21 Temmuz 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29421

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Ara sınav: Eğitim-öğretim dönemi içerisinde öğrencinin başarısını değerlendirmek amacıyla yapılan sınavı,

c) Bütünleme sınavı: Final sınavına girme hakkı elde ederek sınava giren ve başarısız olan öğrenciler (FF-FD alan) ile final sınavına girme hakkı olmasına rağmen sınava girmeyen öğrencilerin her dönem sonunda katılacakları sınavı,

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Dekan: Fakültelerin dekanlarını,

e) Final sınavı: Her yarıyıl sonunda devam şartını yerine getiren öğrencilerin girebileceği sınavı,

f) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

g) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

h) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

ı) Mazeret sınavı: Ara sınavlara ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavı,

i) Müdür: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı yüksekokul müdürlerini,

j) Mütevelli Heyeti: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki derslerin kredi toplamını,

l) Öğretim programı: Bölümlerin görüşleri alınarak fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunca kararlaştırılan ve Senatoca kabul edilen öğretim programını,

m) Ön lisans: Ortaöğretimden sonra en az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

n) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

o) Öğretim elemanı: İstanbul Gelişim Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

ö) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

p) Seçmeli ders: Öğrencinin, öğretim programında belirtilen dersler arasından seçerek alabileceği dersleri,

r) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

s) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

ş) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerin AKTS toplamını,

t) Yarıyıl sonu sınavları: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan final ve bütünleme sınavlarını,

u) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

ile Değişim Programlarına İlişkin Esaslar

Öğrenim ücreti

MADDE 4 – (1) Lisans ve ön lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli  Heyeti  tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.

Öğrenci kabulü, ilk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler

MADDE 5 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmamak kaydıyla (Açık öğretim fakülteleri hariç) Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır. Ayrıca özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlara, bu programlar için gerekli şartları taşıyan öğrenciler arasından, Üniversitenin yaptığı özel yetenek sınavını kazananların da kayıtları yapılır.

(2) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları, ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin belgeler teslim edilene kadar adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt tarihinden itibaren 15 gün içinde söz konusu belgelerin teslim edilmemesi halinde öğrencinin kaydı silinir. Bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanlar ile belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanlar kayıt yaptıramaz. Bu durumdaki kişiler, kayıt yaptırmış olsalar bile kayıtları iptal edilir. Ödenen ücretlerle ilgili olarak Üniversite Mütevelli Heyetince belirlenen usul ve esaslara göre işlem yapılır. Mazereti bulunan adaylar, kesin kayıtlarını noterden vekâlet verdikleri kişiler aracılığıyla da yaptırabilirler.

(3) Her öğrenci için ilgili bölümce danışman olarak bir öğretim elemanı atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinden öğrenci sorumludur; ders kayıt formu öğrenci tarafından doldurulur ve danışmanca onaylanır.

(4) Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt yaptırma hakkına sahip olan yabancı uyruklu öğrenciler belirlenen kontenjanlar çerçevesinde kabul edilir.

Özel öğrenci

MADDE 6 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Üniversiteye bağlı akademik birimlerin müfredatında yer alan bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(4) Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden, Üniversiteye ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav veya özel yetenek sınavıyla kayıt yaptırma hakkına sahip olanlar ve kesin kayıt yaptıranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları derslerden ve öğrenim gördükleri programda yer alan eşdeğer derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile azami ön lisans için 60, lisans için 120 AKTS kredilik dersten muaf sayılabilirler.

(5) Özel öğrenci olarak, aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan Üniversite öğrencilerinin aldığı ders veya uygulamaların kredileri ve başarı durumları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

(6) Sağlık sorunları hariç, özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan Üniversite öğrencilerinin aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl ilgili kurulca belirlenen esaslara göre kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Kayıt yenileme işlemi, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

(2) Üniversitece belirlenen şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin yarıyıl kayıtları yenilenmez. Kayıtları yenilenmeyen öğrenciler kayıt yaptırmadığı yarıyıllarda öğrencilik haklarından yararlanamaz, öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, öğrenim süresinden sayılır.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 8 – (1) Üniversitenin fakültelerine/yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay ve dikey geçişlere ilişkin kontenjanlar ilgili yönetim kurulunca belirlenir ve intibak işlemleri; ilgili yönetim kurulu tarafından, öğrencinin geldiği üniversitedeki notlarının bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır. İntibak işlemlerinde öğrencilerin DD ve üzerinde not alarak geçtikleri derslerden de başarılı sayılarak intibakları yapılır.

(2) Dikey geçişler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Bu öğrencilerin, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer olanlar, ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır ve öğrencilerin almaları gereken derslere göre hangi yarıyıla intibak ettirildiği tespit edilerek programa kaydı yapılır. Dikey geçiş veya yatay geçiş yoluyla lisans veya ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerin notları bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır.

(4) Yabancı dille öğretim yapılan programlar ile yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda; öğrencilerin lisans veya ön lisans programına başlayabilmeleri için, daha önce hazırlık eğitimi almış ve başarılı sayılmış olsalar bile, Üniversitenin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavını geçmeleri, yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları veya bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen türden bir sınav sonuç belgesinin ibraz edilmesi gerekir. Bu öğrencilere yabancı dil hazırlık sınıfı ile eğitim-öğretimleri sırasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenci değişimi ve ortak eğitim-öğretim programları

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin yurt içinde veya yurt dışında ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlü oldukları derslerin kredileri yerine sayılabilir.

(2) Bu öğrencilerin Üniversitedeki kayıtları, yurt içinde veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında bulundukları süre içerisinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenciler, değişim dönemi içinde kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, bu derslerin eşdeğeri olabilecek dersleri alırlar ve değişim çerçevesinde okudukları diğer yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar.

(4) Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının gözetiminde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Alınan notlar bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır.

(5) Öğrenci tarafından alınan bu derslerden başarısız olunan dersler yerine, öğrencinin kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanınca uygun görülen ve bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca onaylanan ve eşdeğer kabul edilen dersler alınır.

(6) Değişim programı öğrencilerinin Üniversiteye ilgili bölüm/programın öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(7) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürütülmek üzere ön lisans ve lisans düzeyinde ortak programlar düzenlenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl ara sınavlar dâhil olmak üzere en az on dört hafta ve en az yetmiş iş gününden oluşur. Senato, gerektiğinde, yarıyıllara ek olarak Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yaz öğretimi açılmasına karar verebilir. Yarıyıl sonu sınavı ve bu sınavlara hazırlık süreleri ile staj gerektiren programlarda staj süreleri, bu sürelerin dışındadır. Her dersin süresi bir yarıyıldır, bu süre Senato tarafından değiştirilebilir.

(2) Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili birimce önerilen öğretim faaliyetleri ve sınavları Senato kararıyla cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim süresi, şekli ve dili

MADDE 11 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler; iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olamayanlardan durumları uygun olanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanınan ek süre ve sınavlardan yararlanırlar.

(2) 2547 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesi gereğince 26/11/2014 tarihinde Üniversitede kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğretim süreleri dikkate alınmaz.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, cezalı geçirdikleri süre öğrenim süresinden sayılır. Kayıt dondurma, raporlu ve izinli sayılma süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(4) Öğretim; öğretim programında öngörülen teorik ve/veya uygulamalı dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, arazi üzerinde uygulama, seminerler, bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(5) Senato tarafından kararlaştırılan dersler uzaktan eğitim olarak verilebilir.

(6) Üniversitede öğretim dili; yabancı dilde öğretim verilen programlarda İngilizce, diğer programlarda Türkçe’dir. Senatonun önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirli programlarda dersler kısmen veya tamamen İngilizce veya diğer dillerde de verilebilir.

(7) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, meslek yüksekokullarının ön lisans programlarını tamamlamak için normal öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı olup, öğrenci iş yüküne bağlı olarak tamamlanması gereken toplam asgari kredi miktarı 120 AKTS’dir. Fakülte ve yüksekokulların lisans programları, ön lisans düzeyini içinde barındıran bütünleşik iki düzeyden oluşur. Bu programların ön lisans düzeyini tamamlamak için normal öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı ve tamamlanması gereken toplam asgari kredi 120 AKTS’dir. Lisans programlarının toplam süresi dört eğitim-öğretim yılı olup, tamamlanması gereken toplam asgari kredi 240 AKTS’dir. 1 AKTS kredisi 25,5 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde belirlenir.

Yaz öğretimi

MADDE 12 – (1) Yaz okulu; öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde alamadıkları, alıp başarısız oldukları veya başarılı oldukları dersleri tekrar alarak notlarını yükseltmelerine imkân sağlamak ve aynı zamanda İngilizce hazırlık sınıfında yıl içinde başarısız olan öğrencilerin başarılı olmalarına destek olmak amacıyla açılabilir.

(2) Yaz okulu; Üniversitede, eğitim-öğretim yılının güz ve bahar döneminin dışında kalan yaz ayları içinde düzenlenir. Yaz okulu isteğe bağlı olup, burslu olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm öğrenciler Mütevelli Heyetçe belirlenen ücreti öderler.

(3) Yaz okulunun başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından sonra olacak şekilde akademik takvimde belirtilir.

(4) Yaz okulunun süresi yedi haftadır. Bu süre, yaz öğretiminde yapılacak yarıyıl sonu sınavlarını kapsamaz. Yaz öğretiminde açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

(5) Yaz okulunda açılacak olan ön lisans ve lisans dersleri, ilgili program/bölüm başkanlıklarının önerisi ve ilgili kurul kararı ile belirlenir. Senato kararından sonra, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenerek öğrencilere duyurulur.

(6) Yaz okulunda ders alacak öğrencinin, kesin ders kayıt işlemlerini yaz okulu başlamadan önce tamamlaması gerekir.

(7) Bir öğrencinin, yaz öğretiminde alacağı toplam ders sayısı ve buna ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. Yaz okulunda ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme uygulanmaz.

(8) Yaz okulunda yer alan derslerin açılabilmesi için, gerekli olan en az öğrenci sayısı, Üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenir. Kesin ders kayıtları sonunda, öğrenci sayıları tespit edilir ve dersin açılıp açılmayacağına ilgili kurullar karar verir. Yeterli sayıda öğrencinin başvurması hâlinde, yabancı dil hazırlık sınıfı için de yaz öğretimi yapılabilir.

(9) Bir ders yaz okulunda açılamıyorsa, Senato tarafından belirlenen yaz okuluna ilişkin usul ve esaslar kapsamında söz konusu dersin, bölüm başkanınca eşdeğerliği uygun görülmek kaydı ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile o ders başka bir üniversiteden alınabilir ve aldığı not harf notu olarak öğrencinin not döküm belgesinde gösterilir.

(10) Yükseköğretim kurumları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyen öğrenciler, Üniversitenin yaz öğretiminde açılan dersleri alabilirler.

(11) Yaz öğretiminde başarı değerlendirmesi, normal dönemlerde uygulanan yöntemlerle yapılır.

(12) Yaz öğretimi derslerinden alınan tüm notlar not döküm belgesinde gösterilir. Söz konusu derslerden daha önce alınmış olan notlar, genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz; yaz öğretiminde alınan not, genel not ortalamasının hesabında kullanılır.

Yabancı dil yeterliği

MADDE 13 – (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına başlayabilmek için öğrencilerin eğitim alacakları yabancı dil yeterliliklerini belgelemeleri zorunludur. Yabancı dil yeterliliklerini Üniversite tarafından yapılan sınavlarla belgelendiren veya YÖK ya da Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen ulusal veya uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirenler, doğrudan lisans ve ön lisans programlarına başlar. Adaylar geçerli yabancı dil yeterlilik belgesini başvuru veya kayıt sırasında sunmak zorundadırlar.

(2) Yabancı dil yeterlik düzeyini belgelemeyen öğrenciler yabancı dil hazırlık programında öğrenim görürler. Öğrenciler hazırlık sınıfını en fazla iki yıl (dört yarıyıl) sonunda tamamlamak zorundadırlar. Bu sürede hazırlık sınıfını bitiremeyen öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki usul ve esaslara göre işlem yapılır.

(3) Yabancı dil yeterliliğinin belirlenmesine yönelik yapılan sınavlar, bu sınavlardan muafiyet koşulları Senato tarafından belirlenir.

(4) Bu maddede belirtilen esaslar yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

Öğretim programları

MADDE 14 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında öğretim, bölüm ve program başkanlarının görüşleri alınarak ilgili kurulca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ortak, zorunlu ve seçimlik derslerden oluşan öğretim programına göre yapılır.

(2) Bölüm veya program müfredatlarında yer alan yaz staj uygulamasının usul ve esasları Üniversite Senatosunca çıkartılacak staj yönergesiyle düzenlenir.

(3) Öğretim, öğretim programına uygun olarak ve programdaki sıra izlenmek suretiyle yürütülür. Ancak, yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrenciler öğrenimlerine takip eden dönemde başlarlar.

(4) Öğrenci değişim programlarından olan Erasmus kapsamında yurt dışındaki üniversitelerde okuyan öğrencilerin bir yarıyılda en çok 30 AKTS kredisi ilgili dönemin not döküm belgesine işlenir.

Önkoşul dersleri ve diğer koşullar

MADDE 15 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olması gereken derslere önkoşul dersleri denir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki önkoşul ve diğer koşullar, ilgili bölümlerin kurullarınca tespit edilen, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulu tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim programına göre uygulanır.

(2) Önkoşullu bir dersten DD ve üstü not alan öğrenci önkoşulu yerine getirmiş sayılır.

Derse yazılma, ders bırakma

MADDE 16 – (1) Öğrencinin normal olarak devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki kredili derslere normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tümüne yarıyıl ders yükü denir. Ders yükünün hesabında, derslerin yerel kredi değeri ile AKTS değerleri esas alınır. Bir yarıyılda normal ders yükü 30 AKTS, yarıyıl ders yükü alttan alınan derslerle birlikte en fazla 45 AKTS olabilir.

(2) Ders kayıtlarında uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır, öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ise, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen diğer dersler alınır.

b) Daha önce alınan bir seçimlik dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir, bunun yerine aynı seçimlik gruptan olmak üzere başka bir seçimlik ders alınabilir.

c) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve GANO’ları en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler danışmanın onayı ile bir üst yıla ait yarıyıldan bir, GANO’ları 3.50 ve üzeri olan öğrenciler ise iki ders alabilir.

ç) Öğrenci, danışmanının onayıyla her yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde bir veya daha fazla dersten çekilebilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuvar, proje, seminer, atölye, staj, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam etmeyen öğrenciler o dersin final, bütünleme sınavlarına alınmaz ve ek sınav haklarından yararlanamaz. Devamsızlıktan kalan öğrenciler final sınavları başlamadan önce öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

(3) Daha önce devam koşulu bir kere sağlanmış teorik derslerde tekrar devam koşulu aranmaz.

(4) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Öğrenci rapor süresince devamsız sayılır.

Derslerin kredi değeri ve AKTS kredisi

MADDE 18 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Kesirli krediler bir üst tam sayıya yuvarlanır. AKTS, bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir. Sadece yerel krediye göre kredilenmiş derslerin AKTS karşılıkları ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenir.

Yarıyıl ve genel not ortalamaları

MADDE 19 – (1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin rakamsal başarı notlarının, o derslerin kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen nota yarıyıl not ortalaması (ANO) denir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan nota GANO denir. Ancak, genel not ortalamasının hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler katılır.

Ders muafiyeti

MADDE 20 – (1) Öğrenci; kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sırasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek kaydıyla ders alma ve bırakma süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili yönetim kurulu bu talebi inceleyerek öğrenciyi yeterli gördüğü derslerden muaf tutabilir.

Ders açma esasları

MADDE 21 – (1) Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim üyelerince/görevlilerince okutulacağı, akademik anabilim/anasanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili kurulda karara bağlanır.

(2) Seçimlik derslerin açılıp açılmamasına ilgili kurulca karar verilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

(3) Derslerin ve uygulamaların hafta içindeki yerleşimi ve sorumlu öğretim üyeleri/görevlileri, ders kayıt işlemleri başlangıcından en az bir hafta önce ilan edilir. Zorunlu hallerde haftalık programlarda değişiklikler yapılabilir.

(4) Yaz okulunda hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim üyelerince/görevlilerince okutulacağı, ilgili mevzuat hükümlerine göre akademik anabilim/anasanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili kurul tarafından kararlaştırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Notlar, Sınavlar ve Başarı Durumu

Notlar

MADDE 22 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur;

a) 100 üzerinden not döküm belgesinde gösterilen notlar:

Başarı Notu              Katsayı              Eş Değer Puan

AA                              4.00                      90–100

BA                              3.50                       85–89

BB                              3.00                       75–84

CB                              2.50                       65–74

CC                              2.00                       60–64

DC                              1.50                       50–59

DD                              1.00                       45–49

FD                              0.50                       40–44

FF                               0.00                       00–39

b) Ortalamaya katılmayan notlar şunlardır:

1) G (Geçer) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

2) K (Kalır) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

3) D (Devamsız) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. D notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

4) Fazladan alınan dersler not döküm belgesinde gösterilir. GANO’ya; seçimlik derslerden sadece öğretim programında istenen kredi ve sayıda, en yüksek not alınan dersten başlayarak katılır, artanlar katılmaz. Mezuniyette fazladan alınan başarılmış derslerden; seçimlik derslerin, notu yüksek olandan başlayarak mezuniyet koşulu için gereken miktarı öğretim programına sayılır, diğerleri fazladan alınan dersler olarak gösterilir, başarılmamış olanlar ise mezuniyet not döküm belgesinden silinir. Seçimlik dersler zorunlu derslere ait kredi yerine kredi oluşturmaz.

(2) AKTS notları Üniversitenin notlarına dönüştürülürken, aşağıdaki tablo kullanılır.

a)   AKTS Notu           İstanbul Gelişim Üniversitesi Notu

               A                                            AA

               B                                            BA

               C                                            CB

               D                                            DC

               E                                            DD

             FX                                           FD

               F                                             FF

Başarı durumu, sınamalı statü ve genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 23 – (1) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, laboratuvar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %40’ı ve yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan almak koşuluyla notun %60’ı toplanarak hesaplanır.  Yarıyıl sonu sınavlarında 40 puanın altında alınan ders için FF harf notu işlenir. Açılacak derslere ait dönem içi başarı değerlendirme sistemi, her yarıyılın başlangıcından itibaren bir hafta içinde ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu ile ilan edilir. Uzaktan eğitim olarak yapılan derslerin ara sınavları online olarak yapılabilir. Ancak online olarak yapılan ara sınavın ağırlığı %20’yi geçemez.

(2) Bir dersin not listesi ve sınav belgeleri (uygulama ve proje değerlendirmelerinde her bir öğrenci için dersin öğretim üyesince hazırlanacak değerlendirme raporu) her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili idari birime teslim edilir ve sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

(3) Bir dersten G, DD ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Herhangi bir dersten FD, FF, D, K notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu dersi tekrarlaması gerekir.

(4) GANO’su 2.00 ve daha yukarı olan FF, FD, D, K notu bulunmayan öğrenci, başarılı sayılır. Hazırlık programını, ön lisans ve lisans öğrenimini başarıyla tamamlamak için programda bulunan derslerin tümünden başarılı olmak ve GANO’nun en az 2.00 olması gerekir.

(5) GANO’su dördüncü yarıyılın sonunda ve izleyen yarıyıllarda 1.80’in altında kalan öğrenci lisans programlarında sınamalı statüye geçirilir. Sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar daha sonraki yarıyıllara ait dersleri alamaz. Sınamalı statüden çıkmak için daha önce almış olduğu derslerden danışman onayı ile belirlenen bazı dersleri tekrar eder. Sınamalı durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü normal ders yükünü geçemez. DGS ve Yatay Geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler de kayıt yaptırdıkları ve izleyen dönemler için aynı esaslara tabi olurlar.

(6) Ön lisans programlarında ise ikinci yarıyılın sonunda ve üçüncü yarıyılın sonunda GANO’su 1.80 altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar daha sonraki yarıyıllara ait dersleri alamaz. Sınamalı statüden çıkmak için daha önce almış olduğu derslerden danışman onayı ile belirlenen bazı dersleri tekrar eder. Sınamalı durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü normal ders yükünü geçemez.

(7) GANO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri danışman onayı ile ve dönem kredisi ve ortalamasına dâhil olmak koşuluyla tekrar alabilir. GANO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi

MADDE 24 – (1) Mezuniyet GANO’su 3.00’ın üstünde olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50’nin üstünde olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak nitelendirilirler. Öğrencilere onur ve yüksek onur belgesi verilir.

Sınavlar

MADDE 25 – (1) Sınavlar akademik takvimde belirtilen dönemlerde ilgili yönetim kurullarının belirlediği tarihlerde ve zamanlarda yapılır. Sınavlar ilgili yönetim kurulunun gerek görmesi halinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(2) Bitirme projesi, laboratuvar, uygulama ve arazi üzerinde yapılması gereken dersler ile sınava girme hakkı bu çalışmaların sonucuna bağlı olan derslerin sınavları için ilgili yönetim kurulu kararıyla sınav dönemini izleyen ilk hafta içerisinde de yapılabilir.

(3) Ara sınav, final ve bütünleme sınav programları, ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlükleri tarafından kararlaştırılır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

(4) Mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat ederler. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavları yapılır. Dönem sonu sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz.

(5) Sağlık sorunları nedeniyle mazeret sınavı için alınan sağlık raporlarının tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış olması gerekmektedir. Raporlu öğrenci raporlu olduğu süre içerisinde hiçbir sınava katılamaz. Girdiği sınavlar iptal olur.

(6) Bütünleme sınavı; öğrencilerin dönem sonunda başarısız oldukları dersler için tanınan bir hak olup, her yarıyılda da o döneme ait derslerin sınavları yapılır. Yarıyıl içindeki ara sınav ve tüm çalışmaların % 40’ı ve bütünleme sınavından en az 40 puan almak koşuluyla alınan notun % 60’ı toplanarak başarı notu hesaplanır.

(7) Bir dersten devam şartı dışında başarısız olup mezuniyeti için tek dersi olan öğrenciler dilekçeyle müracaat etmek koşuluyla akademik takvimde belirtilen dönem ve tarihte tek ders sınavına alınırlar. Tek ders sınavında da başarısız olan öğrenci izleyen dönemde dersi tekrar alır. Dersin tekrar alınmasından sonraki tarihte akademik takvimde belirtilen tek ders sınavına girebilir.

(8) Muafiyet sınavları eğitim öğretim döneminin (Güz Yarıyılı) başında yılda bir kere akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Öğrenciler bir dersten ancak bir defa muafiyet sınavına girebilir. Muafiyet sınavında başarılı olabilmek için CC ve üzerinde not alınması gerekir. Muafiyet sınavından başarılı olanlar, sınav sonucunun iptalini isteyerek derse devam edemezler veya dersten başarılı olanlar (DD ve DC dâhil) not yükseltmek amacıyla tekrar muafiyet sınavına giremezler. Yatay geçiş yoluyla bahar yarıyılında kayıt yaptıran öğrenciler için muafiyet sınavı bahar yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır.

(9)  Bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan; ön lisans öğrencilerine son iki yarıyıl, lisans öğrencilerine son dört yarıyıl derslerinden istedikleri derslerden her dönem sonunda not yükseltme sınavı hakkı verilir. Öğrencinin not ortalamasını yükseltme sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersleri belirtir bir dilekçe ile başvurarak, not yükseltme sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Not yükseltme sınav hakkı her final sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır. Not yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları derslerden, dilekçe ile başvurarak her final sınavı döneminde not yükseltme sınavına girebilirler.

Sınav şekli ve sonuçlara itiraz

MADDE 26 – (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersi veren öğretim elemanı, ders bilgi formunda belirtmek koşuluyla sınavın sözlü, test, proje veya ödev olarak yapılmasına karar verebilir.

(2) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanlarınca düzenlenir ve yönetilir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağına öğretim elemanının önerisi üzerine bölüm başkanlığınca karar verilir.

(3) Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren beş işgünü içerisinde, dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek maddi hata yönünden itirazda bulunabilir. Sınav kâğıdında maddi hata bulunup bulunmadığı ilgili bölüm/program başkanlığınca karara bağlanır. Maddi hatanın olması halinde not düzeltme işlemi ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılır. Sınav kâğıdı yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulamaz.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 27 – (1) Sınav kâğıtları, ödevler, projeler, laboratuvar ve staj raporları gibi evraklar ilgili birim yönetim kurulu kararınca daha uzun süre saklanmasına karar verilmedikçe, son işlem gördükleri tarihten itibaren iki yıl süre ile saklanır.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 28 – (1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve GANO’sunu en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, lisans veya ön lisans diploması ile diploma eki verilir. Yüksek onur ve onur belgesi almaya hak kazananların belgeleri de diplomaları ile birlikte verilir.

(2) Diploma almaya hak kazanmış öğrencilerin, diplomalarını alabilmek için ilgili birimlerden ilişik kesme belgesi almaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma ve şartları

MADDE 29 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla ön lisans öğretiminde iki, lisans öğretiminde ise azami dört yarıyıl kaydını dondurabilir.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de kaydını dondurabilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kayıt dondurulması halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca kayıt dondurma süresi uzatılabilir.

(4) Kayıt donduran öğrenci derslere devam edemez ve sınavlarına giremez. Kayıt dondurma halinde dondurulan dönemlere ait öğretim ücretinin %20’si ödenmek zorundadır.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 30 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Bu öğrencilerin ilgili birimlerinden alacakları ilişik kesme belgelerini ibraz etmek şartıyla kayıtları silinir. Eğitim alınan dönemlere ait ücretler iade edilmez. Kayıt sildirilen döneme ait ücretin %25’i alınır.  Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarına gönderilen öğrenciler

MADDE 31 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından dört yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili kurul tarafından ve diğer yükseköğretim kurumundan aldığı notların bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

Ön lisans diploması

MADDE 32 – (1) Kayıtlı olduğu lisans öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, GANO’sunu en az 2.00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir.

(2) Bu öğrenciler, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi hükümlerine göre ek sınav haklarından yararlanabilir.

Burslu öğrenciler

MADDE 33 – (1) Öğrencilere verilecek burslara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Üniversitenin fakültelerinde/yüksekokullarında burslu olarak okuyan bir öğrencinin bursunun bir sonraki öğretim yılında devam etmesi için;

a) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması,

b) Öğrenim süresinin, hazırlık okulu hariç ön lisansta iki, lisansta ise dört yılı aşmamış olması,

c) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümlerinde belirtilen devam ile ilgili şartları yerine getirmesi

gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları yerine getirmeyen öğrencinin bursu, eğitim gördüğü yıl sonu itibariyle kesilir.

Adres bildirme ve tebligat

MADDE 34 – (1) Kesin kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres tebligat adresidir. Adres değişikliklerini öğrencinin bir ay içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmesi gerekir. Aksi halde öğrencinin kayıt sırasında bildirmiş olduğu adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

Disiplin

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 16/12/2013 tarihli ve 28853 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Üniversitede kayıtlı bulunan öğrenciler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversitede kayıtlı öğrenciler için bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükmü uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.