15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29417

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİC. LTD.

ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-08)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (MHG/2015-14)

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-08)’in 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1/A  maddesi eklenmiştir.

“MADDE 1/A – (1) SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin akreditasyon belgesi 30/4/2015 ile 28/5/2015 tarihleri arasında askıya alındığından onaylanmış kuruluş statüsü de aynı tarihler arasında askıya alınmış olup 28/5/2015 tarihi itibarıyla onaylanmış kuruluş faaliyetlerine devam edebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.