28 Temmuz 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29428

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SU EKOSİSTEMLERİ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/12/2003 tarihli ve 25316 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ekosistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.