29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29429

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM

POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2015/25)

MADDE 1 – 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’in geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 1/2/2016 tarihinden itibaren, bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompaları Ek-I’in 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan verimlilik seviyesine uygun olacaktır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-I’inin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 1/2/2016 tarihinden itibaren, bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompaları, Ek-II’nin 2 nci maddesi uyarınca hesaplanan 0,23’ten daha yüksek olmayan bir enerji verimliliği endeksine EEI sahip olacaklardır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/9/2011

28063

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/12/2012

28508

2-

8/1/2015

29230