19 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29391

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 8/6/2015

Karar No  : 2015/ÖİB-K-44

Konu         : Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)’nin 25/5/2015 tarih ve 9850 sayılı yazısına istinaden,

1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; “Kuruluşa ait; Diyarbakır ili, Çermik ilçesi, Tepe Mahallesi, Hamam Başı mevkii, 276 ada, 6 no.lu parseldeki 342,00 m² yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz) özelleştirilmesi ihalesinde; 46.500.- (kırkaltıbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İş-Çim Makine İnşaat Hazır Beton Elektrik Elektronik ve Madencilik İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İş-Çim Makine İnşaat Hazır Beton Elektrik Elektronik ve Madencilik İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 46.000.- (kırkaltıbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Ercan BELGE’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ercan BELGE’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.