5 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29436

KURUL KARARI

İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GEÇİCİ

21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerin (3.1) bölümünün sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu maddede belirtilen kadro unvanlarında tek başına en az beş yıl çalışmış olma şartını karşılamayanların, eğer varsa söz konusu kadro unvanıyla doğrudan ilişkili olmak kaydıyla araştırma görevlisi kadro unvanıyla geçirdikleri hizmet süreleri de dikkate alınır.”