28 Ağustos 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29459 (3. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki (i), (j), (k), (l) ve (m) bentleri eklenmiştir.

“i) Kurumun tüm yayınlarına yönelik yeni medya hizmetlerini sağlamak, sayısal ortama özgü içerik ve yapımlar gerçekleştirmek, bu içeriklerin yönetim sistemlerini temin etmek, geliştirmek, yönetmek; her türlü sosyal medya ve yeni medya yayıncılığı yapmak,

j) Yeni medya yayınlarını gerçekleştirmek ve depolamak için gereken yazılım, donanım, barındırma, İçerik Dağıtım Ağı gibi hizmetlerini temin etmek, işletmek,

k) Yeni medya yayınlarının gerçekleşebilmesi için gereken sayısal ortamların tasarım ve yazılımlarını geliştirmek, yapmak, yaptırmak; bu yayınların iletimini ve güvenliğini sağlamak,

l) Yeni medyadaki gelişmeleri takip ederek Kurum hizmetlerinde kullanımını temin etmek, yaygınlaştırmak ve bu amaçla eğitim verilmesini sağlamak,

m) Son kullanıcıya yönelik yapım ve yayın süreçleri için farklı medyaları destekleyecek yeni medya ve sosyal medya mecralarına ilişkin Kurumsal İçerik Yönetim Sistemi yazılımını geliştirmek, yeni medya araçları üzerinden yapılan her türlü yayın ve programlar ile gerektiğinde sosyal medya kapsamında da kullanılmak üzere hizmet aboneliği, tanıtım faaliyetleri ve benzeri hizmet alımları ile akıllı telefon, akıllı televizyon, tablet gibi  internet yayıncılığı ile ilgili Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan cihaz, hizmet ve yazılım alımlarını gerçekleştirmek; dijital dergi uygulamaları yayınlamak ve/veya yayınlanmasını sağlamak ve dijital reklam, sosyal medya ve dijital içerik yönetimlerini temin etmek ve işletmek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Teknolojik gelişmeleri takip ederek bilgi teknolojileri ve iletişim konularında projeler geliştirmek ve bu projelerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak,

b) TRT-net yerel ve geniş alan ağının planlamasını ve tesisini yapmak veya yaptırmak, işletilmesini sağlamak için gerekli olan her türlü iyileştirme, kapasite artırımı ve bakım-destek çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

c) Başkanlığın görev alanı içerisinde bulunan sistemlerin ve veri tabanlarının yönetilmesini, güncellenmesini ve güvenliğini sağlamak için gerekli olan her türlü yazılım ve donanımın teminini sağlamak, kurulumunu ve bakım-destek çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

ç) Kurumun ihtiyacı olan bilgisayar, yazıcı, tablet, sunucu gibi her türlü bilişim donanımlarının,  yazılımlarının alımı için gerekli planlamaları yaparak bu plan çerçevesinde teminini, kurulumunu ve son kullanıcılara yönelik destek çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

d) Kurgu ve grafik sistemleri gibi herhangi bir donanımla entegre olanlar hariç olmak üzere; Kurumun bilgi teknolojileri ile ilgili her türlü yazılımı yapmak veya yaptırmak,

e) Kurumsal Kaynak Planlaması, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Elektronik İmza ile ilgili olarak her türlü yazılım ve donanımın teminini sağlamak, kurulumunu ve bakım-destek çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

f) Kurumun bilgi ve iletişim ağ güvenliğini sağlamak, güvenlik tedbirleri oluşturmak, siber saldırılara karşı gerekli önlemleri almak,

g) Kurum genelinde kullanılan bilgi teknolojileri donanım ve yazılımlarının standardizasyon ve uyumunu sağlamak için çalışmalar yapmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/10/2009

27382

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/11/2010

27748

2-

25/06/2011

27975

3-

15/10/2011

28085

4-

22/09/2012

28419

5-

18/05/2013

28651

6-

12/12/2013

28849

7-

13/5/2014

28999

8-

19/09/2014

29124

9-

21/10/2014

29152

10-

19/11/2014

29180

11-

26/12/2014

29217

12-

11/02/2015

29264

13-

21/02/2015

29274

14-

11/05/2015

29352

15-

5/6/2015

29377

16-

15/7/2015

29417

17-

6/8/2015

29437