19 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29391

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 8/6/2015

Karar No  : 2015/ÖİB-K-46

Konu         : Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)’nin  12/5/2015 tarih ve 9383 sayılı yazısına istinaden,

1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; “Kuruluşa ait; Erzurum ili, Oltu ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Güllük mevkii, 8 ada, 70 no.lu parseldeki 1,00 m² yüzölçümlü ve 8 ada, 71 no.lu parselde yer alan 170,30 m² yüzölçümlü taşınmazların (bir bütün halinde) (Taşınmaz) özelleştirilmesi ihalesinde; 9.600.- (Dokuzbinaltıyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Azmi VURAL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Azmi VURAL’ ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.