29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29429

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim, ikinci öğretim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri belirten takvimi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavını,

c) Anabilim/Anasanat dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim dalı için tanımlanan ve enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan anabilim dalını; söz konusu öğretim programı bir sanatla ilgili ise anasanat dalını,

ç) Anabilim/Anasanat dalı Başkanı: (c) bendinde tanımlanan akademik birimin başkanını,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesinde 7 nci ve 8 inci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

e) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en fazla bir takvim yılı süren ders tamamlama eğitimini,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde bilimsel konularda rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan öğretim elemanını,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulduğu proje çalışmasını,

ğ) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

h) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,

ı) Enstitü Kurulu (EK): İlgili enstitü kurulunu,

i) Enstitü Müdürleri Kurulu (EMK): Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı başkanlığında Üniversite enstitü müdürlerinden oluşan ve çalışma esasları Senato tarafından belirlenen kurulu,

j) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İlgili enstitü yönetim kurulunu,

k) İkinci Danışman: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği atanan, farklı ABD/ASD'de veya yurtiçi/yurtdışı herhangi bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyesini,

l) K.K.T.C.: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,

m) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

n) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,

o) Öğrenci: Lisansüstü öğretim amacıyla enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

ö) Özel Öğrenci: Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geçici kaydı yapılarak bir yarıyılda en çok iki ders alma izni verilen ve izin verilen derslerin faaliyetleri dışında öğrencilik haklarından yararlandırılmayan öğrenciyi,

p) Rektör: Üniversite Rektörünü,

r) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir rapordan oluşan çalışmayı,

s) Senato: Üniversite Senatosunu,

ş) T.C.: Türkiye Cumhuriyeti’ni,

t) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel ve/veya sanatsal bir çalışmayı,

u) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ü) Ulusal kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

v) Uzmanlık alan dersi: Öğretim elamanının, danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrencisine bilimsel çalışma alanındaki bilgi, görgü ve tecrübelerini aktardığı, bilimsel etik hakkında bilgilendirdiği, çalışma disiplini ve güncel literatürde araştırma yapma becerisini kazandırdığı ve öğrencinin tez, sergi veya proje çalışmasının bilimsel temellerini oluşturduğu haftada 4 saat olarak açılan, öğrenciye hitap eden, öğretim elemanının etkin olarak katıldığı, haftalık ders programında günü, yeri ve saati belirlenmiş, EYK'nın danışman atamasını onaylamasıyla başlayan ve yarıyıl ve yaz tatillerinde de olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eden, sınav ücreti ödenmeyen teorik dersi,

y) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

z) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

aa) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Lisansüstü programlar

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; örgün eğitim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen tezli yüksek lisans; örgün eğitim, ikinci eğitim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora programlarından oluşur.

(2) Bir öğrenci aynı anda en fazla iki lisansüstü programa kayıt yaptırabilir.

(3) İki lisansüstü programını aynı anda yürütmekte olan öğrenciler, her iki programda da geçerli olmak üzere toplamda en çok iki ortak ders alabilirler. Ancak ders saydırma işlemi enstitü yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilir. Bu iki dersin dışında tamamlanmış herhangi bir programda alınan hiçbir ders başka bir programda yeniden saydırılamaz.

Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi

MADDE 6 – (1) Açılacak lisansüstü programlar; güz ve bahar olmak üzere yarıyıl esasına göre düzenlenir. Programların içeriğine göre yaz dönemi uygulaması da yapılabilir. Program açma teklifleri Yükseköğretim Kurulunun ilgili kararları çerçevesinde, EK'nın önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(2) İlgili ABD/ASD kurulunun talebi, EK önerisi, Senato onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla mevcut ABD ve ASD’den farklı bir ad taşıyan bir başka lisansüstü program da açılabilir.

(3) EK’nın önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası bir ABD/ASD kurulabilir. Bu tür bir ABD/ASD başkanı, ilgili dekanların görüşleri alınarak, Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır.

(4) İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde EK’nın önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile yürütülebilir. Bu programlarda tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimi yapılamaz.

(5) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ABD/ASD önerisi, EK'nın teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

(6) Kurumların/kuruluşların uzman kadrolarını oluşturmaya yönelik olarak, ilgili kurum, kuruluş ve Üniversite arasında eğitim veya işbirliği protokolü imzalanması halinde, bu kurum veya kuruluşta çalışan lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans programlarına, yüksek lisans diplomasına sahip adayların doktora programlarına kabulünde eğitim veya işbirliği protokolünde belirlenen koşullar geçerlidir.

(7) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının uygulanma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 7 – (1) Enstitüler, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, T.C., K.K.T.C. ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan edilmek üzere Rektörlük makamına sunar. Söz konusu ilan, her yarıyıl başlamadan önce verilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü

MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği/tanınması kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak, doktora ve sanatta yeterlik programına başvuranlardan ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55.00 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almak ve EYK tarafından ilgili program için belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla ilgili ABD/ASD görüşü ve EYK kararıyla belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilirler.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularında bütünleşik doktoraya girecekler için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bir yurtiçi veya Yükseköğretim Kurulundan denkliğini almış olmak şartıyla yurtdışı yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler başvurdukları dönem içinde, sadece kayıtlı lisansüstü öğrencileri için açılan lisansüstü derslere kayıt yaptırabilirler.

(2) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz; ancak asıl öğrenciler gibi, dersi aldıkları yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(3) Özel öğrenciler ders almak için her öğretim yılı başında, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, öğrenim ücretini öderler.

(4) Bilimsel hazırlık dönemi öğrencileri kayıtlı oldukları programlarda özel öğrenci olarak ders alamazlar.

(5) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak, istemeleri durumunda, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Bu belgede özel öğrencilik statüleri belirtilir.

(6) Öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.

Yatay geçiş ve değişim programları yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili ABD/ASD kurulu tarafından değerlendirilir. ABD/ASD kurulu, ilgili öğrencinin başvurduğu programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş değerlendirmesi ilgili ABD/ASD kurulu kararı ile enstitüye bildirilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Öğretim dili

MADDE 11 – (1) Enstitü programlarında öğretim dili Türkçedir. EK'nın önerisi ve Senatonun kararı ile belirli programlarda belirlenen dersler İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinde verilebilir. Sınavlar ve seminerler burada belirtilen dillerden birinde yapılabilir ve tezler de yazılabilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartlara sahip olmaları koşulu aranır.

Derslerin açılması ve yürütülmesi

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlarda ilk kez açılacak dersler, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi, EK'nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri veya ilgili ABD/ASD’de yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda doktora/sanatta yeterlik diplomasına sahip öğretim görevlileri tarafından verilir. Gerekli görüldüğünde, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile diğer ABD/ASD’deki veya farklı yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyelerine de ders verdirilebilir.

(3) Her program kendi alanında açılan dersleri zorunlu dersler ve seçmeli dersler olarak iki gruba ayırır. ABD/ASD kurul kararı ile zorunlu derslerden tezli yüksek lisans için en az bir en fazla iki ders, doktora veya sanatta yeterlik için en az bir en fazla üç ders ve bütünleşik doktora veya bütünleşik sanatta yeterlik için en az iki en fazla dört ders zorunlu ders sayısı olarak belirlenir ve ilgili EK kararıyla kesinleşir.

(4) Danışmanı atanan öğrenci dört ulusal kredilik uzmanlık alan dersini her yarıyıl almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda, uzmanlık alan dersi birinci danışman tarafından açılır.

(5) Bir ABD/ASD’de görev alan öğretim elemanı en fazla sekiz ulusal kredilik, iki veya daha fazla enstitüde veya iki veya daha fazla ABD/ASD’de görev alan öğretim elemanları ise en fazla onaltı ulusal kredilik uzmanlık alan dersi açabilirler.

(6) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi hükümlerine ve Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre yapılır.

(7) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü dersler, EYK’nın kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılır.

(8) Bir lisansüstü öğrencisi bir öğretim elemanından bir program için en fazla üç ders alabilir. Uzmanlık alan dersi bu kapsamda değerlendirilmez.

Danışman atanması ve danışman değişikliği

MADDE 13 – (1) Enstitü ABD/ASD'lerin tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kesin kayıt yaptırmış öğrenciler için, öğrencinin çalışmak istediği konu ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, ilgili yarıyılın ders kayıt haftası içerisinde ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile bir öğretim üyesi danışman olarak atanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, ABD/ASD başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora/sanatta yeterlik diploması olan öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(3) Tez danışmanı Üniversitedeki kadrolu öğretim üyeleri arasından atanır.

(4) Yüksek lisans programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.

(5) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az bir yüksek lisans tezi tamamlatmış ve en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.

(6) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen lisansüstü tez danışmanlığı üst sınırı 12'dir. Bir öğrenciye tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(7) Gerekli durumlarda öğrenci veya danışmanın talebi doğrultusunda gerekçeli ABD/ASD kurulu kararına dayanarak EYK danışman değişikliği yapabilir. Ancak önceki danışmanın yazılı oluru olmaksızın yeni danışman tarafından öğrenciye aynı konuda lisansüstü tez çalışması yaptırılamaz.

(8) Lisansüstü araştırmanın ya da çalışmanın niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile Üniversiteden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan aynı veya farklı bir ABD/ASD’den ikinci bir danışman atanabilir.

(9) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde üç aya kadar EYK kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir. Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(10) Aynı veya farklı enstitülerde olmak üzere bir öğretim elemanı aynı anda en fazla üç ABD/ASD’de görev alabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen katkı payını/öğrenim ücretini ödemek ve Enstitü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Katkı payını veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez. Mazereti nedeniyle, kaydını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptıramayan öğrenci, kayıtların bitimini izleyen yedi gün içinde mazeretlerini yazılı olarak ABD/ASD’ye bildirmeleri ve EYK kararı ile katkı payını veya öğrenim ücretini kanuni gecikme faizi ile birlikte ödeyerek kaydını yaptırabilir. Kayıt süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıtlı olmadığı bu süre azami öğrenim süresine sayılır.

(2) İlgili yarıyıldan önceki dönemlerde her yarıyıl için kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın yüksek lisans programını azami altı yarıyıl, doktora/sanatta yeterlik programını ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami onsekiz yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek üzere kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları tezli, tezsiz ya da uzaktan öğretim programlarına ait Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretleri ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(4) Katkı payı, ders ücreti, ikinci öğretim ve benzeri ücretlerini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez, kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Öğrencinin dilekçe ile başvurması halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir.

(6) Herhangi bir sebeple ilişiği kesilip daha sonra 2547 sayılı Kanun gereği yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin intibakı ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yapılır. Bu öğrenciler için;

a) İlişiği kesilmeden önceki öğrenimde geçen süreleri öğrenim sürelerinden sayılır,

b) Tez döneminde olanlar için öncelikli olarak ilişik kesilmeden önceki danışmanları yeniden atanabilir,

c) Ders dönemi, doktora/sanatta yeterlik, tez dönemi ve diğer hususlar bu Yönetmelikteki hükümlere tabidir.

(7) Akademik takvimde belirlenen süre sonuna kadar program kaydı yaptırmamış öğrenciler pasif öğrenci olarak kabul edilirler. Öğretim üyelerinin danışmanlık yapabilecekleri öğrenci sayılarının belirlenmesinde pasif öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

Ders ekleme, çıkarma ve değiştirme

MADDE 15 – (1) Akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde, danışman onayı ile ders alarak ilgili programa kayıt yaptıran öğrenciler, ilgili akademik takvimde belirtilen ders ekleme-çıkarma günlerinde danışmanının uygun görüşünü alarak, o yarıyılın öğretim programında açılan farklı dersleri ekleyebilir ya da aldıkları bazı dersleri çıkarabilirler.

Derslere devam zorunluluğu ve sınavların değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu vardır. Öğrenci, derslerin en az % 70'ine devam etmek zorundadır. Derslerin sınavları ve değerlendirme şekli ile öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları Senato tarafından belirlenebilir.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, kayıt sildirme ve benzeri esaslar ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki esaslarla aynıdır.

(4) Ders muafiyeti, kredi transferi, ulusal veya uluslararası öğrenci değişimi, yatay geçiş, sınav notuna itiraz, izinli sayılma ve mazeret işlemlerine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının kapsamı

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan, lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlar ile lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olanların başvurabileceği bir programdır.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama, sanat alanında sanat yapıtlarını yorumlama, değerlendirme ve üretme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları

MADDE 19 – (1) T.C. ve K.K.T.C. vatandaşlarının yanı sıra yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adaylar da tezli yüksek lisans programlarına kabul edilir.

(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi almış olmaları gerekir.

c) Adayların geçerli olan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55.00 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler de geçerlidir. Ancak, Güzel Sanatlar Enstitüsüne öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir.

d) İlgili ABD/ASD kurulu gerekli görmesi halinde adaylardan portfolyo, niyet mektubu, referans mektubu, veya yabancı dil belgesi gibi ek belgeler talep edebilir. Başvuru için gerekli ek belgeler ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile onaylanarak ilan edilir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri en çok iki programa başvurabilirler.

Giriş sınavı

MADDE 20 – (1) Başvurularda, lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üzerinden değerlendirmeye dönüştürülür ve 100.00 tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 60.00 ve üzerinde mülakat puanı alan her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, ilgili puan türünde ALES standart veya eşdeğer puanının % 50’si, mülakat sonucunun % 25’i esas alınarak tezli yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. Tezli yüksek lisans giriş puanı en az 65.00 olan adaylar ilgili ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan ALES puanı yüksek olan, ALES puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilebilir.

(2) Güzel sanatlar enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programlara başvurularda, lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üzerinden değerlendirmeye dönüştürülür ve 100.00 tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 60.00 ve üzerinde puan alan her bir aday için lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, yetenek sınavı sonucunun % 50’si, mülakat veya portfolyo incelemesi sonucunun % 25’i alınarak tezli yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. Tezli yüksek lisans giriş puanı en az 65.00 olan adaylar ilgili ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilebilir.

Kayıt

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, enstitü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 22 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları programdan farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin, başarılarını gösteren belgeleri, ilgili ABD/ASD başkanlığınca değerlendirilerek, intibakları yapılır ve kendileri için uygun bulunan bilimsel hazırlık programı enstitüye önerilir. EYK tarafından kabul edilen bilimsel hazırlık programı, ilgili ABD/ASD başkanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı ders olmak üzere ABD/ASD başkanlığı önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık dersleri lisans ya da kayıtlı olduğu program dışındaki lisansüstü derslerden oluşabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, tezli yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile tezli yüksek lisans programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup, bu sürenin dışında geçirilecek süreler azami öğrenim süresine dahil edilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, tezli yüksek lisans not ortalamasında hesaba katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması esas olmakla birlikte; bilimsel hazırlık programı devam ederken ABD/ASD başkanlığının önerisi ile tezli yüksek lisans programına yönelik dersler de aldırılabilir. Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamayan öğrenciler tezli yüksek lisans derslerini tamamlamamış sayılırlar.

Öğrenim süresi ve dersler

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programı normal süresi iki yarıyıl ders dönemi, iki yarıyıl tez dönemi olmak üzere toplam dört yarıyıl katkı payı ödemek kaydıyla azami altı yarıyıldır. Mezuniyet koşullarını başarı ile yerine getiren öğrenciler, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile üç yarıyılda mezun olabilirler.

(2) Tezli yüksek lisans programı Senato tarafından belirlenen toplam yirmibir ulusal krediden az olmamak koşuluyla asgari yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi, tez çalışmasından ve en az 90 en fazla 120 AKTS’den oluşur. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden veya EYK kararı ile diğer yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik derslerini almaları zorunludur. Kredisiz olan bu dersleri alan öğrenciler bu derslerde başarılı veya başarısız olarak değerlendirilirler. Bu dersleri başarı ile tamamlayamayanlar tez savunma sınavına alınmazlar.

(4) Öğrenci, Üniversite içinden kendi programı dışındaki bir program veya enstitüden danışmanın onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve ABD/ASD başkanlığının önerisi, EYK kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil en fazla iki ders alabilir.

(5) Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce başka bir programdan almış olduğu ve üzerinden üç yıl geçmemiş olan en fazla iki dersi, danışmanın ve ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir.

(6) Disiplinler arası programlarda öğrenciye kayıtlı olduğu program dışındaki bir program veya enstitüden danışmanın onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve ABD/ASD başkanlığının önerisi, EYK kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil en fazla dört ders aldırılabilir.

(7) Tezli yüksek lisans programlarında, saydırılacak ve başka programlardan alınacak derslerin toplamı hiçbir şekilde dördü geçemez.

(8) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun 100.00 tam puan üzerinden en az 70.00 puan olması gerekir. Uzmanlık alan ve seminer derslerini alan öğrenciler bu derslerde, dersi yürüten öğretim elemanı/elemanları tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilirler.

(9) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olunan seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zorunlu hallerde başarısız olduğu seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir. Yeni alınan ders, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında başarısız olunan dersin tekrarı olarak kabul edilir. İlgili ABD/ASD kurulları tarafından belirlenen zorunlu dersler bu kapsamda değerlendirilmez.

(10) Öğrenciler aldıkları dersleri üç yıl içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süre içinde derslerini tamamlamayan öğrenciler için başarıyla alınan derslerin üzerinden üç yıl geçmesi halinde söz konusu dersler genel not ortalaması hesaplamasına dâhil edilmez ve yerlerine danışmanın uygun göreceği dersler tekrar aldırılır.

(11) Alınması gereken kredili derslerini başarıyla bitiren ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve ilgili EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süre verilebilir.

Tez önerisi ve tezin sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Öğrencinin tez konusu, danışmanın görüşü, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir. Hazırlanan tez önerisi, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirilir. Tez önerisine ilişkin değişiklikler, ABD/ASD kurulu önerisi ve EYK kararı ile yapılır. Tez başlığına ilişkin değişiklikler, tez savunma sınav jürisinin ve ABD/ASD kurulunun önerileri ve EYK kararı ile yapılır.

(2) Öğrenci tezini, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun biçimde yazmak ve belirlenen tarihte jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci tezini savunmadan önce, hazırladığı intihal programı raporunu ilgili ABD/ASD başkanlığına teslim eder.

(3) Tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yurtiçi/yurtdışı Yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Öğrencinin ikinci tez danışmanı bulunması halinde ikinci danışman jüri üyesi olamaz. Zorunlu hallerde tez sınavına katılamayan jüri üyeleri yerine, yeni jüri üyeleri atanabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda EYK resen yeni bir jüri belirler. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün ilgili enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. EYK’ya mazeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu EYK tarafından tespit edilir ve yedinci fıkradaki hükümler uygulanır.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı bir oturum yaparak tez hakkında jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili ABD/ASD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya ilgili ABD'de tezsiz yüksek lisans programı bulunması halinde öğrencinin talebi üzerine tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

(8) Tezli yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(9) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belirtilmedikçe Üniversiteye aittir.

Diploma

MADDE 25 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan bir öğrenci, yüksek lisans tezinin ilgili EMK esaslarında belirtilen sayıdaki ciltlenmiş kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine bir yüksek lisans diploması verilir.

(2) Diplomasını kaybeden ve bu durumu belgeleyen öğrenciye ikinci ve son kez yeni bir diploma hazırlanarak verilir.

(3) Yüksek lisans diplomasının üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ABD/ASD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının kapsamı

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlar ile lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olanların başvurabileceği bir programdır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan öğretim yoluyla veya ikinci lisansüstü öğretim olarak da yürütülebilir.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları

MADDE 28 – (1) T.C. ve K.K.T.C. vatandaşlarının yanı sıra yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adaylar da tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilir.

(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi almış olmaları gerekir.

c) Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul şartları, ilgili ABD/ASD kurulu önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri en çok iki programa başvurabilirler.

Giriş sınavı

MADDE 29 – (1) Başvurularda, lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üzerinden değerlendirmeye dönüştürülür ve 100.00 tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 50.00 ve üzerinde mülakat puanı alan her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 75’i ve mülakat sonucunun % 25’i, mülakat yapılmadığı durumlarda ise, adayın mezuniyet not ortalaması esas alınarak tezsiz yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans giriş puanı en az 50.00 olan adaylar ilgili ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilir.

Kayıt

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, enstitü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 31 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları tezsiz yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin, başarılarını gösteren belgeleri, ilgili ABD/ASD başkanlığınca değerlendirilerek, intibakları yapılır ve kendileri için uygun bulunan bilimsel hazırlık programı enstitüye önerilir. EYK tarafından kabul edilen bilimsel hazırlık programı, ilgili ABD/ASD başkanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı ders olmak üzere ABD/ASD başkanlığı önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık dersleri lisans ya da kayıtlı olduğu program dışındaki lisansüstü derslerden oluşabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık programı derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile tezsiz yüksek lisans programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup, bu sürenin dışında geçirilecek süreler azami öğrenim süresine dahil edilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, tezsiz yüksek lisans not ortalamasında hesaba katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması esas olmakla birlikte; bilimsel hazırlık programı devam ederken ABD/ASD başkanlığının önerisi ile tezsiz yüksek lisans programına yönelik dersler de aldırılabilir. Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamayan öğrenciler tezsiz yüksek lisans derslerini tamamlamış sayılmaz.

(7) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

Öğrenim süresi ve dersler

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır. Mezuniyet koşullarını başarı ile yerine getiren öğrenciler, danışmanın ve ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi, EYK kararı ile daha erken mezun olabilirler.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, 90 AKTS karşılığı olan toplam otuz ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100.00 tam puan üzerinden en az 70.00 puan olması gerekir. Dönem projesi dersi kredisiz olup bu dersi alan öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olunan seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zorunlu hallerde başarısız olduğu dersin yerine yeni ders alabilir. Yeni alınan ders, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında başarısız olunan dersin tekrarı olarak kabul edilir. İlgili ABD/ASD kurulları tarafından belirlenen zorunlu dersler bu kapsamda değerlendirilmez.

(5) Öğrenci dönem projesi dersine en geç, üçüncü yarıyılın sonuna kadar kayıt yaptırmak ve dönem projesini EMK tarafından belirlenen esaslara göre yazılı bir rapor halinde aldığı yarıyıl sonunda vermek zorundadır.

(6) Öğrenci alacağı derslerin en çok üç tanesini, lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçebilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi, EYK kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ABD/ASD kurulunun önerisi, EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(8) Tezli ve tezsiz örgün yüksek lisans programı öğrencileri uzaktan öğretim programlarından ders alamazlar.

(9) Öğrenciler aldıkları dersleri üç yıl içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süre içinde derslerini tamamlamayan öğrenciler için başarıyla alınan dersin/derslerin üzerinden üç yıl geçmesi halinde söz konusu dersler genel not ortalaması hesaplamasına dâhil edilmez ve yerlerine danışmanın uygun göreceği dersler tekrar aldırılır.

(10) Tezsiz yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Diploma

MADDE 33 – (1) Alınması gereken kredili derslerini ve dönem projesini tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine bir tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diplomanın kaybolması ve durumun belgelenmesi halinde ikinci ve son kez yeni bir diploma hazırlanarak verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu, enstitü ABD/ASD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının kapsamı

MADDE 34 – (1) Doktora programı; bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların, yurt dışında lisans veya tezli yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olanların başvurabileceği bir programdır.

Doktora programının amacı

MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları

MADDE 36 – (1) T.C. ve K.K.T.C. vatandaşlarının yanı sıra yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adaylar da doktora programlarına kabul edilir.

(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi almış olmaları gerekir.

c) Adayların geçerli olan ALES'ten başvurdukları programın puan türünde tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvurularda en az 55.00, lisans derecesi ile doktora programına başvurularda en az 80.00 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuran öğrencinin lisans mezuniyet not ortalamasının 100.00 üzerinden en az 80.00 veya muadili bir puanı olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu esas alınır. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler de geçerlidir. Doktora programına başvuru için adayların referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, varsa uluslararası standart sınav sonuç belgesi ve benzeri diğer belgeleri ilgili enstitüye teslim etmesi gereklidir.

ç) Yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara veren öğrencilerde doktora programlarına başlamak için gerekli olan ALES puanları varsa, yeniden ALES puan şartı aranmaz.

d) Doktora adaylarının ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55.00 veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan alması zorunludur.

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, diğer fakültelerden mezun olanların ise yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından en az 55.00 standart ALES puanına sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunları için en az 50.00 TUS puanı, diş hekimliği fakültesi mezunları için ise en az 50.00 DUS puanı ALES yerine geçer. Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz. Temel tıp puanı; TUS'ta temel tıp bilimleri testinin birinci bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.Yüksek lisans derecesiyle temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanının yanı sıra lisans veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu esas alınır. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler de geçerlidir. Doktora programına başvuru için adayların referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, varsa uluslararası standart sınav sonuç belgesi ve benzeri diğer belgeleri ilgili enstitüye teslim etmesi gereklidir.

f) Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir.

(4) Bütünleşik doktora programına kabul edilecek öğrenci sayısına, ABD/ASD başkanlığının önerisi ile EYK karar verir. Bu sayı doktora kontenjanının yarısını geçemez.

(5) Aynı programda aynı anda hem bütünleşik doktora hem de yüksek lisans yapılamaz.

(6) Doktora programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri en çok iki programa başvurabilirler.

Giriş sınavı

MADDE 37 – (1) Başvurularda, lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üzerinden değerlendirmeye dönüştürülür ve 100.00 tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 100.00 tam puan üzerinden 60.00 ve üzerinde puan alan her bir aday için; lisans diploması ile başvuranlar için, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, ilgili puan türünde ALES standart puanının % 50’si, mülakat sonucunun % 25’i, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 10’u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 15’i, ilgili puan türünde ALES standart puanının % 50’si, mülakat sonucunun % 25’i alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

(2) Tıp fakültesi mezunu olup, doğrudan doktora programına başlayan adaylar için; mülakat sonucunda 100.00 tam puan üzerinden 60.00 ve üzerinde puan alan her bir aday için lisans mezuniyeti not ortalamasının % 25’i, ilgili puan türünde ALES standart puanının veya temel tıp puanının % 50’si, mülakat sonucunun % 25’i alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

(3) Doktora giriş puanı, lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 80.00, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 65.00 olan adaylar, ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara, puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Doktora giriş puanları eşit olan adaylardan ALES puanı yüksek olan, ALES puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilebilir.

Kayıt

MADDE 38 – (1) Doktora programlarına kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, enstitü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 39 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı bir alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin, başarılarını gösteren belgeleri, ilgili ABD/ASD başkanlığınca değerlendirilerek, intibakları yapılır ve kendileri için uygun bulunan bilimsel hazırlık programı enstitüye önerilir. EYK tarafından kabul edilen bilimsel hazırlık programı, ilgili ABD/ASD başkanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı ders olmak üzere ABD/ASD başkanlığı önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık dersleri lisans ya da kayıtlı olduğu program dışındaki lisansüstü derslerden oluşabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile doktora programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup, bu sürenin dışında geçirilecek süreler azami öğrenim süresine dahil edilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, doktora not ortalamasında hesaba katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması esas olmakla birlikte; bilimsel hazırlık programı devam ederken ABD/ASD başkanlığının önerisi ile doktora programına yönelik dersler de aldırılabilir. Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamayan öğrenciler doktora derslerini tamamlamamış sayılırlar.

Öğrenim süresi ve dersler

MADDE 40 – (1) Doktora programını tamamlama süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami onsekiz yarıyıldır.

(2) Doktora programı ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Doktora programı; yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için, en az 180, en fazla 240 AKTS karşılığı olan; toplam yirmibir ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, en az 360, en fazla 480 AKTS karşılığı olan toplam kırkiki ulusal krediden az olmamak koşuluyla ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından oluşur.

(4) Toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla, öğrenci, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile diğer yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarının ilgili ABD/ASD programlarında verilmekte olan lisansüstü dersleri de seçebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora programı için gerekli olan toplam krediye sayılmaz.

(6) Doktora programına kayıtlı öğrencilerin kredisiz olan Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerini almaları zorunludur. Bu kredisiz dersleri başarı ile tamamlayamayanlar tez savunma sınavına alınmazlar.

(7) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100.00 tam puan üzerinden en az 80.00 puan olması gerekir. Uzmanlık alan ve seminer derslerini alan öğrenciler bu derslerde dersi yürüten öğretim elemanı/elemanları tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(8) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olunan seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zorunlu hallerde başarısız olduğu dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir. Yeni alınan ders, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında başarısız olunan dersin tekrarı olarak kabul edilir. İlgili ABD/ASD kurulları tarafından belirlenen zorunlu dersler bu kapsamda değerlendirilmez.

(9) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi sırasında almış oldukları dersleri tekrar alamazlar.

(10) Verilen süre içinde derslerini tamamlamayan öğrenciler için başarıyla alınan derslerin üzerinden dört yıl geçmesi halinde danışmanın uygun göreceği dersler tekrar aldırılır.

(11) Tez izleme komitesinin ve ilgili ABD/ASD kurulunun önerileri ve EYK kararı ile gerekli tüm koşulları eksiksiz yerine getiren lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin sekizinci yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin altıncı yarıyıl başından itibaren mezuniyetine karar verilebilir.

(12) Yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve ilgili EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni ek süreler verilir.

(13) Birinci fıkrada belirtilen sürelerde kredili derslerini başaramayanlar ve tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(14) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş ancak doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilere gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları ve ilgili ABD/ASD'de tezsiz yüksek lisans programı bulunması kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(15) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve yirmibir ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders ve seminer dersini ikinci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan doktora öğrencisi yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; doktora programına kesin kayıt tarihi esas alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı ile ilgili hükümleri uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 41 – (1) Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bir bilgiye ve bilgiyi yorumlama kapasitesine sahip olup olmadığına yönelik yapılan yeterlik sınavının esasları şunlardır:

a) Derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayan lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavları yarıyıl sonu sınavlarını izleyen en geç otuz gün içerisinde olmak üzere güz ve bahar yarıyılı içerisinde yılda iki kez yapılır. Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıl içerisinde tekrar sınava alınır. 28/6/2008 tarihinde veya öncesinde bir doktora programına kayıtlı olup da yeterlik sınavına girmemiş veya girip de başaramamış olan öğrenciler ise; anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55.00 veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan aldıklarını belgelemeleri halinde yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

b) Yeterlik sınavları, ABD/ASD kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisini seçer ve ABD/ASD kanalıyla enstitüye bildirir. Danışman bu jürinin doğal üyesidir. Asıl jüri üyelerinden en az ikisi ve yedek jüri üyelerinden en az biri farklı bir yurtiçi veya yurtdışı yüksek öğretim kurumunun ilgili bir ABD/ASD alanından seçilir. Jüri üyeleri kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini bir hafta içinde enstitüye bildirir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

c) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Bu sınavlarda başarılı sayılabilmek için, yazılı ve sözlü sınavların her birinden, 100.00 tam puan üzerinden en az 80.00 puan alınması gerekir. Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınav jüri üyelerinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu gerekçeleri ile değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ABD/ASD başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir.

ç) Bilim alanı bir yabancı dil olan adayların, yeterlik sınavına girebilmeleri için kendi bilim alanı olan yabancı dilde YDS, ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından, 100.00 üzerinden lisans derecesi ile kabul edilenlerin en az 90.00 puan, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenlerin en az 80.00 puan almaları zorunludur.

Tez izleme komitesi

MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili ABD/ASD kurulu önerisi ve EYK kararı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde, bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, farklı bir ABD/ASD’den en az bir üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli görüşü alınarak ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca, tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde, ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda da tez önerisi reddedilen öğrencinin ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yetersiz bulunduğu konulardaki eksikliğini tamamlamak üzere toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla kendisine dersler aldırılabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki yıl için yapılacak çalışma planı açıklanır. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yetersiz bulunduğu konulardaki eksikliğini tamamlamak üzere toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla kendisine dersler aldırılabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 44 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini, EMK tarafından belirlenen esaslara uygun biçimde yazmak ve belirlenen tarihte jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci, tezini savunmadan önce, hazırladığı intihal programı raporunu ilgili ABD/ASD başkanlığına teslim eder.

(2) Doktora tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri en az ikisi yurtiçi veya yurtdışından başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD/ASD'den olmak üzere toplam beş asıl ve en az biri yurtiçi veya yurtdışından başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD/ASD'den olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde yer alan üyeler bu jürinin doğal üyeleridir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde tezi bilimsel içerik açısından inceleyerek tez hakkındaki görüşlerini yazılı rapor olarak hazırlarlar ve öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı bilgisi jüri toplanma süresinin en geç son günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda enstitü yönetim kurulu resen yeni bir jüri belirler. Jüri üyeleri sınavdan önce toplanarak, tez hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunarlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Jüri üyelerinden tez izleme komitesi üyeleri hariç dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asil üyeler yerine yedek üyeler ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. EYK’ya mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu EYK tarafından tespit edilir ve altıncı fıkra uygulanır.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı bir oturum yapar ve tez hakkında jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tez savunma sınavında başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin onüçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre azami süresinden sayılır.

(8) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı aksi belirtilmedikçe Üniversiteye aittir.

Diploma

MADDE 45 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan aday, tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra en geç bir ay içerisinde tezinin EMK tarafından belirlenen esaslarda belirtilen sayıdaki kopyasını ilgili enstitüye teslim eder ve adaya bir doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili ABD/ASD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

(4) Doktora diploması almaya hak kazanan öğrenci EYK'da doktora yemini eder. Yemin metninin içeriği Senato tarafından belirlenir.

(5) Diplomasını kaybeden ve durumu belgeleyen öğrenciye ikinci ve son kez yeni bir diploma hazırlanarak verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının kapsamı

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programı; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olan öğrenciler ile yurt dışında lisans veya tezli yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olan öğrencilerin başvurabileceği bir programdır.

Sanatta yeterlik programının amacı

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapmasını ve sanat/tasarım dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırılmasını ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını amaçlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin ve birlikte sunulacak olan sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil gibi uygulamalı çalışmaların; sanat/tasarım dalına yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yöntem geliştirme ve/veya bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları

MADDE 48 – (1) T.C. ve K.K.T.C. vatandaşlarının yanı sıra yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adaylar da sanatta yeterlik programlarına kabul edilirler.

(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi almış olmaları gerekir.

c) Adayların geçerli olan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde, tezli yüksek lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurularda en az 55, lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurularda en az 80.00 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuran öğrencinin lisans mezuniyet not ortalamasının 100.00 üzerinden en az 80.00 veya muadili bir puan olması gerekir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı YÖK tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler geçerlidir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak adayların kabulünde, ALES puanının yanı sıra, lisans ve yüksek lisans not ortalaması ile mülakat, yetenek sınavı ve portfolyo incelemesi sonuçları birlikte değerlendirilir. Başvurularda adayların; referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediklerini belirten bir kompozisyon, varsa uluslararası standart sınav sonuç belgesi ve benzeri diğer belgeleri ilgili enstitüye teslim etmesi gereklidir.

ç) Yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara veren öğrencilerde ALES puan şartı olan sanatta yeterlik programlarına başlamak için gerekli olan ALES puanları varsa, yeniden ALES puan şartı aranmaz.

d) Sanatta yeterlik adaylarının ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55.00 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan alması zorunludur.

e) Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir.

(4) Bütünleşik sanatta yeterlik programına kabul edilecek öğrenci sayısına, ABD/ASD başkanlığının önerisi ile EYK karar verir. Bu sayı sanatta yeterlik kontenjanının yarısını geçemez.

(5) Bir programda aynı anda hem bütünleşik sanatta yeterlik hem de yüksek lisans yapılamaz.

(6) Sanatta yeterlik programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri en çok iki programa başvurabilirler.

Giriş sınavı

MADDE 49 – (1) Güzel sanatlar fakültesi veya konservatuvar mezunu adayların başvurularında, lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üzerinden değerlendirmeye dönüştürülür ve 100.00 tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 60.00 ve üzerinde puan alan her bir aday için; lisans diploması ile başvuranlarda, lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, yetenek sınavı sonucunun % 50’si, mülakat ve portfolyo incelemesi sonucunun % 25’i, güzel sanatlar ile konservatuarın ilgili anasanat dallarına yüksek lisans diploması ile başvuran sanatta yeterlik adaylarında, lisans mezuniyet not ortalamasının % 10’u, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 15’i, yetenek sınavı sonucunun % 50’si, mülakat ve portfolyo incelemesi sonucunun % 25’i alınarak sanatta yeterlik giriş puanı hesaplanır.

(2) Güzel sanatlar fakültesi/konservatuvar mezunu olmayan adayların başvurularında, lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üzerinden değerlendirmeye dönüştürülür ve 100.00 tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 60.00 ve üzerinde puan alan her bir aday için; lisans diploması ile başvuranlarda, lisans mezuniyet not ortalamasının % 15’i, yetenek sınavı sonucunun % 20’si, mülakat ve portfolyo incelemesi sonucunun % 15’i ve ilgili puan türünde ALES standart puanının % 50’si alınarak sanatta yeterlik giriş puanı hesaplanır.

(3) Sanatta yeterlik giriş puanı, lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 80.00, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 65.00 olan adaylar, ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara, puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Sanatta yeterlik giriş puanları eşit olan adaylardan ALES puanı yüksek olan, ALES puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok ilan edilen kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilebilir.

Kayıt

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programlarına kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, enstitü tarafından istenen belgeleri belirtilen süre içerisinde enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedek adaylar başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 51 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları sanatta yeterlik programından farklı bir alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin, başarılarını gösteren belgeleri, ilgili ABD/ASD başkanlığınca değerlendirilerek, intibakları yapılır ve kendileri için uygun bulunan bilimsel hazırlık programı enstitüye önerilir. EYK tarafından kabul edilen bilimsel hazırlık programı, ilgili ABD/ASD başkanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı ders olmak üzere ABD/ASD başkanlığı önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık dersleri lisans ya da kayıtlı olduğu program dışındaki lisansüstü derslerden oluşabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili sanatta yeterlik programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile sanatta yeterlik programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup, bu sürenin dışında geçirilecek süreler azami öğrenim süresine dahil edilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, sanatta yeterlik not ortalamasında hesaba katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması esas olmakla birlikte; bilimsel hazırlık programı devam ederken ABD/ASD önerisi ile sanatta yeterlik programına yönelik dersler de aldırılabilir. Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamayan öğrenciler sanatta yeterlik derslerini tamamlamış sayılmaz.

Öğrenim süresi ve dersler

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için onsekiz yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı, ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur. Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için, en az 180 en fazla 240 AKTS karşılığı olan; toplam yirmibir ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalar ile yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, en az 360 en fazla 480 AKTS karşılığı olan Senato tarafından belirlenen toplam kırkiki ulusal krediden az olmamak koşuluyla ondört ders, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalar ile yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından oluşur.

(4) Toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla, öğrenci, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile diğer yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarının ilgili ABD/ASD programlarında verilmekte olan lisansüstü dersleri de seçebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora programı için gerekli olan toplam kredisine sayılmaz.

(6) Sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrencilerin Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerini ya da bu derslerin muadili olarak tanımlanan dersleri almaları zorunludur. Bu dersleri başarı ile tamamlayamayanlar tez savunma sınavına alınmazlar.

(7) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100.00 tam puan üzerinden en az 80.00 puan olması gerekir. Uzmanlık alan ve seminer derslerini alan öğrenciler bu derslerde dersi yürüten öğretim elemanı/elemanları tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(8) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olunan seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zorunlu hallerde başarısız olduğu seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir. Yeni alınan ders, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında başarısız olunan dersin tekrarı olarak kabul edilir. İlgili ABD/ASD kurulları tarafından belirlenen zorunlu dersler bu kapsamda değerlendirilmez.

(9) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen sanatta yeterlik öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi sırasında almış oldukları dersleri tekrar alamazlar.

(10) Verilen süre içinde derslerini tamamlamayan öğrenciler için başarıyla alınan ders/derslerin üzerinden dört yıl geçmesi halinde danışmanın uygun göreceği dersler tekrar aldırılır.

(11) Tez izleme komitesinin ve ilgili ABD/ASD kurulunun önerileri ve EYK kararı ile gerekli tüm koşulları eksiksiz yerine getiren lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin sekizinci yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin altıncı yarıyıl başından itibaren mezuniyetine karar verilebilir.

(12) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(13) Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile tez çalışmasını veya sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(14) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları ve ilgili ABD/ASD'de tezsiz yüksek lisans programı bulunması kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilere, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(15) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve yirmibir ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi dersi, iki seminer dersini, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalarını ikinci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan sanatta yeterlik öğrencisi yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; sanatta yeterlik programına kesin kayıt tarihi esas alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı ile ilgili hükümleri uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bir bilgiye ve bilgiyi yorumlama kapasitesine sahip olup olmadığına yönelik yapılan yeterlik sınavının esasları şunlardır:

a) Derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayan lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavları yarıyıl sonu sınavlarını izleyen en geç otuz gün içinde olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarında yılda iki kez yapılır. Sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıl içerisinde tekrar sınava alınır. 28/6/2008 tarihinde veya öncesinde bir sanatta yeterlik programına kayıtlı olup da yeterlik sınavına girmemiş veya girip de başaramamış olan öğrenciler ise; anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55.00 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan aldıklarını belgelemeleri halinde yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

b) Yeterlik sınavları, ABD/ASD kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sanatta yeterlik komitesi, beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisini seçer ve ABD/ASD kanalıyla enstitüye bildirir. Danışman bu jürinin doğal üyesidir. Asıl jüri üyelerinden en az ikisi ve yedek jüri üyelerinden en az biri farklı bir yurtiçi veya yurtdışı yüksek öğretim kurumunun ilgili bir ABD/ASD alanından seçilir. Jüri üyeleri kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini bir hafta içinde enstitüye bildirir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

c) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların bileşimi şeklinde iki bölüm halinde yapılır. Bu sınavlarda başarılı sayılabilmek için, yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların bileşimi şeklinde yapılan sınavların her birinden, 100.00 tam puan üzerinden en az 80.00 puan alınması gerekir. Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınav jüri üyelerinin önerileri ve öğrencinin yazılı, sözlü veya uygulama sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyeler gerekçelerini tutanağa eklemek zorundadır. Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde, bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, farklı bir ABD/ASD’den en az bir üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, zorunlu hallerde ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca, tez savunmasını izleyen üç iş günü içinde, ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda da tez önerisi reddedilen öğrencinin ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yetersiz bulunduğu konulardaki eksikliğini tamamlamak üzere toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla kendisine dersler aldırılabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki yıl için yapılacak çalışma planı açıklanır. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yetersiz bulunduğu konulardaki eksikliğini tamamlamak üzere toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla kendisine dersler aldırılabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci tezini, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun biçimde yazmak ve belirlenen tarihte tezi ile birlikte sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil ve benzeri çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci tezini savunmadan önce hazırladığı intihal programı raporunu ilgili ABD/ASD başkanlığına teslim eder.

(2) Sanatta yeterlik tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri en az ikisi yurtiçi veya yurtdışından başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere toplam beş asıl ve en az biri yurtiçi veya yurtdışından başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde yer alan üyeler bu jürinin doğal üyeleridir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde tezi inceleyerek tez hakkındaki görüşlerini yazılı rapor olarak hazırlarlar ve öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı bilgisi jüri toplanma süresinin en geç son günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda enstitü yönetim kurulu resen yeni bir jüri belirler. Jüri üyeleri savunma sınavından önce toplanarak, tez hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunarlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Jüri üyelerinden tez izleme komitesi üyeleri hariç dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asil üyeler yerine yedek üyeler ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. EYK’ya mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu EYK tarafından tespit edilir ve altıncı fıkra uygulanır.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı bir oturum yaparak jüri üyelerinin raporlarını da dikkate almak suretiyle, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini, sergi, proje, resital, konser veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterliğe kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ondördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre azami süresinden sayılır.

(8) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı aksi belirtilmedikçe Üniversiteye aittir.

Diploma

MADDE 57 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan aday, tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra bir ay içerisinde tezinin Senato tarafından belirlenen esaslarda belirtilen sayıdaki kopyasını enstitüye teslim eder ve adaya bir sanatta yeterlik diploması verilir.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ABD/ASD programının onaylanmış adı bulunur.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

(4) Sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanan öğrenci EYK'da sanatta yeterlik yemini eder. Yemin metninin içeriği Senato tarafından belirlenir.

(5) Diplomasını kaybeden ve durumu belgeleyen öğrenciye ikinci ve son kez yeni bir diploma hazırlanarak verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Elektronik ortam kullanılarak sınavların yapılması

MADDE 58 – (1) Lisansüstü programlarda tez izleme veya tez savunma sınavı, salt çoğunluğun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyelerinin şehir dışı ya da yurtdışında bulunması durumunda sesli ve görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir.

Yeni kurulan ve gelişmekte olan akademik kurumlardaki araştırma görevlileri

MADDE 59 – (1) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine lisansüstü eğitim yapmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün önerisi, danışmanı ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilgili EYK’nın belirleyeceği koşullara göre lisansüstü programlara kabul edilirler.

Özel anlaşmalar

MADDE 60 – (1) Üniversite ile resmi veya özel kurum ve kuruluşlar arasında yapılan ve Senato tarafından onaylanan özel anlaşmalar çerçevesinde de lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla öğrenci kabul edilir.

Araştırma görevlilerinin görev süresi

MADDE 61 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan ve 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre araştırma görevlisi kadrosunda bulunan öğrencilerin kayıtlı bulundukları programı azami süre içinde tamamlayamamaları halinde görev süresi kendiliğinden sona erer.

Disiplin

MADDE 62 – (1) Lisansüstü öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 63 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 64 – (1) 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

(2) 2008-2009 eğitim-öğretim yılı güz döneminden önce kayıt yaptıran ancak yeterlik sınavına dil şartını sağlamadan girmiş olan öğrenciler, tez savunma sınavına girmeden önce dil şartını sağlamak zorundadır.

(3) 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminden önce kayıt yaptıran öğrencilere bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

(4) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir enstitüye kayıtlı olup yabancı dil yeterliğini sağlayamamış olan yüksek lisans öğrencileri kayıtlı oldukları enstitüye dilekçe ile başvurmaları halinde yabancı dilden muaf sayılırlar.

Yürürlük

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.