2 Ağustos 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29433

YÖNETMELİK

Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesinde yürütülen önlisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi hariç, Celal Bayar Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Azami Süre Sonu Ek Sınav: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen sürelerde mezun olamayanlardan, gerekli şartları sağlayanlara verilen sınav hakkını,

c) Ek Sınav: Mezun olabilmek için devamını sağlayıp en fazla üç dersten başarısız olanlara veya tüm derslerini verdiği halde mezuniyet için gerekli not ortalamasını tutturamayanlara verilen sınav hakkını,

ç) İlgili birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

d) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesi hariç, Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim, ilgili birimlerin önerileri ve Senatonun kararı ile en geç Mayıs ayı sonuna kadar belirlenen akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 6 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayıyla örgün (birinci ve ikinci öğretim), dışarıdan, yaygın, açıköğretim, uzaktan öğretim programları uygulanır ve yaz okulu açılabilir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 7 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak, yabancı dil hazırlık sınıfına yer veren bölüm ve programlarda, eğitim ve öğretimin bir kısmı veya tamamı belirlenen yabancı dilde yapılabilir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim esasları Senato tarafından düzenlenir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur. Bir yarıyıl en az 70 eğitim-öğretim günüdür. Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler bu sürenin dışındadır.

(2) Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından düzenlenir.

(3) Dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir. Ancak gerekli hallerde yıllık olarak da düzenlenebilir.

(4) Zorunlu hallerde ilgili birim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

Azami öğrenim süreleri ve öğrenci statüsü

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere;

a) Her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

b) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(2) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine;

a) Başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin bitirme ve bütünleme sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan kullandırılır.

b) Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim yılı; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(3) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde;

a)  Mezuniyet için gerekli genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem, yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Açılacak sınavlara;

a)  Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.

b) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde;

a)  Yıl içi ve yılsonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir.

b) Not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.

c) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(6) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 (7) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(8) Bu maddelerin uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 10 – (1) Bulundukları sınıf itibarı ile ilk %10’a giren öğrenciler Celal Bayar Üniversitesi Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesine göre belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

Öğrenci kayıt işlemleri

MADDE 11 – (1) Üniversitenin lisans ve önlisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak ve yükseköğretim kurumlarında aynı anda iki önlisans veya örgün, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan iki lisans programında kayıtlı olmamak gerekir. Ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili birim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile o öğretim yılı için belirlenen geçerli puan ile koşullara sahip olmak ve belirlenen tarihlerde şahsen başvurmak gerekir. Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversitenin yetkili kurulları tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş ve kayıt işlemleri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Senato kararları ile düzenlenir.

(3) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen, kanuni temsilcileri veya noter aracılığı ile belirledikleri vekilleri vasıtasıyla başvurmaları gerekir.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Her öğrenci, her yarıyıl belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek ve ders seçimini yaparak kaydını yenilemek zorundadır.

(2) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri, ilgili kayıt dönemlerinde ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kaydını süresi içerisinde yenileyemeyen öğrenci mazeretini eğitim-öğretim döneminin ilk iki haftası içerisinde ilgili birime bildirmek zorundadır. Bu süreler içerisinde yapılacak talepler ile ilgili karar ilgili birim yönetim kurulunca verilir.

 (3) Kayıt yenileme süresi her öğretim yarıyılı/yılı başlangıcından önceki beş iş günüdür. Bu süre içinde ilgili birimlerin belirlediği esaslar çerçevesinde kaydını yenilemeyen veya istenen bilgi ve belgeleri tam olarak teslim etmeyen öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara alınmaz.

Yatay geçişler

MADDE 13 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere, Üniversitenin içinden veya dışından yapılacak yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçiş kontenjanları YÖK tarafından belirlenir ve intibak işlemleri ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 14 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere yapılacak dikey geçiş işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 15 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarından birinde kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

Çift diplomaya yönelik uluslararası ortak programlar

MADDE 16 – (1) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik uluslararası ortak programlar Celal Bayar Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Programlar Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülür.

Çift anadal ve yan dal

MADDE 17 – (1) Üniversitede aynı akademik birim içinde ya da farklı akademik birimler arasında yapılacak çift anadal uygulaması Celal Bayar Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesine, yan dal uygulaması ise Celal Bayar Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesinde belirlenen esaslara göre yürütülür.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 18 – (1) Önlisans ve lisans öğretimi süresince izlenecek eğitim-öğretim programları ve programlardaki derslerin yarıyıllara dağılımı belirlenirken; Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutulur. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak bölüm kurulunun önerisi, ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Dersler

MADDE 19 – (1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, önkoşullu dersler ve önkoşul dersleri olarak gruplandırılır.

(2) Bir önkoşullu dersin alınabilmesi için, bu dersin önkoşulu olan dersin başarılmış olması gerekir. Ön koşullu dersler bölüm kurulu tarafından ilgili birim kuruluna önerilir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim programında belirtilir.

(3) Öğretim programlarının yükü AKTS kredi sistemi ile belirlenir.

(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri bütün bölüm/programlarda zorunlu olarak okutulur. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

(5) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Türk Dili dersleri iki yarıyıl haftada ikişer saat 2 AKTS, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri iki yarıyıl haftada birer saat 1 AKTS olarak verilir. Yabancı Dil Dersleri ise iki yarıyıldan az olmamak koşulu ile ne kadar süre verileceği ilgili birimin yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile kesinleşir.

(6) İş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu olarak okutulur. Bu dersin esaslarını Senato belirler.

Ders alma

MADDE 20 – (1) Öğrenci, kayıt yenileme süresi içinde, ders kayıtlarını elektronik ortamda yapar. Öğrenci, her yarıyıl/yıl kaydolacağı derslerle ilgili danışmanının görüşünü alır. Ders kayıtlarıyla ilgili nihai sorumluluk ve onaylama yetkisi öğrenciye aittir.

(2) Öğrenci, yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde kayıt olduğu dersten/derslerden kaydını sildirebilir veya yeni ders ekleyebilir.

(3) Son sınıf öğrencileri hariç, bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği ders yükü toplamı en fazla 40 AKTS,  son sınıf öğrencisinin ise bir yarıyılda alabileceği ders yükü toplamı en fazla 45 AKTS kredisidir. Ayrıca lisans öğrencileri, bulunduğu dönemden önceki tüm derslerden başarılı ve GANO’ sunun en az 3.00 olması şartıyla, üçüncü yarıyıldan itibaren, üst yarıyıla ait ön koşulunu sağladıkları dersler de dâhil, toplam 45 AKTS kredisi karşılığı ders alabilirler.

(4) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde açıklanan genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), bir defaya mahsus olmak üzere dördüncü yarıyılın sonunda hesaplanır. Dördüncü yarıyılın sonunda GANO’ su 1.80’in altında kalan öğrenciler, başarısız öğrenci sayılırlar. Başarısız öğrenciler;  yeni ders alamaz, daha önce başarısız oldukları dersleri tekrar ederler ve istekleri halinde koşullu başarılı oldukları dersleri tekrar alabilirler. Ders tekrarı ile GANO’ larını 1.80’in üzerine çıkaran öğrenciler, başarısız dersleri bulunsa dahi normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız öğrenci statüsünde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır ve bu öğrenciler üniversitede öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı stajlara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

 (5) Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadır. İlgili bölüm/program kurulunun teklifi ve Fakülte/Yüksekokul/MYO Kurulunun uygun gördüğü proje, tasarım, uygulama, bitirme tezi vb. dersler bu kapsam dışındadır.

(6) Öğrenciler alamadıkları veya başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu ders/dersler yerine, ilgili birim yönetim kurulunun onayı ile uygun görülen eşdeğer ders/dersleri alır veya bu ders/derslerden muaf sayılır. Bu durumda öğrencinin mezuniyeti için gerekli olan AKTS kredisinde meydana gelebilecek eksiklik, fazladan alınacak seçmeli ders/dersler ile tamamlanır.

(7) Öğrenciler alıp başarısız oldukları seçmeli ders/dersler yerine, aynı dersi veya bu dersin yerine sayılabilecek diğer seçmeli ders/dersleri alır.

(8) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir. Uzaktan eğitime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(9) Çift anadal ve yan dal öğrencileri her yarıyıl toplam 45 AKTS ders alabilirler. Bu toplama anadal, çift anadal ve yan dal kapsamında alınan tüm dersler dâhildir.

(10) Devam zorunluluğu olan derslerin ders programında çakışması durumunda; derslerin devamını vermek öğrencinin sorumluluğundadır. Birinci öğretim öğrencileri çakışan derslerini istediği takdirde birinci öğretimin diğer şubelerinden yoksa ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri de ders çakışması durumunda ikinci öğretimin diğer şubelerinden yoksa birinci öğretimden alabilirler.

(11)  Öğrenciler;

a) Alıp koşullu başarılı ya da başarılı oldukları dersleri istedikleri takdirde tekrar alabilirler. Bu ders ilgili dönemde alacakları ders saatinden sayılır ve aldıkları son not öğrencinin başarı notu olarak değerlendirilir.

b) Mezun aşamasına gelmiş fakat mezuniyeti henüz ilgili birimin yönetim kurulunca onaylanmamış öğrenciler GANO’larını artırmak amacıyla yaz okulundan ders alabilirler. Öğrenciler, bu taleplerini mezuniyet onayı yapılmadan önce ilgili birime dilekçe ile bildirmeleri gerekir. Yaz okulunda alınan son not öğrencinin başarı notu olarak değerlendirilir.

Dersten çekilme

MADDE 21 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerden aşağıda belirtilen şekilde çekilebilirler:

a) Dersten çekilme işlemi ders ekleme-silme tarihi bitiminden itibaren üç hafta içinde yapılabilir. Dersten çekilme işlemi öğrenci tarafından sistem üzerinden yapılır. Öğrenci bir yarıyılda en fazla bir dersten çekilebilir. İlk iki yarıyıl derslerinden dersten çekilme işlemi yapılamaz.

b) Tekrarlanan veya daha önce çekilme işlemi yapılmış derslerden, dersten çekilme işlemi yapılamaz. Öğrencinin çekildiği dersler, transkriptinde (I) harfi ile gösterilir. Bu dersler not ortalama hesabına katılmaz.

Ders planı

MADDE 22 – (1) Her ders için, dersin öğretim elemanı tarafından ders planı hazırlanır. İlgili bölüm kurulu kararı ile onaylanan ders planı, kayıt yenileme döneminin başlamasından önce öğrencilere ilan edilir.

(2) Ders planında; dersin amacı, teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği, haftalık günü ve saati, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve araçlar, öğretim teknik ve yöntemleri, öğrenme çıktıları, öğretim elemanları ve yardımcılarına ait iletişim bilgileri ve dersin ölçme ve değerlendirme araçları yer alır.

(3) Her dersten öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, bunların başarı notuna katkı oranları ve final ve bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı; öğretim elemanı tarafından belirtilir.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretimin düzenli bir biçimde yürütülebilmesi ve koordinasyonu için her öğrenciye bir danışman görevlendirilir.

(2) Danışmanların görevleri Celal Bayar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesine göre yürütülür.

(3) Danışman atamaları ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenir.

Ders muafiyeti ve intibaklar

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve başarılı oldukları dersler, ilgili yönetim kurulu kararı ile transfer edilebilir. Transfer işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Başvurular kayıt olunan yarıyılın kayıt yenileme süresi bitimine kadardır. Transfer başvuruları sadece bir defa yapılır.

 (3) İlgili birimin yönetim kurulu aynı yarıyılın ders ekleme-silme tarihi bitimine kadar transfer başvurularını karara bağlar. Verilen kararlara itirazlar kararın ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime yapılır.

(4) Transfer edilen derslerde ilgili birimin eşdeğer derslerdeki AKTS kredisi esas alınır.

(5) Öğrencinin ders muafiyetine, ilgili bölüm intibak komisyonunun görüşü dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(6) Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak, ilgili bölüm intibak komisyonunun görüşü ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile uygun yarıyıla intibakı yapılır. Bu öğrenci, intibakının yapıldığı dönem öğrencilerine uygulanan mevzuat hükümlerine tabidir. Bu durumdaki öğrenci sadece intibakının yapıldığı dönem ve alt dönemdeki dersleri alır.

(7) Öğretim programlarında yapılan değişiklikler, uyum esasları ile birlikte ilgili birimlerce hazırlanır ve Senato tarafından onaylandıktan sonra ilgili birimdeki tüm öğrencilere uygulanır.

(8) Öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersi seviye tespit sınavından 65 veya üstü not almaları durumunda, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar.

(9) İlgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır.

Stajlar

MADDE 25 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde staj uygulamaları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ilgili birim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Devam zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Öğrenci, ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az %70, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının %80’ine devam etmek zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler final veya bütünleme sınavlarına alınmazlar. Öğretim elemanı öğrencinin devam durumunu en geç final sınavından önce açıklar.

(2) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Öğrenci rapor süresince devamsız sayılır.

(3) Öğrenciler devamsız (DZ) derecesi alarak başarısız oldukları derslere bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlara göre devam etmek zorundadırlar.

(4) Daha önceki dönemlerde alınarak koşullu başarılı ya da başarılı olunan dersin, not yükseltmek amacıyla tekrar alınması durumunda devam şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, ek sınav ve azami süre sonu ek sınavından oluşur.

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, ilgili yönetim kurulu tarafından her yarıyılın ilk ayı içinde belirlenir ve ilan edilir. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Final veya bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı en az %40 en fazla %60 olacak şekilde belirlenir. Uzaktan eğitim programlarında final veya bütünleme sınavının başarı notuna katkısı en fazla %80 olacak şekilde belirlenir.

(4) İlgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınava ya da faaliyete katılmamış olan öğrenci, o ara sınavdan veya faaliyetten sıfır (0) not almış sayılır.

(5) İlgili birimin yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrencilere, giremediği ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin mazeret süreleri içerisinde girdikleri sınavları iptal edilir.

(6) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilan edilir.

(7) Dersin veya uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeniyle ara sınav ve/veya final ve bütünleme sınavı yapılmayacak dersler ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır. Ders başarı notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

(8) Her türlü sınav evrakı, öğretim elemanı tarafından ilgili dönem sonunda tutanak ile ilgili birime teslim edilir ve beş yıl süre ile saklanır.

(9) Final sınavına girme şartını yerine getiren ancak final sınavına girmeyen öğrenciler ile final sınavı sonucunda başarılı ya da koşullu başarılı olduğu halde not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girecek öğrencilerin bütünleme notları esas alınarak geçme notları hesaplanır.

(10) Final, bütünleme, mazeret, ek sınav ve azami süre sonu ek sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.

Başarı notu değerlendirmeleri

MADDE 28 – (1) Lisans ve önlisans eğitim-öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve final veya bütünleme sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme sisteminin esasları Senato tarafından ayrıca belirlenir.

(2) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri, katsayıları, tanımları ile bu notlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Başarı değerlendirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır:

Başarı değerlendirmesi                  Harfli başarı notu                   Başarı katsayısı

Pekiyi                                                       AA                                       4,00

İyi-Pekiyi                                                  BA                                       3,50

İyi                                                             BB                                        3,00

Orta-İyi                                                     CB                                        2,50

Orta                                                          CC                                        2,00

Orta-Geçer                                                DC                                       1,50

Geçer                                                        DD                                       1,00

Başarısız                                                   FD                                        0,50

Başarısız                                                   FF                                        0,00

b) Ayrıca diğer harf notlarından; devam ediyor (DE), eksik (E), geçti (G), kaldı (K), muaf (M), devamsız (DZ), dersten çekilme (I) ile ifade edilir.

c) Kayıt yenileme sürecinde, öğrencilerin kaydolduğu dersler ilk değer olarak doğrudan (DE) ile ifade edilir. Dersin öğretim elemanı tarafından harfli başarı notu verilinceye kadar yarıyıl/yıl içerisinde (DE) geçerli olur. (DE), bu aşamada toplam kredi ve GANO hesabına katılmaz.

ç) (E) notu; proje, bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma ve benzeri çalışmalarda, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir dersten (E) notu aldığı takdirde; bu öğrenci onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not alır. Aksi halde (E) notu re’sen (FF) veya (K) notuna dönüştürülür.

d) (G) notu, ortalamaya katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

e) (M) notu muafiyet sınavı yapılan derslerde başarılı olan öğrenciler ile engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan ve bu engelinin ilgili dersin başarı ile yürütülmesinde sorun oluşturacağı ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için verilir.

f) (K) notu, ortalamaya katılmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

g) (DE), (E), (G), (M) ve (K) not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz. (DZ), derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (DZ), not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

ğ) (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G) ve (M) başarılı harf notlarıdır.

h) (DC) ve (DD) koşullu başarılı harf notlarıdır. GANO’ su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’ larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.

ı) (FD), (FF), (DZ) ve (K) başarısız harf notlarıdır.

i) (I) notu not ortalaması hesabına katılmaz.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 29 – (1) İlan edilen sınav notları ile ilgili itirazlar, sınav sonucunun ilanını izleyen beş iş günü içinde öğrencinin veya öğretim elemanının yazılı başvurusu üzerine, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Not ortalaması

MADDE 30 – (1) Öğrencinin başarı durumu, yarıyıl sonu ağırlıklı not ortalaması (YANO) ve genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) hesaplanarak belirlenir. Hesaplamalarda AKTS kredileri dikkate alınır.

(2) Yarıyıl sonu ağırlıklı not ortalaması (YANO); o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalamalarda, virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, virgülden sonraki ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak, virgülden sonraki iki hane esas alınır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), öğrencinin o ana kadar bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle bulunur. GANO’ya, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

Ek sınavlar

MADDE 31 – (1) Bir öğrenci; herhangi bir yarıyıl sonunda mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç dersi kalması durumunda bu öğrenciye bu dersler için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan aldıkları notlar o ders için başarı notu yerine geçer. Ek sınavlarda öğretim elemanı harf notunu kendisi verir.

(2) Son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde GANO’su 2.00’ın altına düşen öğrencilere, (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten yukarıdaki şartlara göre ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer.

(3) Öğrenci ek sınav haklarından her güz ve bahar yarıyılları sonunda yararlanır. Ek sınavlardan başarısız olduğu dersleri tekrar alabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçerli sayılan mazeretler

MADDE 32 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerinin ilgili birim yönetim kurullarınca kabul edilmiş olması koşuluyla söz konusu öğrenciler için mazeret sınavları açılır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporuyla belgelenen sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetlere maruz kalması,

c) Yakınının vefat etmesi ve bunu belgelendirmesi,

ç) Türkiye’yi veya üniversiteyi temsil etmek üzere ilgili yönetim kurulu kararı ile görevlendirilerek sportif, kültürel ve bilimsel etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılması,

d) İlgili birim yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer durumların ortaya çıkması.

(2) Mazeretin kabulü için, geçerli mazeretlerin belgelerinin mazeretin sona ermesinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne sunulması gerekir. Bu süre dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine tabi öğrencilere görev süresince giremedikleri tüm sınavlar için görev dönüşü sınav hakkı verilir.

Öğrenime ara verme izni

MADDE 33 – (1) Öğrenciler, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrenimlerine ara verebilirler. Öğrenime ara verme izni en az bir, en çok iki yarıyıl için verilebilir. Toplam öğrenime ara verme izni azami öğrenim süresinin yarısını geçemez. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.  Bu şekilde izin alan öğrenciler derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Disiplin işleri

MADDE 34 – (1) Eğitimleri süresince öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Diploma

MADDE 35 – (1) Kayıtlı olduğu programdaki almakla yükümlü olduğu bütün ders ve çalışmalardan başarılı olan ve lisans düzeyinde 240 AKTS, ön lisans düzeyinde 120 AKTS kredisini tamamlayan ve GANO' su en az 2.00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyılında almak zorunda olduğu dersleri başarı ile tamamlaması, ilk iki yıl GANO’ sunun en az 2.00 olması ve devam ettiği lisans programından kaydını sildirmesi koşullarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilebilir.

(3) Disiplin cezası almamış ve GANO’ su 3.00-3.50 arasında olan öğrenciler onur, 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu öğrencilere ilgili birim tarafından onur belgesi verilir.

(4) Diploma düzenleninceye kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesi veya diplomadaki mezuniyet tarihi, ilgili birim yönetim kurulunun toplanma tarihidir.

(5) Diploma ve diploma eklerinin düzenlenmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(6) Diploma, mezunun kendisine, yasal temsilcisine ya da noterden vekâlet verdiği vekiline verilir.

(7) Bu Yönetmelik hükümlerine göre mezuniyet şartlarını üst dönemden ders alma ve yaz okulunda kredi tamamlama şeklinde sağlayan öğrenciler, daha kısa sürede de mezun olabilirler.

Öğrenci kaydının silinmesi

MADDE 36 – (1) Aşağıdaki hallerde, öğrencinin kaydı ilgili yönetim kurulu kararı ile silinerek birimiyle ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası alması,

b) Yükseköğretim kurumlarında aynı anda iki önlisans veya örgün, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan iki lisans programında kayıtlı olduğunun tespit edilmesi,

c) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi.

(2) Üniversite yetkili kurullarının karar vermesi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 37 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye bildirdiği adrese yapılmak veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle yapılmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili birimlere bildirmeyen, yanlış veya eksik bildiren öğrencilerin, verdikleri adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 38 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak engelli olması nedeniyle öğrencinin, herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrencinin dersin gereklerini yapılan uyarlamalara rağmen yerine getirememesi halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile varsa, o derse eşdeğer olan bir başka ders alır, eşdeğer ders yoksa (M) notu verilir.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, dersi veren öğretim elemanının onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip öğrenciye uygun hale getirilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ve yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Üniversiteye bağlı birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 15/7/2011 tarihli ve 27995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim süreleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci maddesinde belirtildiği üzere, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğrenimine devam eden tüm öğrencilerin azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.

Programdan çıkarılan dersler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasındaki hükümler 2015-2016 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.

Mezuniyet şartları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hükümler 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile hazırlık sınıfını başararak birinci sınıfa başlayacak öğrencilere uygulanır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı olan öğrenciler için 20 nci maddenin dördüncü fıkrasının uygulamasında, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için öğrenci lehine olan durum uygulanır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.