileme işlemi, yarıyıllık müfredat uygulanan programlarda her yarıyıl, yıllık müfredat uygulanan programlarda ise her yıl akademik takvimde gösterilen süre içinde öğretim ücretini ödemesi, ders kaydını elektronik ortamda yapması ve danışmanına onaylatması ile gerçekleşir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(2) Öğrencinin kayıt yenileme işleminin yapılabilmesi için öncelikle kayıt yenilemek istediği yarıyıl/yıl dâhil, varsa önceki ödeme yükümlülüklerinin tamamının yerine getirilmiş olması gerekir. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde ücretini yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl veya yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden geçerli mazereti olan öğrencinin kaydının yenilenmesine, yeni ders seçme veya ders bırakma süresinin bitiminden itibaren iki hafta içerisinde mazeretini belirten dilekçe ile başvurması kaydıyla ilgili yönetim kurulu karar verir. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrencilerin, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ek yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekir.

Ders yükü, ders ekleme/bırakma ve ders onayı

MADDE 17 – (1) Öğrencinin devam edeceği yarıyıla/yıla ait öğretim programındaki kredili derslerin toplamına normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tümüne yarıyıl/yıl ders yükü denir. Yarıyıl/yıl ders yükü normal ders yükünün bir buçuk katını geçemez. Ancak mezuniyet aşamasına gelmiş son sınıf öğrencilerinin danışman onayı ile yarıyıl/yıl ders yükü normal ders yükünün iki katına kadar arttırılabilir, devam şartının sağlandığı başarısız olunan dersler bu hesaplamaya dâhil edilmeden alınabilir. Ders yükünün hesabında, derslerin kredi değeri esas alınır.

(2) Öğrencinin geçmiş yarıyıllarda devamsızlıktan kaldığı ve/veya başarısız olduğu dersleri öncelikle alması kaydıyla, hiç almadığı dersleri seçmesi zorunludur. Ancak, öğrencinin tekrarlama durumunda olup devam zorunluluğu bulunan derslerinin ilk defa aldığı derslerle çakışmaması gerekir.

(3) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olmak, ön şart derslerini başaramamış olmak, yarıyıl izni kullanmış olmak veya üniversitelerarası değişim programlarına katılmak gibi nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere, danışman onayı ile üst iki yarıyıldan açılan derslerden ders verilebilir. Ancak, bu öğrencilerin yarıyıl ders yükü bulunduğu yarıyıldaki normal ders yükünü geçemez.

(4) İkinci yarıyıl sonu itibariyle alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve GNO’ları en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler danışmanının onayı ile bir üst yıla ait yarıyıldan iki, GNO’ları 3.50 ve üzeri olan öğrenciler ise en fazla üç ders alabilirler.

(5) Öğrenci, daha önce alıp başarılı olduğu ders veya dersleri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

(6) Müfredattan kaldırılan bir dersten başarısız olan öğrenci, ilgili kurulun kararı ile o dersin muadili olan başka bir dersi alır.

(7) Öğrenciler, danışmanın uygun gördüğü hallerde başka fakülte veya programlardaki dersleri alabilirler.

(8) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir, bunun yerine aynı seçmeli gruptan olmak üzere başka bir seçmeli ders alınabilir.

(9) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GNO’ya, seçmeli derslerden sadece öğretim programındaki kadarı en yüksek not alınandan başlayarak katılır, artanlar katılmaz. Mezuniyette fazladan alınan başarılmış derslerden; seçmeli derslerin, notu yüksek olandan başlayarak mezuniyet koşulu için gereken miktarı öğretim programına sayılır, diğerleri fazladan alınan dersler olarak gösterilir, başarılmamış olanlar ise transkriptten silinir.

(10) Dördüncü yarıyıl sonunda GNO’su 1.50’nin altında kalan öğrenci, sınamalı statüye geçirilir. Öğrencinin sınamalı statüden çıkabilmesi için öncelikle DD’nin altında not aldığı dersleri tekrar etmesi zorunludur. Sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait dersleri alamaz. Ancak, öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile normal ders yükünü tamamlayamayan öğrenciler, ders alamadıkları yarıyıla ait derslerle normal ders yükünü tamamlayabilirler.

Ders muafiyeti

MADDE 18 – (1) Öğrenci kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sırasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek kaydıyla ders ekleme ve bırakma süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili yönetim kurulu bu talebi inceleyerek öğrenciyi yeterli gördüğü derslerden muaf tutabilir. Bu öğrencilerin; hangi yarıyıldan başlayacağına ve azami öğretim süresinden kaç yarıyıl düşüleceğine, muaf tutulduğu dersler ile bunların kredi toplamı göz önüne alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 19 – (1) Öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz.

(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ve uygulama sınavı yapılan derslerde uygulamadan başarılı olunmuş ise, ara sınavlara girmek kaydıyla bu derslerde devam şartı aranmaz.

(3) Devamsız öğrencilerin durumu genel sınavlardan önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.

Danışmanlık

MADDE 20 – (1) Her öğrenci için danışman olarak bir öğretim elemanı atanır. Öğrencilere danışman atanması ile danışmanın görev ve yetkilerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar ve Başarı Durumu

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, mezuniyet için ek sınav, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje veya benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili ders yürütücüsü/yürütücüleri karar verir.

(2) Sınavlar ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyıl veya yılda en az bir ara sınav yapılır. Ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar ara sınav yerine veya ara sınavların not ortalamasına dâhil edilerek kullanılabilir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda yapılır. Genel sınava, derse kayıt yaptırmış, varsa uygulamalarda başarılı olan ve dersin devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrenciler girebilir.

c) Bütünleme sınavı: Genel (yarıyıl/yıl sonu) sınava girme hakkına sahip olan öğrenciler aşağıda belirtilen esaslara göre bütünleme sınavına girebilirler:

1) Öğrenciler bütünleme sınavına, genel sınava girme hakkını kazanıp da giremediği ya da girdiği halde FF, FD, DD, DC veya U harf notu aldığı derslerden genel not ortalamasına bakılmaksızın girebilirler.

2) Öğrenciler bütünleme sınavına, CC ve üzeri harf notu olan dersler ile devamsızlıktan kaldıkları derslerden giremezler. Ayrıca öğrenci not yükseltmek için veya yarıyıl/yıl sonu harf notu, öğrencinin sadece yarıyıl/yıl içi çalışmalarıyla (Uygulama Dersleri, Laboratuvar, Proje, Stüdyo, Bitirme Projesi, Bitirme Tezi, Çalıştay vb.) belirleniyorsa bütünleme sınavına giremez.

3) Bütünleme sınavının ortalamaya etkisi, o dersin yarıyıl/yıl sonu genel sınavının ortalamaya etkisi ile aynı orandadır. Hem yarıyıl/yıl sonu genel sınavına hem de bütünleme sınavına giren bir öğrencinin, daha önce aldığı yarıyıl/yıl sonu genel sınav notu kaç olursa olsun bütünleme sınavından aldığı not, o dersin yarıyıl/yıl sonu genel sınav notu yerine geçer.

ç) Mezuniyet için ek sınav: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öğrencilere aşağıda esasları belirtilen ek sınav hakkı verilir:

1) Staj dersleri ile öğretim programındaki hiç kayıt olunmamış dersler veya devamsızlıktan kalınan derslerden ek sınav hakkı verilmez. GNO’ları 2,00’ın altında kalan öğrencilerden en fazla üç dersi FF veya FD notu olan öğrenciler ile başarısız dersi bulunmadığı halde mezuniyet koşulunu sağlayamayan öğrencilere en fazla üç dersten ek sınav hakkı verilir. GNO’ları 2,00’ın üstünde olup en fazla üç dersi FF veya FD notu olan öğrenciler sadece FF veya FD notu olan dersler için ek sınav hakkından yararlanabilirler.

2) Öğrenciler mezuniyet koşulunu sağlayabilecekleri her yarıyılın sonunda (yaz öğretimi dâhil) ek sınav hakkı kazanırlar. Bu sınavlarda başarılı sayılmak için öğrencinin en az DD notu almış olması gerekir. Ek sınavda alınan not, dersin son notu olarak geçerli olur.

3) Ek sınav başvuru ve sınav tarihleri her yıl akademik takvimde belirtilir. Ek sınava girmek isteyen öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçeyle başvururlar. İlgili yönetim kurulu; hangi derslerden ek sınav hakkı tanınacağına, laboratuvar veya uygulama gibi yöntemlerle yürütülen derslerden ek sınav hakkı verilip verilemeyeceğine karar verir.

4) Öğrencinin yeniden ek sınav hakkından yararlanabilmesi için dersin ait olduğu yarıyılda ilgili ders veya derslere kayıt yaptırması zorunludur.

d) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrenciler mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne mazeretlerini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl/yıl içinde kullanırlar. Ders yürütücüsü, yönetim kurulunun belirleyeceği tarih aralığında mazeret sınavını ilan ederek yapar. Genel sınavlara katılamayan öğrenciler için ayrıca bir mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavları için ikinci bir sınav hakkı verilmez.

e) Muafiyet sınavı: Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu derslerden ve yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili dil dersinden yarıyıl başında bir sınav açılır. Bu sınava ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Sınavların yapılacağı yer, tarih ve saatler ilgili bölüm veya program başkanlığı tarafından belirlenerek ilân edilir. Öğrenciler, ilân edilen yer, tarih ve saatte sınava girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır.

(4) Öğretim elemanları akademik takvimde belirtilen, notların son giriş tarihine kadar sınav sonuçlarını otomasyon sistemine girmek zorundadır. Öğretim elemanı sınav evrakını, akademik takvimde belirtilen bütünleme sınavı notlarının son giriş ve evrak teslim tarihinden itibaren en geç iki hafta içinde bağlı olduğu fakülte veya yüksekokul idaresine teslim eder.

(5) Sınavlarda kopyaya teşebbüs eden, kopya çeken, kopya çektiren, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olan, kendi yerine başkasını sınava sokan, başkasının yerine sınava giren, kopyaya yardım eden veya sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır ve o sınavlardan sıfır (0) almış sayılır.

Notlarda maddî hata düzeltme

MADDE 22 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve mezuniyet için ek sınavların her biri için notların ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde, öğrenci tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Not Düzeltme Formu verilir. İlgili bölüm başkanlığı ders yürütücüsü ile birlikte formu değerlendirir ve sonucu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletir. Sonuç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrenciye bildirilir.

Başarı notunun tespiti

MADDE 23 – (1) Dersin başarısının tespitinde dikkate alınacak sınav, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirme ölçütleri ile bu ölçütlerin ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanları tarafından belirlenir. Dersin değerlendirme ölçütleri ve ağırlıkları, Üniversitenin internet sitesinde yayınlanan bilgi paketi/ders kataloğu içerisinde bulunan derse ait bilgi sayfasında öğrencilere duyurulur. Öğretim elemanları yürüttükleri dersin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme, mutlak değerlendirme, çan eğrisi gibi farklı ölçütler uygulayabilir.

(2) Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

                       Başarı Notu                                Katsayı

                              AA                                          4.00

                              BA                                          3.50

                              BB                                           3.00

                              CB                                           2.50

                              CC                                           2.00

                              DC                                          1.50

                              DD                                          1.00

                              FD                                           0.50

                               FF                                           0.00

(3) Diğer harf notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) I:  Eksik notu; yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde I notu kendiliğinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla I notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

b) S: Yeterli notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) U: Yetersiz notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden, lisans programına hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) P: Gelişmekte olan notu; bir yarıyıldan fazla süren kredili ya da kredisiz derslerde, birinci yarıyıl sonunda verilir. P notu ortalama hesaplarına katılmaz.

d) NI: Katılmamıştır notu; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programları dışından aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte transkriptinde gösterilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. NI notu alınan dersler tekrarlanmaz.

e) NA: Devamsız notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. NA notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

(4) Bir dersten S, DD ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Herhangi bir dersten FD, FF, U, NA notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu dersi tekrarlaması gerekir.

(5) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili idari birime teslim edilir.

(6) Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın bütün derslerini başarmış olup yarıyıl not ortalaması 3.00 – 3.49 arasında olan öğrenciler onur listesinde, 3.50 – 4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesinde yer alır.

Yarıyıl ve genel not ortalamaları

MADDE 24 – (1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin başarı notlarının katsayıları ile o derslerin kredi değerlerinin ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen nota yarıyıl not ortalaması denir. Elde edilen ortalamalar virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yuvarlanır.

(2) Bu yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan nota genel not ortalaması (GNO) denir. Ancak, GNO hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler katılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, İlişik Kesme, Mezuniyet ve Diploma

Kayıt dondurma

MADDE 25 – (1) Öğrenciye, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile yarıyıllık müfredat uygulanan programlarda her defasında en fazla iki yarıyıl, yıllık müfredat uygulanan programlarda ise her defasında bir yıl süre ile kayıt dondurma izni verilebilir. Bu izin, toplam öğrencilik süresinde iki yılı geçemez. Bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci, ayrıldığı yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

(2) Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. Derslerin başlamasından itibaren en geç otuz gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile müracaat edilmesi gerekir. Mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan öğrencilerin yakınlarına yazılı izin vermeleri veya yakınları tarafından mazeretlerini gösterir belge getirilmesi halinde izin işlemleri yakınları tarafından yaptırılabilir. Yarıyıllık müfredat uygulanan programlarda izin talep edilen her yarıyıla ait, yıllık müfredat uygulanan programlarda ise izin talep edilen her yıla ait öğrenim ücretinin 1/3’ü ödenmek zorundadır.

(3) Öğrenciler, başvurularında belirtmek koşulu ile ekonomik, ailevi ya da kişisel sorunlar, sağlık, iş, askerlik, diğer eğitim imkânları, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirler. Başvurularda belirtilen mazeretler için belge sunma zorunluluğu yoktur.

(4) Öğrencinin daha önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen devamsızlık sınırları aşılmış veya aşılacak ise ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl/yıl içinde de kayıt dondurma izni verilebilir. Bu durumdaki öğrenciler, yarıyıllık müfredat uygulanan programlarda izin talep edilen her yarıyıla ait, yıllık müfredat uygulanan programlarda ise izin talep edilen her yıla ait öğrenim ücretinin 1/3’ünden az olmamak kaydıyla öğrenim gördüğü süre kadar ücreti ödemek zorundadır.

(5) Yeni kazanan veya yeni kayıt yaptıracak olan öğrenciler kayıt dondurma talebinde bulunduklarında, yarıyıllık müfredat uygulanan programlarda kaydın yapılacağı yarıyılın, yıllık müfredat uygulanan programlarda ise yılın öğrenim ücretinin 1/3’ünü ödemek zorundadır.

İlişik kesme

MADDE 26 – (1) Üniversiteden ilişiğini kesecek öğrencilerin, öğrenci işleri daire başkanlığından alacakları ilişik kesme belgesini, ilgili birimlere imzalatarak teslim etmesi ve kayıt sırasında vermiş oldukları belgeleri iade alması gerekir.

(2) Mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan öğrencilerin yakınlarına yazılı izin vermeleri halinde, ilişik kesme işlemleri yakınları tarafından yaptırılabilir.

(3) Derslerin başlamasını takip eden dördüncü hafta sonuna kadar ilişiği kesilen öğrencinin ilgili yarıyılda/yılda kayıtlı olduğu dersler silinir.

(4) Aşağıda belirtilen durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversite tarafından öğrencinin ilişiği kesilir:

a) 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içerisinde başarı sağlayamamak veya bu Kanunda belirtilen süre kadar kayıt yenilememiş olmak,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.

İlişik kesme nedeniyle ücret durumu

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, ilişik kesme işleminin yapıldığı yarıyıldan/yıldan önceki tüm mali sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Ancak, öğrencilerden ders kaydı yaptırmadıkları yarıyılların öğrenim ücretleri alınmaz.

(2) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrencilerden, yeni kayıt yaptırmış olanlar için ek yerleştirme kontenjanlarının ÖSYM’ye bildirilmesi veya yatay geçişlerde yedek kayıt tarihinin sonuna kadar, diğer öğrenciler için güz yarıyılı ders başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde başvurmaları halinde o yıla ait öğrenim ücretinin tamamı iade edilir. Bu sürelerden itibaren bahar yarıyılı ders başlangıcının ikinci haftasının sonuna kadar başvuran öğrencilere, o yıla ait öğrenim ücretinin yarısı iade edilir. Diğer durumlarda ise yıllık öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Yatay geçiş yaparak Üniversiteden ayrılacak olan öğrencilerden, güz yarıyılında geçiş yapanlara ders başlama tarihinden önce başvurmaları halinde o yıla ait öğrenim ücretinin tamamı iade edilir, bahar yarıyılında geçiş yapanlara ise ders başlama tarihinden önce başvurmaları halinde o yıla ait öğrenim ücretinin yarısı iade edilir. Diğer durumlarda öğrencinin öğrenim gördüğü süre kadar öğrenim ücreti kesilerek iade edilir.

(4) Üniversite tarafından ilişiği kesilerek ayrılacak olan öğrenci ders kaydı yaptırmış ise ilişik kesilen süreye kadar öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 28 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programdaki mezuniyet için gerekli tüm dersleri almış ve başarmış olması, genel not ortalamasının en az 2.00 olması ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir.

(2) Öğrencilerin mezuniyetleri, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurullarında onaylanarak kesinleşir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak ilgili yönetim kurulunun onay tarihi yazılır.

(3) Mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilere, o programın lisans veya ön lisans diploması verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe belirlenir.

(4) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların ön lisans diploması, ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir ve bu diplomayı alanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Öğrencilere diploma verilmesi için, öğrencilerin birimlere imzalatacakları ilişik kesme belgesini getirmeleri ve öğrenci kimliklerini geri vermeleri zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özel Öğrenciler, Disiplin, Tebligat

Özel öğrenciler

MADDE 29 – (1) Özel öğrenciler, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendilerine Üniversite dışından derslere katılma izni verilen öğrencilerdir. Özel öğrenci olmak isteyenlerin başvuruları, özel öğrencilerin alabilecekleri dersler ve ders saati toplamı, ilgili bölüm başkanlığının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmaz ve öğrenci haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez, ancak devam ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilebilir.

(2) Özel öğrenciler, katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti öderler.

Disiplin

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 31 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra öğrenci otomasyon sisteminden güncellediği posta adresine yapılmak, öğrenci adına e-posta göndermek veya ilgili birim tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, öğrenci numarası ile tanımlı e-posta adresini ve ilgili birim tarafından yapılacak ilanları sürekli takip etmekle yükümlüdür. Ayrıca öğrenciler her adres değişikliğini bildirmek zorundadırlar, aksi halde daha önce bildirmiş oldukları adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33 –  (1) 4/1/2011 tarihli ve 27805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.